uk_bg
Проф. д-р инж. Виолета Рашева - Публикации

Публикации


 

Публикации до 2012 г. включително

1.Рашева, В. Създаване на енергоспестяващи инсталации за регенериране на ценни компоненти от промишлени отпадъчни води. Автореферат на докторска дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, Пловдив, 2002.

2. Вълчев, Г. И., В. Д. Рашева, Е. И. Шалапатова, А. Г. Емануилов. Върху  някои  технологични  параметри  при  регенериране на сместа етанол - вода - формамид. Научна конференция ЕМФ ‘97 с международно участие, Сборник доклади, Том ІІ, ТУ-София, Созопол, 17-20 септември 1997.

3. Рашева, В., Г. Вълчев. Равновесна диаграма на хетерогенната система хексан - етанол - вода. ВИХВП - Пловдив, Научни трудове, Том ХLII, 1997.

4. Рашева, В. Разделяне на многокомпонентни системи. Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия “50 години Съюз на учените в България“ - Пловдив, Том 1, ноември 1998.

5. Рашева, В., Г. Вълчев. Промишлена инсталация за разделяне на сместа етанол-вода-формамид. Научна конференция с международно участие “Храна и качество на живота 2000”, Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том XLIV, Пловдив, 9 - 11 ноември 2000.

6. Рашева, В., Г. Вълчев. Експериментално построяване на термодина­мич­ната диаграма “състав - плътност - коефициент на пречупване” на трикомпонентния разтвор етанол - вода - формамид. Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, Научна сесия по “Техника и технологии, физика и математика”, 30 ноември 2001.

7. Rasheva, V., G. Valtchev, E. Shalapatova. Experimental Investigation of the Vapor-Liquid Equilibrium of the Binery System Ethanol-Water at 26,7 kPa. XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2002, Proceedings of Papers, Vol. 2, NIS, YUGOSLAVIA, 1-4 OCTOBER 2002.

8. Еленков, Вл., В. Рашева. Изтичане на смес от идеални газове през дюза. Юбилейна научна сесия 40 години ВИХВП, Научни трудове на ВИХВП, Том XLI,   Св. 4, Пловдив 1993.

9. Еленков, Вл., В. Рашева, Л. Генчев. Изследване на свиването на гъбите в процеса на сушенето им. Юбилейна научна сесия 40 години ВИХВП, Научни трудове на ВИХВП, Том XLI, Св. 4,  Пловдив 1993.

10. Еленков, Вл., А. Емануилов, А. Костов, Г. Вълчев, М. Минчев, Е. Шалапатова, В. Рашева, Т. Овчаров. Изследване на водното стопанство на предприятие за микробиални препарати. Юбилейна научна сесия 40 години ВИХВП, Научни трудове на ВИХВП, Том XLI, Св. 4, Пловдив 1993.

11. Раичков, Г., В. Рашева, А. Койчева. Изследване на връзката между техническите и термодинамичните параметри на парен бланшор с пароструен компресор. Научна конференция ЕМФ’96 с международно участие, Сборник доклади, том ІІ, ТУ-софия. 10-11 октомври 1996.

12. Вълчев, Г., В. Рашева, Хр. Велчев. Регенериране на трикомпонентната смес хексан - етилов алкохол - вода получена при производството на антибиотици. Научна конференция ЕМФ’96 с международно участие, Сборник доклади, Том ІІ,  ТУ-София, гр. София 10-11 октомври 1996.

13. Рашева, В., А. Костов. Номограма за определяне коефициента на топлопредаване при кипене на разтвори на течна глюкоза. Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLII, 1997.

14. Рашева, В., Г. Вълчев. Уредба за разделяне на трикомпонентната смес етанол - вода - формамид. Юбилейна научна сесия 35 години ТУ Варна, 16 – 18 октомври 1997, гр.Варна, Сборник научни трудове на ТУ Варна, 2000.

