uk_bg
Доц. д-р инж. Валентина Любенова Алексиева

 

            


 Доц. д-р инж. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСИЕВА

Звено и длъжност в УХТ:  КАТЕДРА „Индустриален бизнес и  предприемачество“

Доцент

 

 

 

Образование, степени

 

1988 г.

Средно образование. Образцова Гимназия "Лиляна Димитрова" с  френски език .- гр. Пловдив

1989 г

Средно специално образование. Икономически Техникум "Васил Левски" - гр. Пловдив

1995 г.

Висше образование. Магистър - Инженер по Електроника и Микроелектроника, Факултет по Електроника и Автоматизация, Специалност „Електроника и Микроелектроника”, Технически университет – София.

2008 г.

Второ висше образование. Магистър по Бизнес Администрация – МВА, „Стопански факултет”, Специалност „Маркетинг”, Технически университет – София.

2010 г.

Доктор по икономика. Шифър 05.02.18.Специализиран научен съвет на ВАК , гр. София

 

Специализации

2003 г.

Технически университет – София. Инженер – Мениджър. Свободен факултет. Специалност „Мениджмънт”.

2009 г.

Oxford House College-London, United Kingdom.Certified by Green Belt, Six-Sigma by Green Belt

2010 г.

МВА.Кrems. Central Europe-Austria.Executive MBA Studies.Specialization in GeneralManagement                           

 

Научно-преподавателска дейност

2004 - 2007г.

Хоноруван асистент в Технически Университет, филиал - Пловдив

2006 – 2012г.

Хоноруван Асистент, хоноруван Старши асистент и хоноруван Главен асистент в Колеж по Икономика и Администрация - Пловдив

2008 – 2011 г.

Aсистент в УХТ

2011 г.

Главен асистент в Университет по Хранителни Технологии – Пловдив

 

2013 г.

Доцент в Университет по Хранителни Технологии – Пловдив  

Лекции, упражнения, курсови работи и проекти

Бизнес икономика; Корпоративно управление, Основи на туристическия мениджмънт, Международна икономика, Управление на риска, Икономика на предприятието, Основи на управлението

Ръководител на дипломни работи за образователно-квалификационна степен “бакалавър”

Експерт и член на работен екип по НИС

Член в професионални и научни организации

Член  на Съюза на Учените – гр. Пловдив;

Член на  БАУП - Българската Асоциация по Управление на Проекти - гр.София

Член на БАУКО – Българската Асоциация на Управленските консултантски организации – гр.София

Член на ISAKA-Serving ITGovernance Professionals – гр. София

Член на БШРУ- Българската Школа по Реинженеринг при ТК.