uk_bg
Справочник на кандидат-студента за ОКС "Магистър"

 

Справочник на кандидат-студента за ОКС „магистър“  / изтегли в pdf / и формуляри за кандидатстване се продават в книжарницата на УХТ, блок 2.

Приемането на документи за кандидатстване ще се извършва в УХТ – Пловдив, бул. “Марица” № 26, отдел “Учебен”, блок 1, етаж 1 от 8,30 – 16,30 ч. в работни дни.

 Интернет адрес на УХТ: www.uft-plovdiv.bg

 

E-mail: ksk_uft@uft-plovdiv.bg

 


Университетът по хранителни технологии (УХТ) е създаден като Висш институт по хранително-вкусова промишленост (ВИХВП) с Указ № 230 на Президиума на Народното събрание от 10 юли 1953 г. На 23 януари 2003 г. с решение на 39то Народно събрание на Р България ВИХВП е преобразуван в Университет по хранителни технологии.

Мисията и целите на УХТ способстват за решаване на националните въпроси, свързани с развитието на хранителната и вкусовата промишленост, биотехнологичната промишленост, храненето и туризма, както и свързаните с тях индустриален мениджмънт, икономика на хранителната индустрия, топлотехника, компютърни системи и технологии, хранително машиностроене и автоматизация на промишлеността. В дейността си УХТ се ръководи от натрупания за повече от 60 години опит, както и от непрекъснатия контакт с висши училища в нашата и други страни, които са специализирани или имат звена в същите професионални области. Качеството и европейската интеграция са приоритет в работата на академичната общност на УХТ.

УХТ има редовна институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет, валидна до 01.12.2022 г. с обща оценка 9,07.

В структурата на УХТ се включват три факултета – Технологичен, Технически и Стопански, Център за франкофонско обучение, Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт, както и множество центрове, лаборатории, учебни бази, административни и обслужващи звена.

Материалната база на УХТ включва четири учебни корпуса с разгъната площ 17000 m2, в които са поместени: аула с 450 места, три аудитории с по 300 места, лекционни, семинарни и компютърни зали и над 50 учебни лаборатории. Университетът разполага с няколко учебно-производствени комплекса на най-съвременно технологично ниво, в които студентите провеждат упражнения и практически занятия. Централната библиотека притежава фонд от над 150 хил. тома и читалня с 98 места. В първи корпус на УХТ има учебен ресторант с възможности за хранене на студенти и преподаватели.

УХТ стопанисва пет студентски общежития с 1500 легла. Университетът разполага със собствена модерна спортна база в гр. Пловдив, която включва: закрит плувен басейн, зали за спортни игри, открити тенискортове, както и спортно-оздравителен лагер до язовир “Батак”. Университетът има представителен студентски танцов състав „Пълдин”, носител на множество национални и международни отличия, както и студентска танцова формация „Елеганс данс“.

      УХТ сътрудничи с много чуждестранни университети и научни институти и активно участва в международни изследователски програми. Активно се осъществява обмен на студенти за обучение и практики в много страни по света – Франция, Германия, Белгия, Гърция, Русия, Беларус, Казахстан и др. По силата на сключен договор с Университета на Западен Бретан студентите от специалност „Технология на ферментационните продукти” могат да получат двойна диплома за ОКС „Магистър” от френския университет, като обучението в чужбина е финансирано изцяло от програма Еразъм+. Разработена е съвместна програма по специалност „Анализ и контрол на хранителните продукти“ (за ОКС „Магистър“) с Технологичен образователен институт на Западна Македония, Гърция, която се провежда в гръцкия институт с участието на преподаватели от УХТ.


 

РАЗДЕЛ 1.ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

IІІ. ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ІV. ФОРМИРАНЕ НА БАЛА

V. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

VІI. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

 

РАЗДЕЛ 2.Характеристика на специалностите в УХТ

 

І. ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

ІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР” (платено обучение)

 


РАЗДЕЛ 1.

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В УХТ В ОКС „МАГИСТЪР“

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) С този Правилник се определят условията за приемането на български граждани и граждани на страните-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП), притежаващи диплома за завършено висше образование, за студенти в Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив.

(2) Приемът на студенти в образователно-квалификационна степен (ОКС) „магистър” след завършена ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър” в УХТ – Пловдив е съгласно Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България и настоящия Правилник.

