uk_bg
Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

q       Обща характеристика

q      Лаборатории и компютърни зали

q      Специалности

q      Научно направление “Машини и апарати за ХВП”

q      Кадрови потенциал

q      Бизнес партньори и спонсори

q      Реализация на кадрите

 

Катедра “Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост” е създадена през 1973 г., с решение на АС на ВИХВП, с цел провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” (МАХВП)

Катедрата няма аналог в национален мащаб и е едно от водещите звена в обучението на специалисти в областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене. Тя извършва профилирано обучение по специалности от акредитираното през 2007 г. професионално направление 5.1. Машинно инженерство, а именно:

  • Образователно квалификационна степен “бакалавър”

-          Машиностроене и уредостроене (хранително машиностроене);

-          Техника за хранителната индустрия.

  • Образователно квалификационна степен “магистър”

-          Машиностроене и уредостроене (хранително машиностроене)

-          Опаковане и опаковъчна техника за хранително вкусовата и биотехнологичната промишленост

-          Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост

·          Образователно научна степен “доктор” по научното направление 02.01.24 “Машини и апарати за хранително вкусовата промишленост”

Обучението на студентите и докторантите се извършва от висикоквалифицирани и с богат педагогически опит преподаватели – 3 професори, 2 доценти и 8 главни и старши асистенти, от които 5 с докторска степен.

Научно-изследователската работа на преподавателите и учебно-изследователската работа на студентите и докторантите е в следните тематични направления:

1.      Конструиране на машини и проектиране на технологични линии от подотрасъл: Зърнопреработване, Хлебарство и сладкарство, Мелници, Месна промишленост, Млечна промишленост, Консервна промишленост, Винарска промишленост, Пивоварна промишленост, Цигарена промишленост, Биотехнологична промишленост, Хладилна и климатична техника, Парфюмерия и козметика и др.

2.      Техника и технология за екструдиране на хранителни продукти;

3.      Технологични процеси:  за термична обработка на детайли, за механична обработка на детайли, за сглобяване на възли и машини.

4.      Технологични процеси за диагностика, ремонт и възстановяване на детайли, възли и машини

5.      Проектиране на опаковки, технология и машини за опаковане

6.      Хидро, пневмо системи, управления и автоматизация

7.      Конструиране на инструментална екипировка

8.      Системи за контрол и управление на качеството и др.

Лекциите се извеждат в семинарни зали оборудвани с аудиовизуална и мултимедийна техника, а упражненията в лаборатории чието оборудване покрива 100% лабораторните занятия.

Катедра “МАХВП” разполага със следните учебни лаборатории:

Ø      Материалознание и технология на материалите;

Ø      Технология на машиностроенето, апаратостроенето и ремонта;

Ø      Подемно транспортна техника и поточни линии;

Ø      Металорежещи машини и екипировка;

Ø      Опаковъчна техника и технологии;

Ø      Хладилни машини и инсталации;

Ø      Хидравлика и хидравлични машини;

Ø      Автоматизация на инженерния труд и CAD/CAM-системи;

Ø      Хидро и пневмозадвижвания и автоматизация на МАХВП;

Ø      Машини и апарати за механична и хидравлична обработка

Компютърната зала осигурява самостоятелна работа на 16 студента с пълна компютърна конфигурация и програмни продукти Solid Works” и “Eng View”.

Катедра МАХВП разполага със съвременно оборудвана компютърна зала с 16 работни места за обучение на студентите по дисциплини, свързани с автоматизираното проектиране на машини и съоръжения. Обучението се провежда с помощта на лицензирани програмни продукти като SolidWorks, Eng View, Microsoft Office и др., включени в учебните програми на специализиращи дисциплини.

На разположение на студентите, докторантите, преподавателите и служителите от катедрата са и принтер, скенер, мастилено-струен плотер формат А0 и режещ плотер за изработване на модели на опаковки от картон и велпапе. Осигурен е непрекъснат достъп в Internet, даващ възможност за съвременни комуникации, намиране на информация по конкретни проблеми и връзка със специализирани библиотеки.

Благодарение на опита на преподавателите и служителите получените от студентите знания и умения в областта на моделирането и проектирането са на високо ниво, което дава възможност за успешната им реализация като специалисти.

