Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Отчетни доклади и други материали за дейността на Академичното ръководство на УХТ

Отчетен доклад на Ректора на УХТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО  ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МАНДАТНАТА ПРОГРАМА  ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ 2016 г. – ДЕКЕМВРИ 2016