uk_bg
Годишен финансов отчет - документи
 
 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ бул. "Марица" 26, 4002 гр. Пловдив; 
Ректор: тел. ++359 32 643 005; Главен счетоводител: ++359 32 643 009; 643 134; 643 196; 642 978

факс:++359 032 644 102;   

 


1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2017г.;

2. Отчет за приходи и разходи на Университет по хранителни технологии;

3. Отчет за касово изпълнение на бюджета;

4. Оповестяване;

5. Обяснителна записка;

6. Одитен доклад на сметна палата.


1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2016г.;

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б - 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

3.3. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б - 3 код 33);

4.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2016 г.;

4.2. Обяснителна записка към ГФО за 2016 г.;

5. Одитен доклад и становище на Сметна палата.


1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2015г.;

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б - 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

3.3. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б - 3 код 33);

4.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2015 г.;

4.2. Обяснителна записка към ГФО за 2015 г.;

5. Одитен доклад и становище на Сметна палата.


1. Баланс на Университет по хранителни технологии за 2014г.;

2. Отчет за касово изпълнение на бюджета (Б - 3 код  0);

3.1. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 96);

3.2. Касов отчет за сметките за средствата от Европейския съюз (Б -3 код 98);

4. Касов отчет за сметките за чужди средства (Б - 3 код 33);

5.1. Обяснителна записка по отчета за касово изпълнение за 2014 г.;

5.2. Обяснителна записка към ГФО за 2014 г.;

6. Одитен доклад и становище на Сметна палата. 

 


 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ПО БЮДЖЕТА НА У Х Т - ПЛОВДИВ

ЗА 2013 ГОДИНА

 

МАКЕТ ЗА МЕСЕЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ-ПЛОВДИВ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение №1

 

СУБСИДИЯ   2013 Г.  Приложение № 3

 

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ НА УХТ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение 1

 

ПЛАН – СМЕТКА за разпределение на присъщата на УХТ - Пловдив субсидия за научна или художествено-творческа дейност, издаване на учебници  и научни трудове за 2013г.

 

           СПРАВКА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА Приложение 1а.

                                                                                                    


 

 1. Баланс за 2010 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2010 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2010 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.

 1. Баланс за 2011 г  на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2011 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2011 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.

 


 1. Баланс за 2012 г  на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - Пловдив;
 2. Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2012 г.
 3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;
 4. Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2012 г.
 5. Одитен  доклад    и    Становище  на Сметната палата.

 


Баланс за 2013 г.   на УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - Пловдив;

Обяснителна записка   към Годишният финансов отчет и баланс на УХТ – Пловдив за 2013 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна бюджетна класификация Формуляр: Б-3 и ИБСФ-3;

Обяснителна записка  по отчета за касово изпълнение на УХТ – Пловдив към 31. 12. 2013 г.

 

Решение, Одитен  доклад и Становище  на Сметната палата.