Залата е резултат от дългогодишното сътрудничество на катедрата с фирми, заинтересовани от качествената подготовка на специалисти за нуждите на хранителната и опаковъчната индустрии. Това са „Донидо” Хасково, „Дитра” София, EngView Systems, София, Pirina Technologies, София.

 

     Специалност “Машиностроене и уредостроене”(Хранително машиностроене) Подготвят се висококвалифицирани специалисти с висше образование в следните образователно-квалификационни степени:

1.       БАКАЛАВЪР с професионална квалификация “машинен инженер” в областта на конструирането и производственото обслужване на машините и апаратите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост със срок на обучение 4 години.

2.       МАГИСТЪР  с професионална квалификация “магистър-инженер” със срок на обучение 1 година за бакалаври завършили същата специалност и  срок на обучение е 2 години – за завършилите друга специалност – бакалаври и магистри

Специалността е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2007 год.  Обучението се извършва по усъвършенствани учебни планове.

Дипломираният бакалавър по машинно инженерство в областта на машините и апаратите за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост е квалифициран широкопрофилен специалист, което му дава възможност да работи в различните отрасли на хранителната индустрия. Тази квалификация се постига чрез изучаване на фундаментални, общотехнически, специални и факултативни дисциплини. След завършване на образованието си той владее конструкцията, експлоатацията и управлението на машините и апаратите и поточните линии от всички отрасли на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

 

РЕАЛИЗАЦИЯ:

     Завършилите специалността “Машиностроене и уредостроене (Хранително машиностроене)” могат да заемат следните длъжности:

КОНСТРУКТОР на машини и апарати за механична, хидравлична, електро-физична и др. видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти; съоръжения за  топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП и БТП; Машини-автомати за дозиране, разфасоване, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции;

ПРОЕКТАНТ на, комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени производствени участъци за ХВ и БТП;

ГЛАВЕН МЕХАНИК в предприатията от ХВ и БТП, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати и съоръжения;

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси свързани с очистването и дезинфекцията на технологичното обзавеждане в ХВ и БТП, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати за ХВП, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.

ОРГАНИЗАТОР И РЪКОВОДИТЕЛ на екипи, лаборатории и научни центрове за дейности свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за ХВП.

     Завършилите специалноста имат право да усъвършенстват знанията си и повишават класификацията си чрез продължаване на образованието си в ОКС “МАГИСТЪР” и образователно-научна степен “ДОКТОР”.

     Дипломираният магистър-инженер в областта на машините и апаратите в ХВ и БТП е високо квалифициран специалист в областта на преработващата техника на различни хранителни и биотехнологични продукти. Той притежава разширена фундаментална подготовка в областта на механиката на твърдото тяло и на флуидите от една страна и разширена подготовка по оптимизация на процесите на конструиране, изпитване и изследване на произвежданите машини и апарати. Това му дава възможност да осъществява научно изследователска и развойна дейност с цел усъвършенстване на преработващите методи и използваните за целта машини и апарати.

     Придобитата по време на обучението квалификация дава възможност на завършилите магистри - инженери ДА ЗАЕМАТ РЪКОВОДНИ ПОСТОВЕ и длъжности като:

-          преподаватели и научни сътрудници в сферата на висшето образование и науката,

-          ръководители на изпитателни лаборатории и научни центрове,

-          ръководители на лаборатории по контрол и управление на качеството.

     Магистър-инженерът може да усъвършенства знанията си и повишава квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователната и научната степен “ДОКТОР”.

    

Специалност “Техника за хранителната индустрия

Подготвят се специалисти с висше образование в образователно-квалификационната степен БАКАЛАВЪР с професионална квалификация “машинен инженер” със срок на обучение 4 години.

            Дипломираният бакалавър по машинно инженерство в областта на техниката за хранителната индустрия е квалифициран широкопрофилен специалист, което му дава възможност да работи в различните подотрасли на хранителната индустрия. Тази квалификацишя се постига чрез изучаване на фундаментални, общотехнически, специални и факултативни дисциплини. След завършване на образованието си той владее конструкцията, експлоатацията и управлението на машините, апаратите, инсталациите и поточните линии от всички подотрасли на хранителната индустрия.

