uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Галина Павлинова Узунова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Сравнителен анализ на производството на растителни масла посредством студено пресоване и традиционния пресов метод, 2. Съпоставка на някои физико-химични показатели на слънчогледови масла и експелери. български 2014 Научни трудове на СУБ-Пловдив, 11(серия В): 210-213. ISSN 1311-9192 Перифанова-Немска M.Н линк
Статия Antioxidant activity of Bulgarian cotton seed oil and soapstock against DPPH radical. английски 2014 Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20(4): 839-842. ISSN 1310-0351 Perifanova-Nemska M.N. линк
Статия Phisico-chemical properties of sunflower oil enriched with omega -3 fatty acids английски 2014 Bulgarian Chemical Communication, 46(3): 473-478. ISSN: 0324-1130 Perifanova-Nemska M.N. линк
Статия Идентифициране на български сортове памучни семена от различни реколти, български 2012 Хранително вкусова промишленост, 2012, бр. 2, 47 -50 Перифанова – Немска М., П Георгиева, Г., Д. Бояджиев
Статия Detecting vegetable oils and admixtures in sunflower oil using physico-chemical methods английски 2012 Bulgarian Chemical Communications, v. 44(1), 2012 Perifanova - Nemska M., Nikolova Kr.
Статия Състав и възможности за приложение на соапщок български 2011 Научни трудове на СУБ-Пловдив (под печат) ISSN 1311-9419 Перифанова – Немска М., Актериян С.Г., Стоянова А.
Статия Antimicrobial activity of cotton oil, obtained from new Bulgarian cotton seed va­rie­ties английски 2011 International conference NAROSSA, Magdeburg, Германия (под печат) Perifanova - Nemska M., Al. Slavchev, D. Blazheva
Статия The effect of organic amendments on uptake on heavy metals in safflower (Carthamus tinctorius L.), английски 2011 Proceedings of the 17th “George Baritiu” University Invernational Conference on CONTROL, DEVELOPMENT and APPLIED INFORMATICS in BUSINESS and ECONOMICS, Brasov, Romania Perifanova - Nemska M., Vanja Ivanova,Violina Angelova, Radka Ivanova, Jivko Todorov, Krasimir Ivanov
Статия Усвояване на Pb, Cu, Zn и Cd от сафлор, отглеждан върху замърсени с тежки метали почви български 2011 Научни Трудове на Русенски Университет, под печат Перифанова – Немска М., Кр. Иванов, В.Иванова,Ангелова, В
Статия Chemical com­position of introduced walnut varieties, grown in Bulgaria, български 2009 International Symposium on Engineering and Architectural, 22-24 October 2009, Isparta, Turkey, v. 3, 361-365 Perifanova - Nemska M., St. Gandev