uk_bg
Докторанти

 

 Актуални информация за докторанти

 


Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”. Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок:I, телефон: 032/603 809 и e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 Документите за кандидатстване може да разгледате и да изтеглите от следния линк.

ПРАВИЛНИК НА УХТ - ПЛОВДИВ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ

 

Списък с приложения за: ОНС „доктор“

Таксите за обучение на докторантите се определят на основание постановление на МС и решение на АС със заповед на Ректора за академичната учебна година.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В  РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  ЗА УЧЕБНАТА 2016/1017 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

 

-          Конкурсен изпит по специалността:

 29.05.2017 г.  от 9.00 часа  в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив;

-          Конкурсен изпит по чужд език:

31.05.2017 г.  от 9.00 часа   в с.з. 300/блок 2 на УХТ – Пловдив.

                   Отдел „Учебен“                                                                                      


 

 Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява допълнителен конкурс за прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016-2017 г. (приложение) в съответствие с Решение № 328 от 03.05.2016 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 14 от 05.12.2016 г., със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, бр. 7 от 20.01.2017 г.

Кандидатите подават следните документи до Ректора на УХТ – Пловдив:

1. заявление за участие в конкурса по образец;

2. автобиография;

3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея;

4. документ за платена такса за участие в кандидат-докторантския конкурс (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) – плащането се извършва в касата на УХТ;

5. медицинско свидетелство;

6. удостоверение от психодиспансер;

7. свидетелство за съдимост.

Посочените документи се подават в Учебния отдел на УХТ – Пловдив, бул. Марица 26, до 20.03.2017 г. За справки – тел: 032/643 637; 032/603 809.

Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – Пловдив,

за учебната 2016-2017 г.

Професионално направление

Докторска програма

Бройки

4.2. Химически науки

Органична химия

1

4.3. Биологически науки

Микробиология

2

5.1. Машинно инженерство

Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Автоматизация на производството

1

5.11. Биотехнологии

Технология на биологично активните вещества

1

5.12. Хранителни технологии

Технология на алкохолните и безалкохолните напитки

1