uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Надежда Павлова Тодорова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия The absolute construction: some English-Bulgarian parallels английски 2014 Научни трудове на Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, том 51, кн.1, сб. Б, 2013, 60-70 ISSN: 0861-0029 линк
Статия Structure of the English absolute construction английски 2011 Сборник доклади от научния форум за докторанти „Съвременните предизвикателства пред докторантското обучение”, ЮЗУ - Благоевград под печат
Статия Абсолютната конструкция в съвременния английски език – същност и многообразие български 2011 Сборник доклади от Осмата конференция на млади учени от ФКНФ, СУ - София ISSN: 1314-3948
Статия Translation correspondence of words with negative prefixes from English into Bulgarian английски 2009 Сборник доклади от Третата национална научна конференция за студенти, докторанти и млади научни работници, ТУ - Пловдив ISBN: 978-954-9449-25-9