Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Процедури за Главни асистенти

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

    Университетът по хранителни технологии – Пловдив съобщава, че конкурсните изпити за главни асистенти, обявени в Държавен вестник бр. 20 от 06.03.2018 г. ще се проведат както следва:

 

1.     На основание заповед  №  420 от 09.05.2018 г.,  конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство (Моделиране и оптимзиране на технологични процеси) към катедра „Информатика и статистика” ще се проведе на 30.05.2018 г. (сряда) от  9.00 часа в к.з. № 102, бл.2 на Университета.

 

2.     На основание заповед  №  422 от 09.05.2018 г.,      конкурсният изпит за ГЛАВЕН АСИСТЕНТ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки (Приложна физика) към катедра „Математика и физика”  ще се проведе на 04.06.2018 г. (понеделник) от 9.00 часа в семинарна зала  № 303, бл.2 на Университета.

 

 

Публикувано на 10.05.2018 г.