uk_bg
Докторанти

 

 Актуални информация за докторанти

 

КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИЕМ В РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА  ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА СЛЕДНИТЕ ДАТИ:

-         Конкурсен изпит по специалността:

27.11.2017 г.  от 9.00 часа  в с.з. 201/блок 2 на УХТ – Пловдив;

 

-         Конкурсен изпит по чужд език:

 

29.11.2017 г.  от 9.00 часа   в с.з. 208/блок 2 на УХТ – Пловдив.

Учебен отдел

 


Организацията на учебния процес и административното обслужване на докторантите се осъществява от отдел „Учебен”. Всички въпроси, свързани с Вашето обучение като докторант в УХТ, можете да отправяте към инспектора от отдел „Учебен”:  инж. НАДЕЖДА МАРЧЕВА, стая 124 А, блок:I, телефон: 032/603 809 и e-mail: n.marcheva@uft-plovdiv.bg.

 Документите за кандидатстване може да разгледате и да изтеглите от следния линк.

ПРАВИЛНИК НА УХТ - ПЛОВДИВ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗРАС В Р. БЪЛГАРИЯ

 

Списък с приложения за: ОНС „доктор“

Таксите за обучение на докторантите се определят на основание постановление на МС и решение на АС със заповед на Ректора за академичната учебна година.


Университетът по хранителни технологии – Пловдив,

обявява конкурс за приемане на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2017-2018 год., съгласно приложението в съответствие с Решение № 236 от 27.04.2017 год. на Министерския съвет и решение на АС на УХТ, протокол № 17 от 03.02.2017 год., със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник” (бр.56/11.07.2017 г.)

   Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ - Пловдив: 1. заявление за участие в конкурса (по образец);

2. автобиография;

3. оригинал и ксерокопие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен “магистър” и приложението към нея;

4. документ за платена такса за участие в конкурса (50 лв. за изпита по специалността и 36 лв. за изпита по чужд език) - плащането се извършва в касата на УХТ;

5. медицинско свидетелство;

6. удостоверение от психодиспансер;

7. свидетелство за съдимост.

В срок до 20.09.2017 год., посочените документи се подават в УХТ, бул. “Марица” № 26, гр. Пловдив; Учебен отдел; телефони  за справки:  032/643 637;  032/603 809.

                                                 Приложение

Прием на редовни докторанти по държавна поръчка в УХТ – гр. Пловдив за учебната 2017-2018 година

Шифър

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Форма на обучение:

редовна

задочна

3

Социални, стопански и правни науки

 

 

3.8

Икономика

 

 

 

Икономика и управление (хранителна индустрия)

2

-

4

Природни науки, математика и информатика

 

 

4.2

Химически науки

 

 

 

Органична химия

1

-

 

Аналитична химия

1

-

 

Биохимия

1

-

5

Технически науки

 

 

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

 

 

 

Индустриална електроника

1

-

5.3

Комуникационна и компютърна техника

 

 

 

Компютърни системи, комплекси и мрежи

1

-

5.12

Хранителни технологии

 

 

 

Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати

1

-

 

Хладилна технология на хранителните продукти

1

-

 

Технология на продуктите за обществено хранене

1

-

 

Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите

-

1