uk_bg
Проекти за нови правилници

Проект за изменение и допълнение на ЗРАСРБ

ЕТИЧЕН КОДЕКС ЗА АКАДЕМИЧНО ЕДИНСТВО НА УНИВЕРСИТЕТA ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОЦЕНКА НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА ХАБИЛИТИРАНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В УХТ, КОИТО РЪКОВОДЯТ ДОКТОРАНТИ

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗПИТНИ ИЗМАМИ И ПЛАГИАТСТВО

ПРАВИЛА ЗА ПРОЦЕДУРНИ МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА И АВТЕНТИЧНОСТТА НА ДИПЛОМНИ И ДИСЕРТАЦИОННИ РАБОТИ