uk_bg
РЕКТОРЪТ НА УХТ - ПОЧЕТЕН ПРОФЕСОР НА МОГИЛЬОВСКИ ДЪРЖАВЕН УНИВЕРСИТЕТ ПО ПРОДОВОЛСТВИЯ