uk_bg
Приоритетни направления

 

ПРИОРИТЕТНИ ТЕМАТИЧНИ НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 за научноизследователска дейност в УХТ,

по които ще се проведе конкурсът по фонд „Наука“ през 2017 г.

Първо тематично направление:

„ИНДУСТРИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ И БИОТЕХНОЛОГИИ“

Второ тематично направление:

„МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“

Трето тематично направление:

„ИНОВАЦИИ И МЕНИДЖМЪНТ В ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗМА“

 Утвърдени с решение на АС на УХТ (Протокол № 14 от 05.12.2016 г.) за календарната 2017 г.