РЕАЛИЗАЦИЯ:

  Завършилите специалността “Техника за хранителната индустрия” могат да се реализират като:

-  КОНСТРУКТОР на машини и апарати за технологични процеси в месната, млечната, консервната, винарската, пивоварната, зърнената, хлебната, фуражната, тютюневата, захарната, етерично маслената и др. подотрасли от хранителната индустрия;

-  ПРОЕКТАНТ на заводи, цехове комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени  производствени участъци за хранителни и вкусови продукти;

-   ГЛАВЕН МЕХАНИК в предприятията, малките, средните и големите фирми работещи в областта на хранителната индустрия, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати, инсталации и съоръжения;

-  КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси, свързани с очистването и дезинфекцията на технологичното обзавеждане в хранителната индустрия, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на  проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.

-  ОРГАНИЗАТОР за дейности и инициативи, свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за хранителната индустрия;

     Завършилите специалността имат  право да усъвършенстват знанията си и повишават квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР.

 

Специалност “Машини и апарати за ХВП”

Подготвят се специалисти с висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър”. Срокът на обучение е 1 година за придобилите бакалавърска степен инженери от специалностите:

  1. “Машиностроене и уредостроене (Хранително машиностроене)”
  2. “Техника за хранителната индустрия”
  3. “Топлотехника”

Срокът за обучение е 2 години за бакалаври и магистри от други специалности.

РЕАЛИЗАЦИЯ: Завършилите обучението по специалността могат да работят като:

КОНСТРУКТОР на машини и апарати за механична, хидравлична, електро-физична и др. видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти; съоръжения за  топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП и БТП; Машини-автомати за дозиране, разфасоване, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции;

ПРОЕКТАНТ на, комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени производствени участъци за ХВ и БТП;

ГЛАВЕН МЕХАНИК в предприатията от ХВ и БТП, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати и съоръжения;

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси свързани с очистването и дезинфекцията на технологичното обзавеждане в ХВ и БТП, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати за ХВП, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.

ОРГАНИЗАТОР и ръководител на екипи, лаборатории и научни центрове за дейности свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за ХВП и др.

     Завършилите специалноста имат право да усъвършенстват знанията си и повишават класификацията си чрез продължаване на образованието си в образователно-научна степен “ДОКТОР”.

 

 

Научно направление “Машини и апарати за ХВП”

Подготвят се специалисти с образователно-научна степен “доктор” по научна специалност 02.01.24 “Машини и апарати за ХВП”. Те са висококвалифицирани научно-изследователски кадри за развитие на научната и научно-приложната дейност в областта на техниката и свързаните с нея процеси за хранителната и вкусовата промишленост.

Тяхната РЕАЛИЗАЦИЯ е:

-          ръководни и управленски кадри на звена, лаборатории и др. институции от сферата на научно-изследователската, инженеринговата и внедрителската дейност в ХВП;

-          ръководители на фирми и предприятия, свързани с производството на техника, осигуряваща наукоемки технологии и процеси;

-          преподаватели в системата на ВУЗ, включително и в УХТ-Пловдив

-          висококвалифицирани специалисти в консултантски фирми, професионалното образование и др.

Докторантурите по специалност 02.01.24 са:

-          редовна форма на обучение със срок 3 години;

-          задочна форма на обучение със срок 4 години;

-          свободна докторантура (за работещи в УХТ или извън него) за самостоятелна разработка.

Специалностите и броя на докторантурите по всяка специалност се обявяват в “Държавен вестник”. В УХТ се провежда анонимен конкурс за класиране на кандидат-докторантите. Право за участие в конкурсите имат дипломиралите се бакалаври и магистри по специалност съвпадаща или близка до научното направление. Всички допълнителни подробности за конкурсите са указани в Правилника на УХТ.