(3) Чуждестранни граждани (от страни, които не са членки на ЕС и ЕИП), притежаващи диплома за завършено висше образование (легализирана от Министерство на образованието и науката – за завършилите в чужбина), се приемат за студенти в УХТ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Р България.

Чл. 2. През учебната 2018/2019 г. в УХТ – Пловдив ще се приемат студенти за редовно и задочно обучение в професионални направления и специалности на ОКС “магистър” след ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър” или „магистър”, посочени в Таблици 1 и 2. Формата на обучение (редовна или задочна) се уточнява при подаването на документите за кандидатстване в УХТ, в зависимост от утвърдения от Министерство на образованието и науката план за прием на студенти. 

Чл. 3. Кандидатстването за ОКС „магистър" за завършилите висше образование и притежаващи ОКС „професионален бакалавър”, „бакалавър" или „магистър" се извършва съгласно изискванията на настоящия Правилник.

 

 ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“

Таблица 1.

Образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР”

Шифър на направлението

професионално направление

наименование на специалността

3.8.

Икономика

 

Икономика на хранителната индустрия

 

Икономика на туристическата индустрия

 

Корпоративен бизнес и предприемачество

 

Бизнес информационни технологии

3.9.

Туризъм

 

Туризъм

5.1.

Машинно инженерство

 

Хранително машиностроене

 

Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост

 

Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

 

Автоматика, информационна и управляваща техника

 

Електроенергийна ефективност

5.3.

Комуникационна и компютърна техника

 

Компютърни системи и технологии

5.4.

Енергетика

 

Топлотехника

 

Хладилна и климатична техника

 

Енергийна ефективност

 

Енергиен мениджмънт

5.11.

Биотехнологии

 

Индустриални и фармацевтични биотехнологии

 

Клетъчна и молекулярна биотехнология

5.12.

Хранителни технологии

 

Технология на продуктите от месо, риба и яйца

 

Технология и управление при производството на млечни продукти

 

Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците

 

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

 

Технология на виното и пивото

 

Технология на тютюна и тютюневите изделия

 

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

 

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

 

Анализ и контрол на хранителните продукти

 

Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия

 

Безопасност на храните

 

Управление на качеството в хранителната индустрия

 

Функционални храни

 

Кетъринг

 

 ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

В ОКС “МАГИСТЪР”

Таблица 2.

Шифър на направлението

професионално направление

наименование на специалността

5.12.

Хранителни технологии

 

Анализ и контрол на хранителните продукти

 

 II. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 4. (1) В УХТ могат да кандидатстват и да бъдат приети за обучение в ОКС „магистър“ български граждани, завършили висше образование („професионален бакалавър”, ”бакалавър”, “магистър”), осигуряващо им достъп до обучение във висшите училища, които не изтърпяват наказание "лишаване от свобода" към началото на учебната година.

(2)   В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение български граждани и чужденци, завършили висше образование в чуждестранни висши училища. За целта кандидатите представят диплома, легализирана от Министерството на образованието и науката и други документи, по реда на Правила за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, публикувани на интернет страницата на УХТ.

Чл. 5. (1) В УХТ имат право да кандидатстват и да бъдат приети за обучение при условията и по реда, установен за българските граждани:

1.   Граждани на страните членки на ЕС и ЕИП, притежаващи диплома за завършено висше образование.

2.   Чужденци, постоянно пребиваващи на територията на Р България. Постоянното пребиваване се удостоверява с документ за самоличност, издаден от МВР.

3.   Чужденци, на които е предоставен статут на бежанци. Статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Националното бюро за териториалното убежище и бежанците към Министерския съвет.

4.   Чужденци, от българска народност, удостоверена по реда на чл. 4, ал. 1 на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. и чл. 3, ал. 1 на Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Чл. 6. (1) Кандидат-студентите за придобиване на висше образование на ОКС “магистър” могат да кандидатстват в едно от двете основни направления:

1.  Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с придобитата специалност на ОКС “бакалавър” – за завършили специалности от същото професионално направление в УХТ и в легитимно висше училище, получило институционална акредитация.

2.   Допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка за:

        придобилите висше образование на ОКС „професионален бакалавър” по същото професионално направление;

        придобилите висше образование на ОКС “бакалавър” или “магистър” по специалност от друго професионално направление.