15. Рашева, В., Г. Раичков. Оптимални параметри на процеса бланширане във флуидизиран слой. Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLIIІ, Св. 3, 1998.

16. Вълчев, Г., В. Рашева, М. Георгиева. Възможности за намаляване разхода на гориво в хлебопекарните пещи. Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLIIІ, Св. 3, 1998.

17. Вълчев, Г., В. Рашева. Регенериране на етилов алкохол от сместа етилов алкохол - вода - органични примеси при производството на антибиотици. Научна конференция с международно участие ЕМФ’98, Сборник доклади, Том ІІ, ТУ-София, гр. Созопол, 17-20 септември 1998.

18. Вълчев, Г., Е. Шалапатова, И. Киряков, В. Рашева. Ексергия и специфична свободна енталпия за някои области на влажен въздух. Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив, Том 1, 20 ноември 1998.

19. Ненов, Н., А. Костов, В. Рашева. Синтез на оптимални топлинни схеми при преработката на царевица в течна и кристална глюкоза. Сборник на доклади от юбилейната научна сесия 50 години съюз на учените в България - Пловдив, Том 1,   20 ноември 1998.

20. Mинчев, М., В. Рашева, М. Маринов, Л. Паскалева. Изследване кинетиката на процеса екстракция на дъбова дървесина. Симпозиум с международно участие “Енергийна ефективност и околна среда ‘99“ - ТУ София и НА по Енергийна Ефективност, гр. Созопол, 19 - 21 май 1999.

21. Вълчев, Г., В. Рашева, Е. Шалапатова. Регенериране на метанол от сместа “метанол - вода - нелетливи органични примеси“, получена като отпачъчен продукт във фармацевтичната промишленост. Научна конференция ЕМФ ‘2000. Сборник доклади, Том ІІ, ТУ-София, гр. Варна, юни 2000.

22. Вълчев, Г., В. Рашева, Е. Шалапатова. Термодинамичен анализ на инста­лация за регенериране на етанол и метанол от отпадни води. Научна конференция с международно участие “Храна и качество на живота 2000“, Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLIV, ВИХВП - Пловдив, 9 - 11 ноември 2000.

23. Минчев, М., В. Рашева, М. Маринов, Л. Паскалева. Екстракция на дъбова дървесина. І - Влияние на едрината на частиците дървесина върху кинетиката на процеса. Научна конференция с международно участие “Храна и качество на живота 2000“, Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLIV, ВИХВП - Пловдив,    9 - 11 ноември 2000.

24. Минчев, М., В. Рашева, М. Маринов. Екстракция на дъбова дървесина. ІІ - Влияние на едрината на частиците дървесина върху балансови показатели на процеса. Научна конференция с международно участие “Храна и качество на живота 2000“, Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLIV, ВИХВП - Пловдив,   9-11 ноември 2000.

25. Паскалева, Л., М. Маринов, М. Минчев, В. Рашева. Сравнително проучване върху получаване на течни дъбови екстракти от български дървесини. Научна конференция с международно участие “Храна и качество на живота 2000“, Научни трудове на ВИХВП - Пловдив, Том ХLIV, ВИХВП - Пловдив, 9 - 11 ноември 2000.

26. Рашева, В., Г. Вълчев. Оптимизация на процеса ректификация на бинерни системи. Proceedings of the International Scientific Conference on ENERGY AND INFORMATION SYSTEMS AND TEHNOLOGIES 2001. MACEDONIA, Vol.I, Bitola, June 7-8, 2001.

27. Вълчев, Г., В. Рашева, Е. Шалапатова, А. Емануилов. Термодинамичен анализ на инсталация за ефективно използване на вторична пара при производство на пиво. Научна конференция ЕМФ ‘2001, Сборник доклади, Том ІІ, ТУ-София,       гр. Созопол, 19-21 септември 2001.