 

КАДРОВИ ПОТЕНЦИАЛ:

проф. д-р. инж. Иван Георгиев Янчев - Ръководител на катедра “МАХВП”

e-mail: jantschev@abv.bg, uft_mahvp@mail.bg

тел.: 032/603 808

Проф. д.т.н. инж. Стефан Петров Дичев

e-mail: sditchev@gmail.com

тел.: 032/603 812, 032/444 341

Проф. д-р инж. Атанас Йорданов Ламбрев

тел.: 032/603 858

Доц. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов

e-mail: mangelov@filibeto.org

тел.: 032/603 840

 

Доц. д-р инж. Тодор Йорданов Николов

тел.: 032/603 859

 

Гл.ас. д-р. инж. Стефан Василев Стефанов

тел.: 032/603 814

Гл. ас. д-р инж. Венцислав Борисов Ненов

e-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

тел.: 032/603 814

гл.ас. д-р инж. Геро Илиев Начев

e-mail: g_nachev.1945@abv.bg

тел.: 032/603 859

гл. ас. д-р инж. Христо Георчев Христов

e-mail: h_geo@mail.bg

тел.: 032/603 864

Гл. ас. инж. Никола Георгиев Ангелов

e-mail: angelov_ng@abv.bg

тел.: 032/603 864

 

Гл. ас. инж. Илона Любенова Илкова

тел.: 032/603 859

 

Гл. ас. инж. д-р Донка Петрова Стоева

e-mail: bodurova@gmail.com

тел.: 032/603 840

Ст. ас. инж. Веселин Борисов Йовчев

тел.: 032/603 814

 

 

Петьо Ванчев Георгиев –главен специалист-механик, тел.: 032/603 880

Анна-Мария Б. Дойчинова - технически секретар, e-mail: uft_mahvp@mail.bg, тел.: 032/603 805

Гергана Ал. Кавръкова  - сътрудник

Антоанета В. Иванова – сътрудник,  от 2003 год.  на работа в Италия

 

Бизнес партньори:

Актуалната концепция за пазара на труда възприета както в Европа, така и в целия модерен свят, налага  предварителни инвестиции от страна на бизнеса в подготовката и обучението на кадри, които след завършване на обучението се превръщат в «носещите колони» на успеха. Добре обучените специалисти гарантират добра реализация на произвеждания продукт в условията непрекъснато изострящата се конкуренция на свободния пазар.

В тази връзка кат. «МАХВП» се радва на спонсорството на фирмите:

 

“Зографа”-ООД – Пловдив - http://www.zografadisplays.com/

 

“Донидо”-Хасково Технологични линии и машини за млеко преработка - http://www.donido.com/

 

“Дитра” – София - http://www.computerworld.bg/

 

“Енг Вю Системс” ЕООД – София http://www.engview.com/

 

“Еко Лин Балкани” ЕООД - http://beis.bia-bg.com

 

“Пирина Технологии” АД - http://www.sirma.bg

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ:

Почти 100%-та реализация на кадрите (работа по специалността на дипломирането) се дължи на неотменимо приоритетното развитие на хранителната индустрия в икономиката на България. Катедра “МАХВП” води регистър за реализирането по специалността на всеки свой випускник. Официалната справка (при акредитацията на специалностите – м. ХІ.2007 г.) за професионалната реализация на инженерите “бакалаври” и “магистри”, дипломирали се в кат. “МАХВП” за периода 2002-2007 година показва:

-   дипломирали се общо 109 инженери, от които 64 бакалаври и 45 магистри;

-   основни дейности и длъжности за випускниците от поименния списък – инженер, механик, организатор, асистент, докторант, студент-магистър (за дипломиралите се “бакалаври”), оператор, технически директор, конструктор, специалист, инженер-поддръжка, учител, едноличен търговец и др.

-   конкретни потребители на кадри, завършили машинно инженерство – “Ален мак-АД”, “Каменица-АД”, Захарен комбинат “Кристал-АД”, “Биомашиностроене-АД”, “Индекс 6 – ООД”, “Филикон”, “УХТ”, “Машини за тютюневата промишленост”, “Либхер”, “Симид”, “Дунапак” “Сачи” и др. от Пловдив, а също и “Винпром” – Ямбол, “Винпром-АД” – Пещера, “Биовет-АД” – Пещера, “Хидропластформ” – Хасково, “Фармахим” – Дупница, “Карлсберг” – София, “Булгартабак” – Плевен, “Добруджански хляб” – Добрич, “Дура-пак” – Пазарджик, “Велпак” – Асеновград, “Пиринско пиво” – Благоевград, “Родина ЕООД” – Хасково, “Готмар” – гр. Съединение, “Офис техника” – Айтос, “ПИМ-АД” – Хасково, “Донидо-АД” – Хасково, “Обществено хранене” – Харманли и др. фирми от хранителния бизнес, както и в УХТ-Пловдив.