uk_bg
Технология на тютюна и тютюневите изделия

Катедрата е създадена в края на 1999 г. чрез обединяването на самостоятелно съществуващите катедри: “Технология на тютюна и тютюневите изделия”, “Технология на захарта и захарните изделия” и “Технология на растителните мазнини, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните продукти”.

Първи ръководител на новосъздадената катедра е доц. д-р В. Джамбазов. След него ръководители на катедрата са доц. д-р Д. Димитров (от 2003 до 2007 г.) и проф. д-р Д. Хаджикинов (от 2008 г.).

Катедрата провежда обучение на студентите в три  самостоятелно акредитирани специалности, както следва: “Технология на тютюна и тютюневите изделия”, “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”, “Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката”.

 

Структурата на катедрата е формирана на базата на едноименни на специалностите направления.

    ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ


 ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


 Технология на МАЗНИНИТЕ, етеричните масла, парфюмерията и козметиКАТА


  

    ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДРОЛИЗАТИ

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

Направлението е приемник на катедра “Технология на захарта и захарните изделия” и обучава студенти по специалност “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”. Специалността е създадена с Указ № 230/10.06.1953 г. на Президиума на Народното събрание. За първи ръководител на катедрата е назначен доц. Коста Маджаров (от катедра “Икономика”). След него (до 1971 г.) изпълняващи длъжността ръководител катедра са: доц. Антон Радоев (от катедра “Технология на зърното”), доц. Тодор Тончев (от катедра “Технология на виното”),  проф. Борис Ламбрев (от катедра “Обществено хранене”), проф. Костадин Костов (от катедра “Технология на месото и рибата”). Първият избран от щата  на катедрата  ръководител е проф. Вакрил Вакрилов (от 1971 до 1991 г.). След него ръководители на катедрата са проф. Димитър Бабев (от 1991 до 1993 г.) и проф. Димитър Хаджикинов (от 1994 до 1999 г.).

В началото лекциите и упражненията се извеждат от  хоноруваните  преподаватели: инж. Михаил Бойчев, инж. Тодор Сираков, инж. Асен Николов, инж. Георги Банков и инж. Хинков. Като хонорувани преподаватели през отделните периоди в катедрата са работили: инж. Пенко Пенев и проф. Атанас Мирчев (от Чехословашкия научно-изследователски институт по захарта). На по-късен етап от развитието на катедрата се сформира щатен преподавателски състав. Последователно в катедрата постъпват (като асистенти) проф. Любомир Божков (1957 г.), ст. преподавател Асен Младенов (1959 г.), проф. Димитър Бабев (1959 г.), проф. Вакрил Вакрилов (1961 г.), доц. Минчо Доков (1970 г.), проф. Димитър Хаджикинов (1976 г.), доц. Неделка Маринова (1976 г.), доц. Николай Ламбрев (1977 г.), доц. Тодор Джурков (1996 г.), гл.ас. Емилиян Пашамов (2011 г.), ас. Мина Дживодерова (2013 г.). По щата на учебно-помощния персонал в катедрата работят Тодорка Карева, инж. Зинаида Балсамаджиева, инж. Венера Петкова и хим. Боряна Георгиева.

 Направлението е специализиращо и дипломира:

* студенти с образователно-квалификационна степен “бакалавър” по специалност “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”

* студенти с образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност “Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати”

* докторанти по  специалност “Технология на захарта и захарните изделия”, (шифър 02.11.03).

 

В направлението се извеждат следните дисциплини:

*Суровинознание на захарната, захаропреработващата и нишестената промишленост;

* Технология на нишестето и нишестените хидролизати;

* Технология на захарта;

* Технология на захарните изделия;

* Технология на тестени захарни изделия;

* Технологично обзавеждане на захарни заводи; 

*Технологично обзавеждане на предприятията за производство на захарни изделия; 

* Технологично обзавеждане;

* Техногия на модифицираните нишестета и глюкозо-фруктозните сиропи;

* Технология на рафинираната захар;

* Функционални захарни изделия;

* Химико-технологичен контрол

* Механизация и оптимизация на производствените процеси

 

От създаването си направлението е подготвило над 950 специалисти, в това число и над 50 чужденци от Корея, Судан, Бенин, Румъния, Германия, Нигерия, Мадагаскар, Монголия, Виетнам, Македония, Куба, Турция и др.

