uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Александър Стоянов Вучев

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Доклад Регулировъчни характеристики на последователен резонансен DC-DC преобразувател при широчинно-импулсно регулиране български 2014 ХII Нац. конф. с межд. участие Електроника 2014, София, Сб. докл., стр. 333-338 ISSN: 1313-3985 Вучев, А., Банков, Н.
Доклад Control Characteristics of High-Voltage Resonant DC/DC Converter английски 2014 ICEST 2014, Serbia, Nis, Proceedings of Papers, Volume 2, pp.471-474 ISBN: 978-86-6125-109-2 Bankov, N., Madankov, Y., Vuchev, A. линк
Доклад Two-parametrical Control of Series Resonant DC-DC Converters that Operate with Common Load английски 2014 ICEST 2014, Serbia, Nis, Proceedings of Papers, Volume 2, pp.467-470 ISBN: 978-86-6125-109-2 Vuchev, A., Bankov, N. линк
Статия Dinamic Pspice Model of CO2 Laser Tube английски 2014 Annual Journal of Electronics, Sofia, Bulgaria, 2014, Volume 8, pp.235-238 ISSN: 1314-0078 Madankov, Y., Vuchev, A., Bankov, N. линк
Доклад Симулационни и експериментални изледвания на електронен баласт за луминесцентна лампа български 2014 Научни трудове на УХТ-Пловдив, том LXІ, част І, стр. 577-580 ISSN: 1314-7102 Вучев, А., Банков, Н., Спиров, Д. линк
Доклад A Series Resonant DC/DC Converter Control английски 2012 ETRAN 2012, Zlatibor, Serbia, in the press ISBN: Bankov, N.D.
Доклад Modeling of the Control System of a Series Resonant DC/DC Converter английски 2012 ETRAN 2012, Zlatibor, Serbia, in the press ISBN: Bankov, N.D.
Статия Influence of the snubbers and matching transformer on an optimal trajectory controlled resonant transistor DC/DC converter английски 2012 Serbian Journal of Electrical Engineering, Vol. 9, № 2, in the press ISBN: 1451-4869 Bankov, N.D. линк
Ръководство Теоретична електротехника I част - Ръководство за решаване на курсови задачи български 2012 Академично издателство на УХТ-Пловдив
Глава от книга Study of LCC Resonant Transistor DC/DC Converter with Capacitive Output Filter английски 2011 Chapter 4 in book Power Quality Harmonic Analysis and Real Measurements Data, INTECH, pp. 111-130 ISBN: 978-953-307-335-4 Bankov, N.D.and Terziyski, G.P. линк