uk_bg

Tърсене
По име на автор: По заглавие на публикация:

Николай Йорданов Желязков

Тип Оригинално заглавие Оригинален език Година Място на публикуване ISBN/ISSN Съавторство Интернет адрес
Статия On Some Peculiarities of the Verb Phrase in English and Bulgarian английски 2014 Научни трудове на УХТ, LXI, (1)964-966 ISSN: 1314-7102 Желязков, Н. линк
Статия Задачите multiple-choice – подходящ вариант за тестване на студенти, изучаващи английски език български 2011 Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LVIII, свитък 2, стр. 493-497 Маринова, Ив., Чакърова, Кр., Бозуков, Н., Желязков Н.
Статия Създаване на тестове по чуждоезиково обучение с компютърна платформа български 2011 Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LVIII, свитък 2, стр. 487-492 Бозуков, Н., Чакърова, Кр., Маринова, Ив., Желязков, Н.
Статия Teaching Food Idioms and Proverbs английски 2011 Humanising Language Teaching, година 13, брой 4, август 2011 ISSN: 1755-9715 линк
Статия Семантико-функционални особености на съчетанията от типа BG алкохол български 2009 Международна конференция на младите учени. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив. Серия Б. Естествени и хуманитарни науки, том VII, стр. 267-270 Дерекювлиев, Т., Желязков, Н.
Статия Фразеологизми със семантичен компонент храна в английския език и преводните им еквиваленти в българския език български 2009 Научни трудове на УХТ – Пловдив, том LVI, свитък 2, стр. 465-470 Чакърова, Кр., Желязков, Н.
Статия Един актуален подход за изследване на общите компетентности на чуждестранните студенти за целите на езиковото обучение български 2008 Сборник доклади от Международна конференция „Интеркултурният диалог – традиции и перспективи“. Пловдив, стр. 654-666 Хорева, Цв., Чоролеева К., Желязков Н.
Статия On the intercultural communicative competence with respect to intercultural management and entrepreneurship английски 2008 Сборник доклади от Пета научна конференция „Мениджмънт и предприемачество“. Технически университет – Пловдив, стр. 260-265