28. Вълчев, Г., В. Рашева, С. Ташева, А. Стоянова. Проблеми на етерично - маслената промишленост. Механика на машините, бр. 44, ТУ - Варна, 2002.

29. Рашева, В., Г. Вълчев. Експериментално изследване на термодинамичното равновесие пара-течност на трикомпонентната система етанол-вода-формамид при 26,7 кРа. Сборник доклади на VІІТА Научна конференция с международно участие ЕМФ‘2002, Том ІІ, ТУ-София, гр. Варна, 18-20 септември 2002.

30. Вълчев, Г., С. Ташева, Е.Шалапатова, В.Рашева, А. Стоянова. Термо­дина­мични диаграми за паро-течното равновесие на някои етерични масла с вода. Сборник доклади на VІІТА Научна конференция с международно участие ЕМФ‘2002, Том ІІ, ТУ-София, гр. Варна, 18-20 септември 2002.

31. Valtchev, G., M. Perifanova-Nemska, I. Kiriakov, V. Rasheva, T. Hadjiiski. Technical Possibolity for the Production of Vegetable Oil from Grapes Seeds as Waste Product. XXXVII International Scientific Conference on Information,  Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2002, Proceedings of Papers, Vol. 2, NIS, YUGOSLAVIA, 1-4 OCTOBER 2002.

32. Valtchev, G., A. Stoianova, V. Rasheva, S. Tasheva. Energy - efficient Installation for Distillation of Essential Plants. XXXVII International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2002, Proceedings of Papers, Vol. 2, NIS, YUGOSLAVIA, 1-4 OCTOBER 2002.

33. Рашева, В. Оптимални условия за работа на периодична ректификационна колона за разделяне на многокомпонентни разтвори. УХТ - Пловдив, Юбилейна научна конференция “20 години Технически факултет”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ХLIX, 16-18 май 2003.

34. Рашева, В. Енергиен анализ на инсталация за регенериране на органични разтворители от промишлени отпадни води. УХТ - Пловдив, Юбилейна научна конференция “20 години Технически факултет”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ХLIX, 16-18 май 2003.

35. Рашева, В., Г. Вълчев, Б. Миленков, О. Енева. Компююютърна програма за определяне броя на контактните стъпала на ректификационни колони за разделяне на двукомпонентни разтвори. УХТ - Пловдив, Юбилейна научна конференция “20 години Технически факултет”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ХLIX, 16-18 май 2003.

36. Вълчев, Г. В. Рашева, С.Василев. Инженерни решения за компенсиране на температурните разширения в колонната техника. УХТ - Пловдив, Юбилейна научна конференция “20 години Технически факултет”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ХLIX, 16-18 май 2003. 

37. Вълчев, Г., В. Рашева, Ст. Ташева. Термодинамична диаграма “енталпия – съдържание на пари на етанол” за смес от влажен въздух и пари на етилов алкохол. УХТ - Пловдив, Юбилейна научна конференция “20 години Технически факултет”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ХLIX, 16-18 май 2003. 

38. Вълчев, Г., Ст. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова. Експериментална инста­ла­ция за изследване на процеса кохобация. УХТ - Пловдив, Юбилейна научна конференция “20 години Технически факултет”, Научни трудове на УХТ - Пловдив, Том ХLIX, 16-18 май 2003.

39. Вълчев, Г., В. Рашева, Ст. Ташева. Термодинамична диаграма “енталпия - съдържание на пари на етилацетат” за смес от влажен въздух и пари на етилацетат. Научна конференция с международно участие “Ст. Загора 2003”, Сборник доклади от конференцията, Том ІІ, Ст. Загора, 5-6 юни, 2003.

40. Вълчев, Г., В. Рашева. Ексергиен баланс на маслозагревател. Научна кон­фе­ренция с международно участие “Ст. Загора 2003”, Сборник доклади от конференцията, Том ІІ, Ст. Загора, 5-6 юни, 2003.

