uk_bg
С Е Б Р А

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА НА УХТ  ПЪРВОСТЕПЕННА И ВТОРОСТЕПЕННА СИСТЕМА ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ  ТУК

В изпълнение на чл.5 от Постановление № 299 на Министерския съвет от 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. се публикува настоящата ежедневна информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на УХТ, и по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане Информацията за извършените плащания в СЕБРА се класифицира по кодове за вид плащане, в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления:

1. плащания за персонал - кодове за вид плащане в СЕБРА:

Код 01 - Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане

Код 02 - Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала

Код 03 - Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала

Код 05 - Осигурителни вноски за сметка на осигурителя (с изключение на централизирано разплащане на осигурителни вноски)

2. плащания за текуща издръжка - кодове за вид плащане в СЕБРА:

Код 10 - Издръжка

Код 18 - Други разходи

Код 20 - Разходи за лихви

Код 30 - Текущи субсидии за предприятия

Код 40 - Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 

3. плащания за капиталови разходи - кодове за вид плащане в СЕБРА:

Код 50 - Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери

4. трансфери за други бюджети - кодове за вид плащане в СЕБРА:

Код 60 - Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки

5. плащания в частта на финансирането - кодове за вид плащане в СЕБРА:

Код 70 - Възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ

Код 80 - Погашения по банкови заеми

Код 88 - Средства на разпореждане - плащания по операции с временно съхранявани средства и средства на разпореждане

Код 89 - Друго финансиране - плащания за сметка на ЕС, плащания по операции с чужди средства и всички други операции в частта на финансирането, които не са обхванати от кодове 70, 80 и 88.

Код 90 - Възстановени приходи - плащания за възстановяване на надвнесени и погрешно внесени бюджетни приходи

Код 91 - Теглене на левове в брой

Код 92 - Закупуване на валута в брой

Код 93 - Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод

Код 94 - Откриване на акредитив

Код 95 - Преводи чрез директен дебит и по инициатива на БНБ

Код 96 - Преводи по нареждане на титуляра с други платежни документи

Код 97 - Операции по откриване/закриване на депозити

6. служебни банкови операции - кодове за вид плащане в СЕБРА:

От Код 98 до Код 99 - Служебни операции в БНБ