(2)   Приемът на студенти се извършва по документи.

IІІ. ДОКУМЕНТИ И ТАКСИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл. 7. (1) Кандидат-студентите за ОКС “магистър” след „професионален бакалавър”, “бакалавър” или “магистър” подават документите си в УХТ.

(2)   В срокове, посочени в Справочника на кандидат-студента за уч. 2018/2019 г., всички кандидати подават лично или чрез друго лице следните документи:

1.   Заявление (по образец) до Ректора на УХТ. Приема се само оригиналният формуляр на заявлението.

2.   Оригинал и копие на диплома за завършено висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата след сверяване с копието и заверка от длъжностното лице, което приема кандидатстудентските документи.

3.   Документ (квитанция) за платена такса за кандидатстване.

4.   Кандидат-студентите кръгли сираци до 26-годишна възраст, лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, както и такива, отглеждани до пълнолетието си в домове за лица, лишени от родителска грижа, представят копие на документа, удостоверяващ горепосоченото основание и оригинала му за сверяване. Кандидат-студентите, придобили такъв документ след изтичане на срока за подаване на документи (3 – 5 септември 2018 г.), могат да представят същия не по-късно от обявената дата за второ класиране (25 септември 2018 г.).

Чл. 8. (1) При подаване на документите се заплащат кандидатстудентски такси, определени от Министерски съвет.

(2)   Таксата за кандидатстване се внася в касата на УХТ.

(3)   Внесена такса за кандидатстване не се възстановява.

(4)   От такси за кандидатстване се освобождават: кръгли сираци до 26-годишна възраст; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %; военноинвалиди и военнопострадали; както и такива, отглеждани до пълнолетието си в домове за лица, лишени от родителска грижа; деца от многодетни семейства и майки с три и повече деца. Всяко основание се удостоверява със съответен документ.

ІV. ФОРМИРАНЕ НА БАЛА

Чл. 9. (1) Конкурсният бал на кандидат-студентите за ОКС “магистър” се формира като сума от средния успех от курса на следване и средния успех от държавния изпит.

      (2)   Максималният бал за всички специалности е 12,00.

V. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ

Чл. 10. (1) В класирането участват само кандидати, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

(2)   Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидатите желани специалности и форми на обучение.

(3)   В случаите, когато в хода на класирането няма кандидати за дадена специалност или форма на обучение, местата за прием могат да бъдат прехвърляни за друга специалност в същото професионално направление.

(4)   В случаите когато в хода на класирането кандидатите за дадена специалност или форма на обучение са недостатъчни за сформиране на група, на същите се предлага да се запишат в друга специалност или форма на обучение от същото професионално направление.

Чл. 11. (1) Класирането се извършва поетапно, съгласно график, представен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2018/2019 г.

(2)  Списъците на приетите студенти след всеки етап на класиране се обявяват на достъпно място в УХТ. Съобщения за резултати от класирането не се изпращат по пощата. Кандидат-студентите са длъжни да се информират лично за отделните класирания и сроковете за записване.

(3)   След първия етап на класиране:

1.  Неприетите кандидат-студенти участват автоматично във втория етап на класиране.

2.  Приетите кандидат-студенти имат възможност:

а) Да се запишат в специалността, в която са класирани и при заявено желание да останат в същата специалност, като не участват в следващ етап на класиране;

б) Да се запишат в специалността, в която са класирани и да продължат участието си в следващо класиране;

в) Да не се запишат, с което губят кандидатстудентски права и автоматично отпадат от участие в следващия етап на класиране.

(4)   След втория етап на класиране:

1.  Приетите кандидат-студенти се записват в определените срокове.

2.  Приетите, но незаписали се кандидат-студенти губят кандидатстудентски права.

(5)   За попълване на освободени (незаети) места след второ класиране участват:

         неприети кандидат-студенти, по реда на бала и подреждане на желанията им,

       класирани студенти, които не са се записали в определените срокове, със заявление (по образец) до Председателя на кандидатстудентската комисия и по реда на бала и подреждане на желанията им.

VI. ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ

Чл. 12. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора по график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2018/2019 г.

(2)   При записването студентите представят:

1.   Диплома за висше образование – копие.

2.   Диплома за средно образование – копие.

3.   Медицинско удостоверение, издадено от личен лекар;

4.   Четири снимки формат 3,5 / 4,5 см.