41. Рашева, В., Г. Вълчев. Ст. Ташева. Термодинамична диаграма “енталпия - съдържание на пари на метанол” за смес от влажен въздух и пари на метилов алкохол. Списание “Механика на машините”, бр. 48, ТУ - Варна, 2003.

42. Ташева, Ст., Г. Вълчев, В. Рашева, Е. Шалапатова. Хидродинамика в експериментална кохобационна колона. Списание “Механика на машините”, бр. 48, ТУ - Варна,  2003.

43. Valtchev, G., V. Rasheva. Hydrodynamics and Heat Exchange in Industrial Oil - heaters. 9th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA, Proceedings, Magdeburg, Germany, 16 – 17 June, 2003.

44. Вълчев, Г., В. Рашева, Ст. Ташева, Д. Танева. Инсталация за отделяне на органични разтворители от влажен въздух. Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години УХТ – Пловдив, Пловдив, 15 – 17 октомври 2003, – приета от програмния комитет на конференцията.

45. Вълчев, Г., Ст. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова. Топлинни изчисления на дестилационни инсталации в етерично – маслената промишленост. Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години УХТ – Пловдив, Пловдив, 15 – 17 октомври 2003, – приета от програмния комитет на конференцията.

46.     Миленков, Б., Г. Вълчев, О. Енева, В. Рашева. Комлютърна програма за опти­мално проектиране на ректификационни колони за разделяне на двукомпонентни разтвори. Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години УХТ – Пловдив, Научни трудове на УХТ, Том L, Св. 4, Пловдив, 15 – 17 октомври 2003.

47.     Ташева, Ст., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова. Топлообмен в полу­промишлена кохобационна инсталация. Сборник доклади на VІІІТА Научна конференция с международно участие ЕМФ‘2003, посветена на 40 години от основаването на ЕМФ, Том ІІ, ТУ-София, гр. София, 31 октомври - 1 ноември, 2003.

48.     Вълчев, Г., В. Рашева, Д. Танева. Термодинамични параметри на смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат. Сп. “Механика на машините”, ШУ – Варна, година ХІІ, кн. 54, 2004, 18 – 21. (Национален семинар по “Синтез и анализ на механизми 2004”, ТУ – София, Инженерно педагогически факултет – Сливен, 25 -27 юни 2004.

 

49.     Valtchev, G., V. Rasheva, Heat – Technological Scheme for Cooling of Mineral Water. XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2004, Bitola, Macedonia, 16 – 19 June 2004.

- Вълчев, Г., В. Рашева. Топлинно-технологични схеми за охлаждане на минерална вода. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2004”, УХТ – Пловдив, 27 – 29 октомври, Научни трудове на УХТ, Том LI, Свитък 2, 2004, 131 - 137.

50.     Tasheva, S., A. Stoianova, G. Valchev, V. Rasheva. Investigation of lavender oil obtained in experimental cohobation installation. XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2004, Bitola, Macedonia, 16 – 19 June 2004.

- Ташева С., А. Стоянова, Г. Вълчев, В. Рашева. Изследване на лавандулови масла получени в експериментална кохобационна инсталация. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2004”, УХТ – Пловдив, 27 – 29 октомври, Научни трудове на УХТ, Том LI, Свитък 2, 2004.

51.     Вълчев, Г., Ст. Ташева, В. Рашева. Експериментално изследване хидро­дина­миката на кохобационна колона и сравняване с аналитично получени стойности. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2004”, УХТ – Пловдив, 27 – 29 октомври 2004.

52.     Вълчев, Г., В. Рашева. Вариантни решения за охлаждане на минерална вода. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2004”, УХТ – Пловдив, 27 – 29 октомври 2004.

53.     Рашева, В., Г. Вълчев. Д. Танева. Термодинамична диаграма “енталпия - съдържание на пари на етанол, метанол и етилацетат” за смес от влажен въздух и пари на етанол, метанол и етилацетат. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2005”, Том LII, Свитък 3, УХТ – Пловдив, 13 – 14 октомври 2005, 232.

