uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Слав Емилов Вълчев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия Пречистването на отпадъчни води чрез термопомпена система – източник на биомаса. български 2015 Инсталации, 2015, 1, с.12-13. ISSN 1312-2584 Ненов, Н.
Статия Пилотна термопомпена инсталация за пречистване на промишлени отпадъчни води. български 2014 Топлотехника, 2014, 2, с.72-75. ISSN 1314-2550 Ненов, Н.
Статия Анализ на възможностите за пречистване и рециклиране на отпадъчни води чрез механична термопомпа. български 2014 Сборник на докладите от Х юбилейна национална научно-техническа конференция с международно участие „Екология и здраве”, 2014, с.363-368. ISSN 1314-1880 Ненов, Н., Прокопов, Ц., Танева, Д. линк
Статия Физични свойства на промишлени отпадъчни води от хранителни производства. български 2014 Научни трудове на Съюз на учените Пловдив. Серия В Техника и технологии, том XII, с.86-92 ISSN 1311-9419 Вълчев, С.Е.