uk_bg
Европейско дипломно приложение

 


 ПРОЦЕДУРА ПО ИЗГОТВЯНЕ

НА ЕВРОПЕЙСКО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ (ЕДП)

1.    Европейското дипломно приложение (ЕДП) е официален документ, който висшите училища (ВУ) издават съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗВО и чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от ВУ приета с ПМС № 215 от 12.08.2004 г. изм. 26.05.2009 г.

2.    Европейско дипломно приложение (ЕДП) се получава само при заявено искане от дипломирани студенти/докторанти, обучаващи се по учебни планове след въвеждане на системата за натрупване и трансфер на кредити.

3.    Заявлението за искане на ЕДП се адресира до Ректора на университета.

4.     Заявлението може да изтеглите в електронен формат от тук, или да закупите от книжарницата на Университета.

5.    Към заявлението се прилага копие на дипломата за висше образование.

6.    Заявлението се подава в сектор „Деловодство“, ст. 118, след заверка в съответния факултет на отдел „Учебен“.

7.    Срок за издаване на ЕДП до два месеца след подаване на Заявлението по чл. 7, ал. 2 от ЗВО (с изключение на регламентираните ваканции, празнични и почивни дни).

8.    За готовото ЕДП, заявителя ще получи информация на е-поща от адрес: itikoleva@abv.bg (д-р инж. Ирина Колева, стая 131, отдел „Учебен“).

 

ВАЖНО! ЕДП се получава лично от дипломирания студент/докторант, или от упълномощено чрез нотариус лице.