5.   Комплект документи за записване на новоприети студенти (студентска книжка, студентска карта, именници и уверения), закупен от книжарницата на УХТ.

6.  Документ за платена семестриална такса за първия семестър. Таксите се привеждат по банков път, в лева (BGN), на сметката на УХТ или чрез ПОС-терминала в касата на УХТ.

Банкова сметка на УХТ:          Получател: УХТ – Пловдив

IBAN: BG53CECB97903180002900

SWIFT BIC: CECBBGSF

Централна Кооперативна Банка – АД, клон Пловдив

 

В платежното нареждане/вносна бележка се посочват:

      Основание: семестриална такса;

      Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;

      Входящият номер при кандидатстването;

      Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

Чл. 13.  Приетите и окончателно записани студенти могат да се откажат (да напуснат) по собствено желание, при следните условия:

1.   Подадено заявление (по образец) за напускане до Ректора на УХТ.

2. Получаване на внесената от тях семестриална такса за първия семестър, но не по-късно от началото на академичната учебна година.

3. Платена административна такса за обслужване в размер, определен с решение на Академичния съвет.

4. След започване на академичната учебна година внесената семестриална такса не се възстановява.

Чл. 14.  От заплащане на семестриални такси за обучение (съгласно Закон за висше образование, чл. 9, ал. 3, т. 6 „а“) се освобождават лица, които са: кръгли сираци до 26-годишна възраст, с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 % и над 70 %, военноинвалиди и военнопострадали, и такива, отглеждани до пълнолетието си в домове за лица, лишени от родителски грижи.

VІI. ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 15. (1) В УХТ през учебната 2018/2019 г. ще се приемат студенти за обучение срещу заплащане във всички специалности и форми на обучение на ОКС “магистър”, съгласно чл. 2 (Таблица 1), при наличие на свободен капацитет.

(2)   Кандидат-студентите, желаещи да се обучават съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2, могат да кандидатстват само за обучение срещу заплащане.

(3)   Таксите за обучение срещу заплащане се определят с решение на Академичния съвет и се утвърждават от Министерство на образованието и науката.

Чл. 16.  Приемът на студенти се извършва по документи, в съответствие с чл. 6, ал. 2 и чл. 8 на настоящия Правилник.

Чл. 17.  Условията и документите за кандидатстване са съгласно чл. 7 и чл. 8 от Правилника.

Чл. 18.  Класирането на кандидат-студентите се извършва съгласно чл. 10, ал. 2, а резултатите се обявяват съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2.

Чл. 19. (1) Записването на новоприетите студенти се извършва със заповед на Ректора по график, посочен в Справочника на кандидат-студента за уч. 2018/2019 г.

(2)   Приетите и окончателно записани студенти могат да се откажат (да напуснат) по собствено желание, при следните условия:

1.  Подадено заявление (по образец) за напускане до Ректора на УХТ.

2.  Получаване на внесената от тях семестриална такса за първия семестър, но не по-късно от началото на академичната учебна година.

3. Платена административна такса за обслужване в размер, определен с решение на Академичния съвет.

4. След започване на академичната учебна година внесената семестриална такса не се възстановява.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Кандидат-студентите, представили документи с невярно съдържание или направили опит да заблудят приемните комисии или ръководството на УХТ, се отстраняват от участие в конкурса и при необходимост се уведомява Прокуратурата. Ако неверността на кандидатстудентските документи бъде установена след приемането на кандидата за студент, той се отстранява от УХТ, независимо от курса на обучение и се уведомява Прокуратурата.

§ 2. Заявления и жалби по всички кандидатстудентски въпроси се отправят в писмен вид до Ректора на УХТ не по-късно от обявения срок за записване след последно класиране. След тази дата такива не се приемат. Към заявленията и жалбите се прилагат необходимите документи – оригинал и ксерокопие за удостоверяване на всеки конкретен случай. Ректорът решава кандидатстудентските заявления и жалби в съответствие с настоящия Правилник и действащата нормативна уредба.

 

Правилникът е приет от Академичния съвет на УХТ с Протокол № 31/ 23.03.2018 г.


 

 

 РАЗДЕЛ 2.

