uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Донка Стоянова Танева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия в биогаз. български 2015 Сп. „Инсталации“. 1. c.14-16. 1312-2584 Прокопов, Ц., Танева, Д., Говедаров, В., Николова, М.
Статия Изследване параметрите на околната среда и оценка на риска при производство на карамелажни бонбони. български 2015 Научни трудове на УХТ-Пловдив. 1314-7102 Танева, Д., Прокопов, Ц., Хаджикинова, М., Николова, М.
Учебник Екологично законодателство и норми български 2015 Академично издателство на УХТ-Пловдив 978-954-24-0276-3 Прокопов, Ц., Танева, Д.
Статия Анализ на трудовият травматизъм в ХВП и туризма. български 2014 Списание „Хранително-вкусова промишленост”. 1. c.37-41. 1314-3913 Танева Д., Прокопов, Ц.
Статия Компютърна програма за прогнозиране загубата на слух при експозиция на производствен шум. български 2014 Научни трудове на УХТ-Пловдив. LXI. c.676-679. 1314-7102 Миленков, Б., Танева, Д., Прокопов, Ц.
Статия Термодинамична диаграма „Енталпия-съдържание на пари на ацетон” за смес от влажен въздух и пари на ацетон. български 2014 Топлотехника. Изд. „ТУ-Варна”. 5(1). c.28-31. 1314-2550 Рашева, В., Танева, Д., Вълчев, Г., Ташева, Ст., Прокопов, Ц.
Статия Biosorption of Fe(III) from aqueous solution by Jerusalem artichoke (Heliantus tuberosus L.) powder. английски 2014 Journal of Food and Packaging Science, Technique and Technologies. 3. p.64-68. 1314-7773 Prokopov, Ts., Delchev, N., Taneva, D.
Статия Биосорбция на Cd(II) йони от водни разтвори с брашно от топинамбур (Heliantus tuberosus L.). български 2014 Списание „Хранително-вкусова промишленост”. 2. c.36-40. Делчев, Н., Прокопов, Ц., Танева, Д.
Статия Wastewater COD reduction by adsorption on commercial activated carbon. английски 2014 The Journal of Eurasian Technological University. Kazahstan. 4(18). p.5-15. 2313-7614 Prokopov, Ts., Nikolova, M., Taneva, D.
Доклад Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа. български 2014 Сборник с докладите от X юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”. Сдружение с нестопанска цел „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”. 10. c.363-368. 1314-1880 Вълчев, С., Ненов, Н., Прокопов, Ц., Танева, Д.