uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Силвия Атанасова Топлева

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Корпоративната социална отговорност като бизнес план в контекста на стратегията Европа 2020 български 2015 Сборник доклади Европейски практики и национални рефлексии в планирането, Свищов, 2015 ISBN: 978-954-23-1080-8 не
Доклад Устойчивият туризъм като фактор за регионално развитие български 2015 Международна научна конференция Развитие на регионите в България - Хоризонт 2020, Равда 2015 не
Доклад Междусекторно сътрудничество и развитие на туризма в извънградски райони български 2015 Международна научна конференция Развитие на регионите в България - Хоризонт 2020, Равда 2015 да, проф. д-р Йорданка Алексиева
Доклад Публично-частното партньорство и ролята му за развитие на културния туризъм български 2015 Международна научна конференция Развитие на регионите в България - Хоризонт 2020, Равда 2015 да, проф. д-р Албена Вуцова
Доклад ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ КЪМ ГМО – СТРАХОВЕ, ИЗБОР И ПОЛЗИ български 2015 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2015” НА УХТ да, проф. д-р Йорданка Алексиева, доц. д-р Мариян Милев
Доклад МЕЖДУ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ И БОРБАТА С БЕДНОСТТА – ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И РИСКОВЕТЕ НА ГМО български 2015 НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 2015” НА УХТ да, проф. д-р Йорданка Алексиева
Доклад Икономическата справедливост – източник на устойчиво развитие български 2015 НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: РАСТЕЖ, ДИСБАЛАНСИ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ, 6 ноември 2015 г. не
Доклад Неолибералният устрем и социалата отговорност в Българската икономика български 2015 Юбилейна научна конференция: Развитието на българската икономика - 25 години между очакванията и реалностите, Свищов, 20-21 ноемвр 2015 не
Учебно помагало Ръководство за упражнения по Индустриална екология български 2015 ISBN: 978-954-24-0278-7 да, доц. д-р Цветко Прокопов
Учебно помагало Учебно помагало по Европейска интеграция български 2015 ISBN: 978-954-9506-38 да, проф. д-р Албена Вуцова