Характеристика на специалностите в УХТ

І. ОБУЧЕНИЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

Обучението на студентите от всички специалности на ОКС “магистър” в УХТ се провежда в две основни направления и има различна продължителност:

І направление: Профилиране и задълбочаване на подготовката в съответствие с професионалното направление на придобитата ОКС “бакалавър”, с продължителност два семестъра (една година) или четири семестъра (две години);

ІІ направление: Допълнителна специална и интердисциплинарна подготовка след придобита ОКС „“бакалавър” или “магистър” в друго професионално направление. Обучението е четири семестъра (две години).

Дипломирането на студентите магистри по всички специалности на Технологичния, Техническия и Стопанския факултет се извършва след успешно защитен дипломен проект (работа) или държавен изпит.

Студентите, завършили всички специалности на трите факултета, могат да продължат образованието си в образователната и научна степен “доктор”.

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти магистри по 14 специалности в две професионални направления.

1.  Направление БИОТЕХНОЛОГИИ:

ИНДУСТРИАЛНИ И ФАРМАЦЕВТИЧНИ Биотехнологии


КЛЕТЪЧНА И МОЛЕКУЛЯРНА БИОТЕХНОЛОГИЯ

След завършване на специалностите дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като осъществяват научно-изследователски, развойни, организационно-управленчески, контролни, производствено-технологични и преподавателски дейности.

2.  Направление ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ:

Технология НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЕСО, РИБА И ЯЙЦА

 

ТЕХНОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

 

пРЕРАБОТКА И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

 

Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

 

Технология на виното и пивото

 

Технология на тютюна и тютюневите изделия

 

Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката

 

Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати

 

АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

 

ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ

 

След завършване на специалностите дипломираните магистър-инженери могат да осъществяват и ръководят научноизследователска, проектантска, развойна, организационно-управленска, контролна, производствено-технологична дейност в различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти по десет специалности в четири професионални направления.

1.  Направление МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО:

ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ

Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА промишленост

МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ

След завършване на специалностите дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като специалисти (проектанти и ръководители) във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

2.  Направление ЕНЕРГЕТИКА:

ТОПЛОТЕХНИКА

ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ

След завършване на специалността дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като проектанти и ръководители в областта на промишлената топлотехника, хладилната и климатична техника, електроснабдяването, електрообзавеждането, електро- и топлоенергетиката.

3.  Направление ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА:

АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

След завършване на специалността дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като висококвалифицирани проектанти и ръководители във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

4.  Направление КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА:

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

След завършване на специалността дипломираните магистър-инженери могат да се реализират като проектанти, ръководители и специалисти по компютърни системи и технологии във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

 

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Факултетът обучава студенти по седем специалности в три професионални направления:

1.  Направление ИКОНОМИКА:

ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ

КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

След завършване на специалностите дипломираните магистри могат да се реализират в управленска, проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, производствена и изследователска дейност, намиращи приложение в държавния и частния бизнес, банковото дело, науката, транспорта, здравеопазването, туризма и други сфери и отрасли на националната и международна икономика, както да създават и управляват бизнес дейности и процеси.

2.  Направление ТУРИЗЪМ:

ТУРИЗЪМ

След завършване на специалността дипломираните магистри могат да се реализират в научноизследователска и развойна дейност, организационно-управленска и производствено-технологична дейност в обекти от системата на туризма.

3.  Направление ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ:

КЕТЪРИНГ

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

След завършване на специалностите дипломираните инженер-магистри могат да се реализират в научноизследователска и развойна дейност, организационно-управленска и производствено-технологична дейност в обекти от системата на социалното и търговско хранене; в области, свързани с опазване и оценка на въздействието върху околната среда.

 

ІІ. ОБУЧЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “МАГИСТЪР”

(платено обучение)

Специалност АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ подготвя магистър-инженери, които познават и използват съвременни химични и инструментални методи за анализ на хранителни продукти, лабораторни апарати и съоръжения.

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА КАМПАНИЯ

НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

ЗА ОКС “МАГИСТЪР” СЛЕД ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 

ДЕЙНОСТ

СРОК

1.

Подаване на документи

3 - 5 септември

2.

Обявяване на първо класиране

12 септември

3.

Записване на приетите студенти от първо класиране

17 - 18 септември

4.

Подаване на документи за участие във второ класиране

20 - 21 септември

5.

Обявяване на второ класиране

25 септември

6.

Записване на приетите студенти от второ класиране

25 - 26 септември