uk_bg
Учебна дейност

 ПРАВИЛА ЗА ПЕРИОДИЧНА САМООЦЕНКА И ВЪНШНА ОЦЕНКА (ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ОДИТИ)

Система за оценяване и подДържане на качеството на обучение  /С О П К О /  при УХТ

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМИРАНЕ НА общата Нормативна ЗАЕТОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (PDF, DOCИ ПРИЛОЖЕНИЕ № 2А (PDF, DOCКЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ФОНЗАС 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА  ДЕЙНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТА  ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРАВИЛА за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити в Университета по хранителни технологии – Пловдив

П Р А В И Л Н И К ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УХТ

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността НА ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ПО КАЧЕСТВОТО И КОМИСИЯТА ПО КАЧЕСТВОТО

 

ПРАВИЛА - ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИДОБИТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАВЪРШЕНИ ПЕРИОДИ НА ОБУЧЕНИЕ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

П Р А В И Л А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ И ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТИ

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБНА ПРАКТИКА, СЕЗОНЕН И ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ В УХТ

 

ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ИЗДАВАНИ ОТ УХТ

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ТЮТОРНАТА СИСТЕМА В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИПЛОВДИВ

ПРАВИЛА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОТ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИПЛОВДИВ 

ПРАВИЛА  ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