Направлението поддържа тесни контакти със сродни висши училища от Германия, Украйна, Русия, Полша, Чехия, САЩ и др.

 Към направлението успешно са защитили 25 български и чуждестранни докторанти, в това число двама доктори на науките.

 Разработени са над 120 научни и научно-приложни проекти, като голяма част от тях  са внедрени в практиката.

 Договори и сътрудничество с фирми от направлението с цел възможност за извеждане на специализираща практика и преддипломен стаж на студентите:

* Захарен комбинат “Пловдив АД”,  гр. Пловдив

* Захарни заводи, гр. Горна Оряховица

* Захарен завод АД,  гр. Русе

* “Победа” АД, гр. Бургас

* “Амилум България”  АД,  гр. Разград

* “Нестле България” АД,  гр. София

* “Mondelez International“, гр. Своге

* “Алпи Комерс” ЕООД, гр. Асеновград

* “Софкао” ЕООД, гр. София

* “Мотобойс” ООД, гр. Пловдив

 

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

Проф. д-р инж. Димитър Георгиев Хаджикинов

Кабинет 308 – бл. 1, тел. 032/ 603 726; E-mail: zahariuht@abv.bg

Професионални и научни интереси:Технология на захарните изделия

Доц. д-р инж. Тодор Георгиев Джурков

Кабинет 295 – бл. 1, тел. 032/ 603 695E-mail:todordj@plov.omega.bg ; todordj@gmail.com

Професионални и научни интереси:Промишлена топлотехника и оборудване за ХВП, захарната и нишестено-глюкозната промишленост

 

Гл. ас. д-р Емилиян Рафаилов Пашамов

Кабинет 312 – бл. 1, тел. 032/ 603 661 E-mail:

Професионални и научни интереси: Технология на захарта, нишестето и нишестените хидролизати

 
Гл. ас. д-р Димитър Николов Хрусавов

Кабинет 313 - бл. 1, тел. 032/603 695E-mail:  miamora_90@yahoo.com

Професионални и научни интереси:Технология на тестени захарни изделия

Ас. Мина Минкова Дживодерова

Кабинет 312 – бл. 1, тел. 032/603 661E-mail: mina_dj@abv.bg

Професионални и научни интереси:Технология на нишестето и нишестените хидролизати

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ


                                          АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 


 

 

Направление “Технология на тютюна и тютюневите изделия” има дългогодишни традиции. Началото е поставено със създаването през 1947 г. на катедра “Тютюнознание” с ръководител проф. Д. Байлов, към Агрономическия факултет на Пловдивския държавен университет “П. Хилендарски”. През 1950 г. тя преминава към Отдела по земеделска технология на ВСИ “В. Коларов” (Аграрен университет – Пловдив) като катедра “Химия и технология на тютюна” с ръководител доц. Д. Атанасов. Като катедра (респ. специалност) “Технология на тютюна и тютюневите изделия” се обособява през 1951 г. във Факултета за хранителна промишленост към ВСИ “В. Коларов”, в която през 1952 г. се дипломира първият випуск инженер-технолози по тютюна. През 1953 г. катедра “Технология на тютюна и тютюневите изделия” е една от деветте катедри, изграждащи новосъздадения Висш институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП).

Ръководители на катедра (респ. направление) „Технология на тютюна и тютюневите изделия” са били известни специалисти в областта на тютюна и тютюневите изделия: доц. Д. Атанасов (1953 - 1955), доц. Х. Грънчаров (1955 - 1956), проф. М. Веселинов (1956 - 1964), проф. Д. Атанасов (1965 - 1981), проф. Л. Гюзелев (1981 - 1993), доц. А. Несторов (1993 - 1995), проф. С. Георгиев (1995 - 1999). Ръководители на направление “Технология на тютюна и тютюневите изделия” са: доц. д-р В. Джамбазов (1999 – 2009), доц. д-р А. К. Омар (2009 – 2010) и доц. д-р В. Попова (от 2010 г.).