54.     Вълчев, Г., С. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова. Експериментална инсталация за изследване на процеса кохобация. Сп. Хранително-вкусова промишленост, бр. 4, 2005.

55.     Rasheva, V., G. Valtchev. Energy and ecological efficiency increasing of industrial biotechnological plants. Международен конгрес за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в индустрията и строителството, Пловдив, 13 – 15 Април, 2005.

56.     Киряков, И., Г. Вълчев, В. Рашева.  Равновесна влажност на гроздови семки. Сп. Хранително-вкусова промишленост, бр. 6, 2005.

57.     Киряков, И., Г. Вълчев, В. Рашева, М. Перифанова. Влияние метода и режима сушки виноградных семян на качество извлеченного растительного масла. Дендрарию далневосточного лесного хозяйства – 110 лет. Международна научна конференция “Современное состояние лесной растителности и ее рациональное использование”. Хабаровск, 18 октября, 2006.

58.     Ташева, С., Г. Вълчев, В. Рашева. Експериментално изследване хидродинамиката на три вида пълнежи в кохобационната колона и сравняване с аналитично получени стойности. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2006”, Сборник доклади, Свитък 2, том LІІІ, 27-28 октомври 2006, с. 189-194.

59.     Вълчев, Г., Д. Танева, В. Рашева. Сравнителен анализ на някои технологични схе­ми и методи за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и техно­логии 2006”, Сборник доклади, Свитък 2, том LІІІ, 27-28 октомври 2006, с. 183-188.

60.     Ташева, С., Г. Вълчев, В. Рашева. Сравнение эффективности различных наполнителей, используемых в когобационной колонке. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, сборник научых работ – Продукты питания и рациональное испол­зование сырьевых ресурсов, выпуск 12, Кемерово, 2007, 127-128.

61.              Ташева, С., Г. Вълчев, В. Рашева. Сравнительное исследование эффективности насадок использованных в кохобационных колоннах. Одеська национальна академия харчових технологий, наукови праци онахт, випуск 34, том 2, Одеса, 2008, с. 22-25.

62.     Вълчев, Г., А. Стоянова, С. Ташева, В. Рашева. Сравнителен анализ на дестилационни инсталации за получаване на етерично масло от различни култури. Механика на машините №72, Година ХV, Книга 6, Издателство на ТУ – Варна, 2007, с. 11 - 14.

-   Вълчев, Г., А. Стоянова, С. Ташева, В. Рашева. Сравнителен анализ на дестилационни инсталации за получаване на етерично масло от различни култури. Сборник доклади на ХІІТА Научна конференция с международно участие ЕМФ‘2007, ТУ-София, Созопол, 16-18 септември, 2007, с. 203 - 208.

63.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева. Преработка на лавандулови дестилационни води в непрекъснато действащ кохобатор при използването на три различни видове пълнеж. Cборник доклади от научната конференция “100 години научноизследователска работа с етеричномаслените и лечебни култури в България”, Казанлък, 1-2 юни 2007, с. 93-97.

64.     Киряков, И., Г. Вълчев, В. Рашева. Кинетични зависимости при сушене на гроздови семки в нискотемпературен кипящ слой. ТУ - Сливен, 29-30 юни, 2007, Механика на машините № 72, Година ХV, Книга 6, Издателство на ТУ – Варна, 2007, с. 15 - 18.

65.     Киряков, И., М. Минчев, Г. Вълчев, В. Рашева. Опитно определяне на топлофизични характеристики на гроздови семки . ТУ - Сливен, 29-30 юни, 2007, Механика на машините № 72, Година ХV, Книга 6, Издателство на ТУ – Варна, 2007, с. 19 - 22.

