uk_bg
Технически факултет

    

 

Кратка анотация на дисциплините в ТЕХНИЧЕСКИ  факултет :

Методично ръководство.

Катедри:

  1. “ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ”
  2. “ПРОЦЕСИ И АПАРАТИ”
  3. “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”
  4. “ПРОМИШЛЕНА ТОПЛОТЕХНИКА” - ДИСЦИПЛИНИ ЗА ОКС: БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР             методично ръководство от катедри: "МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА", "ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ",  "МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП","АВТОМАТИКА , ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА","КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ","ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА","ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ"; ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  И СПОРТ и др.
  5. “МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА  Х В П”  дисципли : за ОКС - бакалавър   и  ОКС - магистър; методично ръководство от катедри: "МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА", "ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ",  "ТОПЛОТЕХНИКА","ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА","ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ"; ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  И СПОРТ и др.
  6. “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯМАЩА ТЕХНИКА”  - дисциплини; методично ръководство от катедри: "МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА","МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП",  "ТЕХНИЧЕСКА МЕХАНИКА И МАШИНОЗНАНИЕ",  "ТОПЛОТЕХНИКА","ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА","ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ"; ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  И СПОРТ и др.
  7. “КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”  ДИСЦИПЛИНИ ЗА : О К С - бакалавър  и     О К С - магистър