Обучението на студентите от специалност “Технология на тютюна и тютюневите изделия” се осъществява от ерудирани щатни и хонорувани преподаватели. През годините са използвани различни наименования на учебните дисциплини, но обучението е провеждано главно в следните ключови области:

1.    Производство и сушене на тютюна – проф. Д. Байлов, проф. Д. Атанасов, доц. Х. Грънчаров, доц. А. Несторов, ас. В. Ангелиев, ас. И. Галев, доц. А. К. Омар, доц. В. Попова, доц. Д. Драчев, гл. ас. Т. Иванова;

2.    Стокознание на тютюна – проф. М. Веселинов, проф. Л. Гюзелев, проф. С. Георгиев, преп. Л. Димитров, хон. преп. В. Фетваджиев, преп. М. Михайлов, хон. преп. Н. Иванов, доц. А. Несторов, доц. С. Пеева, ас. И. Галев, доц. В. Попова, гл. ас. Т. Иванова;

3.    Манипулация и ферментация на тютюна (Промишлена обработка на тютюна) – проф. М. Веселинов, проф. Л. Гюзелев, доц. Т. Драчев, доц. С. Пеева, доц. А. К. Омар, доц. В. Попова, гл. ас. Т. Иванова;

4.    Технология на тютюна и тютюневите изделия – проф. М. Веселинов, проф. С. Георгиев, хон. ас. Ю. Панайотова, доц. А. К. Омар, доц. Д. Драчев, гл. ас. Т. Иванова;

5.    Технологично обзавеждане на тютюневата промишленост – преп. И. Антонов, хон. преп. К. Тютюнджиян, хон. преп. А. Дюлгеров, хон. преп. С. Марудов, доц. В. Джамбазов.

Учебно-помощният състав на катедрата се формира от специалисти по тютюна, агрономи, технолози и химици: Н. Калайджиева, техник С. Лазаров, агр. Е. Генчева, техник И. Григоров, агр. Н. Петков, химик С. Николова, инж. Ю. Панайотова, инж. Н. Недев, инж. В. Иванов.

 

От създаването си катедрата (респ. направлението) е подготвила над 900 специалисти, в това число над 20 чужденци.

Към направлението успешно са защитили дисертации над 20 български и чуждестранни докторанти, в това число трима доктори на науките.

Разработени са над 100 научни и научно-приложни проекти, като голяма част от тях  са внедрени в практиката.

 

Направлението осъществява активно сътрудничество за съвместни разработки и провеждане на учебни и преддипломни практики и стажове на студентите с редица фирми от бранша, като:

*        „Булгартабак холдинг” АД

*        „Кингс Табако Интернешънъл” ЕАД, Пловдив

*        „София – БТ” АД

*        “Благоевград – БТ” АД

*        “Плевен – БТ” АД

*        “Сокотаб” ЕООД, с. Радиново, Пловдив

*        “Миссириан България” АД, с. Стамболово, Хасково

*        „Алайънс Уан Тъбако България“ ЕООД, Хасково

*        „Юрий Гагарин“ АД, Пловдив

*        Институт по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково, Пловдив и др.

 

Направлението е специализиращо и дипломира студенти в:

·        Образователно-квалификационна степен “Бакалавър” по специалност “Технология на тютюна и тютюневите изделия”

·        Образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалност “Технология на тютюна и тютюневите изделия”

·        Образователна и научна степен „Доктор” по 5.12. Хранителни технологии (“Технология на тютюна и тютюневите изделия”).

 

В направлението се извеждат следните дисциплини:

А. За ОКС „БАКАЛАВЪР”

·   Сензорен анализ на ароматно-вкусовите продукти. Дисциплината представя физиологичните и психофизичните основи на сензорния анализ. Приложната страна, свързана с конкретните ароматно-вкусови продукти, е насочена главно към представяне на нормативните документи, с които се регламентира провеждането на сензорен анализ в съответните производства, както и със специфичните термини, които се използват. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Попова.

·   Транспортна, вентилационна и климатична техника. Дисциплината изучава спомагателното технологично обзавеждане в тютюневата промишленост: устройство, действие и основни пресмятания на транспортни съоръжения за механичен, пневматичен и хидравличен транспорт, както и на вентилационни, аспирационни, отоплителни и климатични системи. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Джамбазов.

·   Стокознание на тютюна. Дисциплината изучава показателите и факторите, които определят качеството, консумативните свойства и специфичните характеристики на различните типове тютюни. Разглеждат се химичният състав на тютюна и тютюневия дим, пушателните свойства на тютюна, както и физичните свойства и технологичните показатели, определящи качеството на тютюна. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Попова.