66.     Ташева, С., А. Стоянова, В. Рашева, Г. Вълчев. Сравнительны анализ выбора декан­теров для дести­ляционных установок эфирных масел. Одеска национална академия харчових технологий, наукови праци, випуск 31, том 1, Присвячуеться 105-риччю 3 дня заснування онахт, Одеса, 2007, 162-167.

67.     Вълчев, Г., И. Киряков, В. Рашева. Основни геометрични и физични параметри на гроздови семки. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2007, Научни трудове Том LIV, Св. 3, Пловдив, 19 – 20 октомври, 2007, с. 350 – 355

68.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, В. Бърдаров, А. Велчева, А. Стоянова. Нов пълнеж а непрекъснато действащ кохобатор и неговото влияние върху количеството и състава на вторичното лавандулово масло. “Хранителна наука, техника и технологии 2007”, Сборник доклади, Свитък 3, том LІV, 19-20 октомври 2007, с. 356-361.

69.     Вълчев Г., С. Ташева, А. Стоянова, В. Рашева. Преработка на зърнени, тревни и листни суровини. Изчисления на дестилационни уредби. Сборник доклади ХІІІ-та Научна конференция ЕМФ’2008, Созопол, 17-20 септември 2008 .

70.     Вълчев Г., С. Ташева, В. Рашева. Сравнителни характеристики на пламъчно-тръбен парогенератор. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2008”, Научни трудове, том LV, свитък 2, 24-25 октомври 2008, с. 219-224.

71.     Tasheva S., G. Valchev, V. Rasheva - Calculation of heat-transfer fluids consumption, necessary for manufacturing of medicine plants Through distillation, INTERNATIONAL SYMPOSSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS, Izparta, Turkey, v. II, 2009, 112-117.

72.     Tasheva S., C. Valchev, V. Rasheva - Calculation of heat-transfer fluids consumption, necessary for manufacturing of chamomile by distillation in stationary and mobile distillation apparatuses, INTERNATIONAL SYMPOSSIUM ON ENGINEERING AND ARCHITECTURAL SCIENCES OF BALKAN, CAUCASUS and TURKIC REPUBLICS, Izparta, Turkey, v. II, 2009, 106-111.

73.     Ташева С., Г. Вълчев, А. Стоянова, В. Рашева - Преработка на зър­не­ни, тревни и листни суровини. Сравнителен анализ на работата на кохоба­ционната колона, Сборник доклади Машиностроене и машинознание”, ТУ-Варна, г. ІV, 2009, кн. 1, 71 - 74.

74.     Вълчев, Г., Д. Танева, В. Рашева, С. Ташева. Възможности за очистване на влажен въздух от пари на органични разтворители. ТУ-Сливен,  Сп. “Механика на машините” № 88, Издателство на ТУ – Варна, година ХVІІІ, кн. 4, 2010, 73 -76.

75.     Вълчев, Г., Н. Калоянов, М. Минчев, В. Рашева, С. Ташева. Анализ на потенциала за намаляване на енергийните разходи в студентско общежитие “марица 3” на Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, Научна конференция с международно участие «хранителна наука, техника и технологии» УХТ – Пловдив, 2010, 509-514.

76.     Вълчев, Г., Н. Калоянов, В. Рашева, М. Минчев, С. Ташева. Изследване енергийната ефективност на учебните сгради на Университета по хранителни технологии – гр. Пловдив, Научна конференция с международно участие «хранителна наука, техника и технологии»   УХТ – Пловдив, 2010, 499-508.

77.     Taneva, D.S., V.D. Rasheva, G.I. Valchev, Ts.V. Prokopov. Investigation of Spray Drying Process of Birch Extract. Научно-производственный журнал “Пищевая наука и технология”, № 2 (11), Одеська Нацiональна Академiя Харчових Технологiй, Одеса, 2010, июнь, 78-80.

78.     Рашева, В., Д. Танева, Г. Вълчев, С. Ташева. Изследване параметрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене (второ съобщение), Сп. “Топлотехника”, Година 1, Книга 1, Издателство на ТУ – Варна, 2010.

