uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Петя Георгиева Йорданова-Динова

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
доклад Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор „Млекопреработка“ в страната (измерване и оценка на рентабилността) български 2015 НК на млади учени и докторанти, 11 май, 2015 г., СУБ –Пловдив. ISSN: 1314-9547 Георгиева С.
доклад Един модел за измерване и оценка на капиталовата динамика на предприятие от хранителната индустрия, ) български 2015 НК на млади учени и докторанти, 11 май, 2015 г., СУБ –Пловдив. ISSN: 1314-9547 Георгиева С.
доклад Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор „Млекопреработка“ (анализ на обръщаемостта на краткотрайните активи) български 2015 НК СУБ – Пловдив, 11 юни, 2015. Георгиева С.
доклад Анализ на ефективността на стопанската дейност на предприятия от сектор „Млекопреработка“ (анализ и оценка на ликвидността) български 2015 НК СУБ – Пловдив, 11 юни, 2015. Георгиева С.
Статия Финансово състояние и финансова устойчивост на МСП от подотрасъл Млекопреработка като условие за развитие и конкурентноспособност (по примера на подотрасъла в Пловдивска област за периода 2006-2009 година). български 2011 Осма научна конференция Мениджмънт и предприемачество при ТУ-София, филиал Пловдив. ISSN: 1313-9460
Статия Суровинната база - условие за развитие на винарската индустрия български 2011 сп. Хранителна наука, техника и технологии, УХТ-Пловдив, том 2 ISSN: 1314-3913 Андреева Е., П. Йорданова-Динова
Статия Алтернативни начини на финансиране на дребното българско предприемачество в условията на финансова и икономическа криза български 2009 Шеста научна конференция Мениджмънт и предприемачество при ТУ -София, Филиал Пловдив. ISSN: 1313-9460 Йорданова-Динова, П.
Статия Аутсорсингът - управленски подход за повишаване на конкурентноспособността на предприятията в условията на финансова и икономическа криза. български 2009 Шеста научна конференция Мениджмънт и предприемачество при ТУ -София, Филиал Пловдив. ISSN: 1313-9460 Йорданова-Динова, П.