·   Производство и сушене на тютюна. Дисциплината дава знания с приложен характер, свързани с отглеждането на тютюневите растения, прибирането и сушенето на тютюневите листа. Обект на изучаване са технологичните операции и процеси в тютюнопроизводството и сушенето на тютюна, както и технологичните съоръжения, с които те се провеждат. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Д. Драчев.

·   Промишлена обработка на тютюна. Дисциплината изучава търговските класификации на различните типове тютюни, технологичните операции при производителската и промишлената манипулация на тютюна, процесите при ферментацията на тютюна и начините за осъществяването й, методите за контрол на технологичния процес и качеството на готовата продукция. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Попова.

·   Технология на тютюневите изделия (І и ІІ част). Дисциплината е разделена на две части, преподавани в два последователни семестъра. В теоретичен и практически аспект се разглеждат процесите на производство на тютюневи изделия, и основно – на цигари, спомагателните процеси и материали, както и методите за контрол на суровините, спомагателните материали, полуфабрикатите и готовата продукция. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Д. Драчев.

·   Технологично обзавеждане на сушенето и промишлената обработка на тютюна. Дисциплината изучава съоръженията, инсталациите и линиите, които се използват в сушилните пунктове, манипулационните цехове, ферментационните заводи и цеховете за обработка на едролистни тютюни. Разглежда се устройството и действието на машините и съоръженията, най-общите принципи на рационалната им експлоатация, поддръжка и ремонт и необходимите основни регулировки. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Джамбазов.

·   Технологично обзавеждане на цигарената промишленост. Дисциплината изучава съоръженията, инсталациите и машините, които се използват  в подготвителните цехове и цигарено-опаковъчните цехове на цигарените фабрики. За целта се изучават устройството и действието на машините и съоръженията, най-общите принципи на рационалната им експлоатация, поддръжка и ремонт, както и необходимите основни регулировки за осигуряване на качеството на продукцията. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Джамбазов.

 

Б. ЗА ОКС „МАГИСТЪР”

·   Биохимични основи за формиране качеството на тютюна. Дисциплината изучава специфичния ензимен комплекс в тютюневия лист и измененията на основните групи вещества, формиращи качеството и пушателно-вкусовите свойства на тютюна при процесите на узряване, сушене, ферментация и стареене. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Попова.

·   Модифициране състава на тютюневия дим. Дисциплината изучава влиянието на различните фактори върху състава на тютюневия дим, възможностите, методите и техниките за намаление на катраните, никотина и въглеродния монооксид. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Попова.

·   Технологично обзавеждане на специалните производства в тютюневата промишленост. Дисциплината има за цел да разшири и задълбочи познанията за технологичното обзавеждане в тютюневата промишленост. Учебният материал е представен в три части: специално технологично оборудване (линии за филтри за цигари, линии за раздут тютюн, линии за възстановен тютюн); системи за връзка и конфигуриране на технологични линии; системи за контрол на технологичните процеси. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Джамбазов.

·   Тютюнев дим и здравни аспекти на тютюнопушенето. Дисциплината изучава спецификата на димния аерозол като продукт за консумация, причинно-следствените връзки, методите за оценка и механизмите на неговото въздействие върху човешкия организъм, доказаните вредни последствия от тютюнопушенето и консумацията на други тютюневи изделия (ракообразуване, заболявания на сърдечно-съдовата, респираторната, репродуктивната и др. системи), стратегиите за отказване, както и регулаторните норми в областта на контрола на тютюнопушенето в България, ЕС и света. Титуляр на дисциплината е доц. д-р В. Попова.

·   Технологичен контрол на промишлената обработка и преработка на тютюна. Дисциплината изучава изискванията за качество на продукцията в отделните етапи на производство (производителски бали, търговски единици промишлено обработен тютюн, тютюневи изделия), съгласно нормативните документи (ISO, БДС, ОН), както и съвременните методи за осъществяване на ефективен технологичен (органолептичен и лабораторен) контрол. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Д. Драчев.

·   Експертна оценка на тютюна. Дисциплината изучава експертизата като основен оперативен метод за оценка качеството на тютюна при различните процеси на неговата обработка и преработка, на базата на общата теория на експертната оценка. Разглеждат се специфичните методи за провеждане на експертни оценки, условията за съставяне експертни групи /комисии/ и организацията на дейностите им, показателите за оценка на химичния състав, качеството и пушателните свойства на тютюна, методите за математико-статистическа обработка на резултатите от експертизата. Титуляр на дисциплината е доц. д-р Д. Драчев.