79.     Вълчев, Г., В. Рашева, Д. Танева, Ц. Прокопов. Полупромишленная установка по очистке воздуха от улетучиваюшихся органических соединений. VIII Международная научно-техническая конференция “Техника и технологии пищевых производств”, Тезисы докладов, Часть 1, Могилев, 2011, 22-26.

80.     Рашева, В., Ст. Ташева, Г. Вълчев, А. Стоянова. Влияние на вида на пълнежа на кохобационната колона върху химичния състав на вторичното лавандулово масло. Периодично научно издание “Хранителна наука техника и технологии” УХТ - Пловдив, Том IІI, 2011. с. 80 - 83.

81.     Рашева, В., Ц. Прокопов, Г. Вълчев, Д. Танева. Изследване работата на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух. Периодично научно издание “Хранителна наука техника и технологии” УХТ-Пловдив, Том I, 2011. с. 64-67.

82.     Рашева, В., Ц. Прокопов, Г. Вълчев, Д. Танева. Еколого-икономически анализ на полупромишлена инсталация за пречистване на въздух. Периодично научно издание “Хранителна наука техника и технологии” УХТ-Пловдив, Том II, 2011. с. 38 – 44.

83.     Rasheva, V., S. Tasheva, G. Valchev, A. Stoyanova. Comparative Analysis of Decanters Used for Manufacture of Essential Raw Materials. I. Decanters for Primary Essential Oil. The 18th “George Baritiu” University - International Conference on CONTROL, DEVELOPMENT and APPLIED INFORMATICS in BUSINESS and ECONOMICS (CDAIBE’11), Brashov, Romania, 24-25 November, 2011.

84.     Rasheva, V.,  S. Tasheva, G. Valchev, A. Stoyanova. Comparative Analysis of Decanters Used in Processing of Essential Raw Materials. II. Decanter for Secondary Essential Oil. Trakya University Journal of Engineering Science (TUJES-2012/0001), Edirne, Turkey, 2012.

85.     Rasheva, V. Possibilities for Energy Saving in the Student Hostel “Maritza 4” of University of Food Technologies. Международная научно-практическая конференция „Усовершенствование процессов и оборудования – гарантия инновационного развития пищевой промышленности”, 10-11 апреля 2012 г., Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина, 2012.

86.     Rasheva, V. Feasibility Evaluation of Some Methods and Installations for Cleaning of Working Air from Industrial Plants.  Международная научно-практическая конференция „Усовершенствование процессов и оборудования – гарантия инновационного развития пищевой промышленности”, 10-11 апреля 2012 г., Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина, 2012.

87.     Rasheva, V. D., G. I. Valtchev, St. C. Tasheva, Defining of Aseptic Tank Position in the Production Process of Cosmetic and Pharmaceutical Products. Международная научно-практическая конференция „Усовершенствование процессов и оборудования – гарантия инновационного развития пищевой промышленности”, 10-11 апреля 2012 г., Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина, 2012.

88.     Rasheva, V. D., G. I. Valtchev, St. C. Tasheva. Determination of Aseptic Tank Position in the Production Process of Preserved Foods. IV Научно-практическая конференция “Товароведение, экспертиза и технология продовольственных товаров”, 12-13 апреля, Московский государственный университет пищевых производств, Россия, 2012.

89.     Ташева С., Г. Вълчев, А. Стоянова, В. Рашева. Преработка на зърнени, тревни и листни суровини. Сравнителен анализ на работата на кохобационната колона. Сп. “Машиностроене и Машинознание”, бр. 5, Година ІV, Книга І, Издателство на ТУ - Варна, 2009.

90.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова. Конструктивни изчисления на декантьори при преработка на зърнени и тревни суровини чрез дестилация. Сп. “Машиностроене и Машинознание”, бр. 5, Година ІV, Книга І, Издателство наТУ - Варна, 2009.

