uk_bg
Докторанти

 

 Актуални информация за докторанти

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ В  РЕДОВНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  ЗА УЧЕБНАТА 2017/1018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

-         Конкурсен изпит по специалността:

23.04.2018 г.  от 9.00 часа  в с.з. 201/блок 2 на УХТ – Пловдив;

-         Конкурсен изпит по чужд език:

            25.04.2018 г. от 9.00 часа   в с.з. 309/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Учебен отдел 


Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”. Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок:I, телефон: 032/603 809 и e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 Документите за кандидатстване може да разгледате и да изтеглите от следния линк.

ПРАВИЛНИК НА УХТ - ПЛОВДИВ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ

 

Списък с приложения за: ОНС „доктор“

Таксите за обучение на докторантите се определят на основание постановление на МС и решение на АС със заповед на Ректора за академичната учебна година.


Университетът по хранителни технологии – Пловдив,

обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 год., съгласно приложението в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 17 от 03.02.2017 год., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр.56/11.07.2017 г.)

   Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец);

2. автобиография;

3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;

4. документ за платена такса за участие в конкурса (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;

5. медицинско свидетелство;

6. удостоверение от психодиспансер;

7. свидетелство за съдимост.

В срок до 20.09.2017 год., посочените документи се подават в УХТ, бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Учебен отдел; телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.


                                                

Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява втора конкурсна сесия за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 г. съгласно приложението в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 г. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 27 от 07.12.2017 г., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив:

1. Заявление за участие в конкурса (по образец); 2. Автобиография; 3. Оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея; 4. Документ за платена такса за участие в конкурса (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ; 5. Медицинско свидетелство; 6. Удостоверение от психодиспансер; 7. Свидетелство за съдимост.

Всички документи се подават в УХТ - Пловдив, бул. “Марица” № 26, Учебен отдел, стая 124Б в законоустановения двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ и краен срок за подаване на документите: 19.02.2018 г.;  

Телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.

 

Приложение:

 

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив

за учебната 2017-2018 година

 

Професионално направление

Докторска програма

Бройки

4.2. Химически науки

Аналитична химия

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Индустриална електроника

1

5.12. Хранителни технологии

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

5.12. Хранителни технологии

Хладилна технология на хранителните продукти

1