·   Научно-изследователска работа със студенти (НИРС). Дисциплината въвежда в научно-изследователския експеримент и създава умения за решаване на конкретни професионални проблеми. НИРС се провежда самостоятелно от студента под методичното ръководство на преподавателя.

 

В. ЗА ОНС „ДОКТОР”

В направлението се осъществява обучение за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” по акредитираната научна специалност „Технология на тютюна и тютюневите изделия”. Обучението се извършва по индивидуален учебен план, в три форми – редовна, задочна и самостоятелна. Редовната и самостоятелната форма на обучение са с продължителност до 3 години, а задочната – до 4 години. Основните научни тематики в направлението са:

·        Технологични оценки на качеството на тютюна;

·        Възможности за производство на биологично чист тютюн;

·        Възможности за пълно оползотворяване и алтернативно използване на тютюна;

·        Топлинно- и масообменни процеси в тютюневата промишленост;

·        Проектиране на машини и линии за тютюневата промишленост.

За контакти с направление „Технология на тютюна и тютюневите изделия”:

доц. д-р Венелина Попова – ръководител направление

тел. 032/603 666

E-mail: tobacco_uft@abv.bg  ;  vpopova2000@abv.bg  

 

Докторант инж. Лазар Веселинов Лазаров, каб. 314, бл. 1, тел. 032/ 603 665.

Тема на дисертацията: „Изследване на процеса сушене на рязан тютюн в струйно-импулсен кипящ слой“

 

Ст. експерт – технолог инж. Велизар Вълчев Иванов, лаб. 318, бл. 1, тел. 032/ 603 665

 

 

 

 

                                          АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 

Доц. д-р инж. Венелина Тодорова Попова Ръководител направление

Кабинет 316 – бл. 1, тел. 032/ 603 666

E-mail: vpopova2000@abv.bg

 

Професионални и научни интереси:Качествени характеристики на тютюна, Оползотворяване на тютюневи материали

Доц. д-р инж. Димитър Томов Драчев

каб. 315, бл. І, тел. 032 603674, E-mail: didrachev@abv.bg

Професионални и научни интереси: ехнологическа оценка на качеството, блендиране в качествени групи, партиди за обработка и преработка;

Гл. ас. д-р инж. Таня Антониева Иванова

Кабинет 314 – бл. 1, тел. 032/ 603 665

E-mail: tantonieva@mail.bg

 

Професионални и научни интереси:Влияние на соусите и ароматизаторите върху пушателните свойства на цигарите и оползотворяване на тютюневи материали

Доц. д-р инж. Веселин Харамбиев Джамбазов хоноруван преподавател

Кабинет 317 – бл. 1, тел. 032/ 603 690

E-mail: v_dzhambazov@abv.bg

 

Професионални и научни интереси:Процеси и технологично обзавеждане в тютюневата промишленост; Компютърно базирано обучение по машинни специалности

 

 


Технология на МАЗНИНИТЕ, етеричните масла, парфюмерията и козметиКАТА

 


  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 

 

 

В периода 2006-2014 г. броят на дипломираните бакалаври по специалността „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” е 171, а броят на дипломираните магистри от същата специалност – 48. Средният дял на възпитаниците, реализирали се на позиции за специалисти с висше образование в предприятията от бранша, хранителната промишленост, други фирми, държавни и общински институции или продължили образованието си, е 70 %. До сега по тази специалност са завършили над 770 български и над 50 чуждестранни студенти от Аден, Албания, Бенин, Виетнам, Германия, Ирак, Кампучия, Куба, Нигерия, Македония, Молдова, Монголия, Полша, Румъния, Русия, Северна Корея и Турция.

 

Направлението има подписани договори за сътрудничество със сдружения от бранша

·      рамков договор за сътрудничество и съвместна дейност със „Сдружението на производителите на растителни масла и маслопродукти в България” www.sunoil-bg.org, в което членуват 16 фирми от бранша; 

·      Меморандум за сътрудничество с „Българската национална асоциация за етерични масла, парфюмерия и козметика” www.bnaeopc.com, в която членуват 23 фирми производителки на етерични масла и 43 фирми за производство на парфюмерия и козметика.