91.     Вълчев Г., С. Ташева, В. Рашева. Сравнителни характеристики на пламъчно-тръбен парогенератор. Научна конференция с международно участие “Хранителна наука, техника и технологии 2008”, Научни трудове, том LV, свитък 2, 24-25 октомври 2008, с. 219-224.

92.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова. Конструктивни изчисления на декантьори при преработка на зърнени и тревни суровини чрез дестилация, Сборник доклади Машиностроене и машинознание”, ТУ-Варна, г. ІV, 2009, кн. 1, 75 – 80.

93.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева. Пределно допустими норми на емисии отвеждани от различни горивни устройства. Сп. „Топлотехника за бита”, бр. 2, година ХІV,  2009, 41-44.

94.     Танева Д., Г. Вълчев, В. Рашева, С. Ташева. Изследване на пара­метрите на лабораторна инсталация за разпръсквателно сушене. Научна конференция с международно участие ЕМФ`2009, 17 - 20 септември, гр. Созопол, Сборник доклади ТУ - София, том.1, 2009, 206 - 211.

95.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева. Сравнителен анализ на декантьори при преработка на иглолистни култури.  ТУ-Сливен,  Сп. “Механика на машините”, № 88, Издателство на ТУ – Варна, Година ХVІІІ, Книга 4, 2010.

96.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова. Термодинамични диаграми за фазово равновесие на системата етерично масло – вода. 1. Зърнени етеричномаслени суровини. Сборник доклади ХV-та Научна конференция ЕМФ’2010, Том 1, Созопол, 16-19 септември 2010, 244 - 249.

97.     Вълчев, Г., Д. Танева, В. Рашева, С. Ташева. Графично представяне параметрите на смеси на влажен въздух с пари на органични разтворители. ХV-та Научна конференция с международно участие ЕМФ’2010, Созопол, 16-19 септември 2010, Сборник доклади ТУ – София, Том 1, 279 - 285.

98.     Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова. Термодинамични диаграми за фазово равновесие на системата етерично масло – вода. 2. Лечебни етеричномаслени суровини. Сп. “Топлотехника”, Година 1, Книга 1, Издателство на ТУ – Варна, 2010.

99.     Ташева, Ст., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова. Термодинамични диаграми за паро-течното равновесие на системата етерично масло – вода. 3. Иглолистни суровини. Периодично научно издание “Хранителна наука техника и технологии” УХТ-Пловдив, Том I, 2011. с. 64-67.

100. Вълчев, Г., С. Василев, В. Рашева, К. Ангелов. Компенсиране на температурните напрежения в колонната техника. Периодично научно издание “Хранителна наука техника и технологии” УХТ - Пловдив, Том IІI, 2011. с. 75 - 79.

101. Рашева, В. Енергийната ефективност като промяна в начина на потребление. Сп. „Инсталации”, бр. 4, година ІХ,  2011, 7 - 9.

102. Рашева, В. Възможности за повишаване енергийната ефективност на котли и горивни системи. Сп. „Инсталации”, бр. 1, година Х,  2012.

103. Рашева, В. Опитът на катедра „Промишлена топлотехника” от Университета по хранителни технологии в обучението по енергийна ефективност на сгради и промишлени системи. Сп. „Топлотехника за бита”, бр.1, година ХVІІ,  2012.

104. Tasheva, S., T. Atanasova, G. Valchev, V. Rasheva, A. Stoyanova. Thermodynamic Diagrams for Phase Equilibrium of the System “Essential Oil – Water" 4. Anise. Мiжнародна науково-технiчна конференцiя "Технiчнi науки: стан, досягнения i перспективи розвитку м'ясноï, олiежировоï mа молочноï галузей" 22-23 березня 2012 г. Национальный университет харчових технологий, Киев, Украина, 2012.