·      Направлението поддържа също така ползотворни контакти както с по-го­ля­мата част от 90-те регистрирани предприятия за производство и преработка на мазнини, така и с десетте предприятия за производство на сапун, миещи, перилни и почистващи препарати.

 

Направлението е специализиращо. Преподавателите от направлението из­веж­дат специалните дисциплини за следните акредитирани курсове на обучение: четиригодишен бакалавърскиедно- и двугодишни магистърски курсове по специалността „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката”.

В направлението се подготвят и докторанти по акредитирана докторантска програма (научна специалност) “Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати”. Досега (в периода 1974 до 2014 г.) успешно са защитили 37 докторанта по тази научна специалност. По тази научна специалност има три защитени дисертации за придобиване на научната степен „Доктор на техническите науки” – на проф. Е. Георгиев, проф. Ц. Хаджийски и проф. А. Стоянова. Проф. С. Актерян също е придобил научната степен „Доктор на техническите науки”, но по научната специалност „Ма­ши­ни и апарати за хранителната и вкусовата промишленост”.

 

В направлението се води обучение по следните специални дисциплини от бака­лавърския курс:

·        Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла (включваща ботаническа класификация, химичен състав и приложение в различните отрасли на промишлеността) с титуляр доц. д-р  Т. Атанасова; 

·        Технология на етеричните масла (посредством дестилация и екстракция, както технологии за промишлено производство на етерични масла и други ароматични продукти) с титуляри проф. дтн. А.Стоянова и доц. д-р Т. Атанасова;

·        Технология на растителните мазнини (произвеждане чрез пресуване и ек­стракция) с титуляри проф. д-р М. Перифанова-Немска и гл.ас д-р Г. Узунова;

·        Технология на преработването на мазнини (включващо рафиниране, про­изводството на майонеза и маргарин) с титуляр проф. д-р М. Перифанова-Немска;

·        Технология на парфюмерийните и козметичните препарати с титуляр проф. дтн. А.Стоянова;

·        Технология на сапуните, миещите и перилните препарати с титуляр проф. д-р М. Перифанова-Немска и гл.ас д-р Г. Узунова;

· Технология на фито- и аромапрепарати с титуляри проф. дтн А. Стоянова и доц. д-р Т. Атанасова;

·        Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, парфюмерийни и козметични препарати (включващо апарати и уредби за производство на етерични масла чрез дестилация и чрез екстракция) с титуляр проф. дтн. С. Актерян;

·        Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини (включващо машини и апарати за получаване и рафиниране на растителни масла, хид­рогениране и разлагане на мазнини, производство на глицерин, мастни киселини, майонеза, маргарин; сапуни и перилни препарати) с титуляр проф. дтн. С. Актерян;

·        Курсов проект по технологично обзавеждане (включващо основни пресмятания, избор или оразмеряване на основни машини и апарати, включени в технологичен проект за предприятие за производство и преработка на мазнини, етерични масла, парфюмерия и козметика) с титуляр проф. дтн. С. Актерян. 

·        Специалните дисциплини, включени в магистърския курс, са

·        Изолати от маслодайни и етерично-маслени суровини (включващи белтъчни концентрати и продукти с биологично активни вещества, като гликозиди, флавоноиди, каротеноиди) с титуляр доц. д-р Т. Атанасова;

·        Технология на ароматичните вещества (включени в естествени и синтетични ароматични вещества) с титуляр проф. дтн. А.Стоянова;

·        Технология  на модифицираните липиди (получени чрез фракциониране, хид­рогениране и естерификация и възможности за приложението им в хранителната про­мишленост) с титуляр проф. д-р М. Перифанова-Немска;

·        Теория на козметичните форми (включващи лосиони,  желета,  кремове, щифтове, пудри, пяни) с титуляр проф. дтн. А. Стоянова;

·        Проектиране на технологични инсталации и линии (включени в предприятия за производство и преработка на мазнини, етерични масла, парфюмерия и козметика) с титуляр проф. дтн. С. Актерян.

Проф. Актерян води лекционни курсове и по следните дисциплини:

* „Системи за контрол и управление на качеството” в магистърския курс „Анализ и контрол на хранителни продукти”; 

* „Управление на качеството” на български и английски език в бакалавърските курсове „Индустриален мениджмънт” и „Икономика на хранителната индустрия”;

* „Технологични аспекти при опаковане на хранителни продукти” в магистърския курс „Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост”;

* „Методика на научните изследвания”, „Разработване и защита на дисертационен труд”, „Научно-техническа информация – представяне и търсене” за докторанти от Техническия факултет.

Съдържанието на посочените учебни дисциплини се актуализира периодично, като се отчитат както българските, европейските и световни достижения в областта, така и текущите нужди и акценти на предприятията от бранша.

 

Актуалните учебници и учебни пособия за студенти от специалността „Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката” са както следва:

Актерян С. (2007). Проектиране на технологични инсталации и линии. Учебник. Пловдив, Издателство Агенция седем Д. ISBN 978-954-9774-18-4.

Актерян С. (2007). Ръководство за решаване на курсови задачи по дисциплините “Технологично обзавеждане за производство на етерични масла, парфюмерийни и козметични препарати” и “Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини”. Пловдив, Издателство Агенция седем Д,. ISBN 978-954-9774-20-7.

Актерян С. (2010). Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини. Учебник. Пловдив, Издателство Агенция седем Д. ISBN 978-954-24-0152-0.

Актерян С. и Перифанова-Немска М. (2005). Наръчник на Анализ на опасностите и контрол и Критичните Контролни точки (HACCP) за производството на сурови растителни масла. Учебно пособие. Пловдив, Издателство Агенция седем Д. ISBN 978-954-9774-122.

Георгиев Е., Стоянова А. (2006). Справочник на специалиста от ароматичната промишленост, Пловдив, БНАЕМПК.

Перифанова-Немска М. (2012). Технология на производството на сапуни и синтетични миещи средства. Учебник (под печат).

Перифанова-Немска, Г. Узунова (2010). Teхнология на преработката на рас­тителни масла. Учебник. Пловдив, Изд. Агенция 7Д, ISBN: 978-954-9774-25-2

Перифанова-Немска М., Г. Узунова (2011). Модифициране на мазнини и масла. Учебник. Пловдив, Изд. Агенция 7Д, ISBN 978 – 954 - 9774-29-0.

Стоянова А., Балинова-Цветкова А., Георгиев Е. (2009). Лавандула. Получаване на етеричномаслени продукти в България, Пловдив, Изд. Агенция 7Д. ISBN 978 – 954 - 9774-22-1.

Стоянова А., М. Перифанова-Немска, Е. Георгиев, Т. Атанасова (2008). Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла, Пловдив, Изд. Агенция 7Д, ISBN 954 - 9774-15-5.

Стоянова А., Георгиев Е. (2007). Технология на етеричните масла, Пловдив, Акад. Изд. УХТ. ISBN 978 – 954 – 24-0094-3.

Стоянова А., Георгиев Е., Атанасова Т. (2007). Ръководство за лабораторни упражнения по Технология на етеричните масла, Пловдив, Акад. Изд. УХТ. ISBN 978 – 954 - 24-0095-0.

Стоянова А., Е. Георгиев, М. Перифанова-Немска, Т. Атанасова (2008). Суровинознание за растителни мазнини и етерични масла. Учебник. Пловдив, Изд. Агенция 7Д.

Стоянова А., М. Перифанова-Немска, Т. Атанасова (2006). Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини. Учебник. Пловдив, Издателство Агенция 7Д.  ISBN 954 – 9774 - 17-1.

 

Основните научни тематики в направлението са

·           извличане, химичен анализ, антимикробна и антиоксиданта активност на ете­рични и глицеридни масла и други ароматични продукти; приложение на ароматични продукти в хранителни и козметични продукти;

·           усъвършенстване на технологии за производство и преработка на растителни масла; технологии за модифициране на мазнини и приложението им в ХВП; производство на сапуни;

·           моделиране, проектиране и конструиране на машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост и в частност паро-ежекторни вакуумни уред­би, апарати за дезодорация, производство на биодизел, апарати и уредби за дестилация на етерични масла, сушилни и др.

 

 

 

 

 

     АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

Проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова Стоянова

Кабинет 374 – бл. 1, тел. 032/ 603 725 E-mail: alstst@yahoo.com

Професионални и научни интереси:Суровинознание за маслодайни и етерични масла,Технология на етеричните масла и синтетичните ароматични,Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини

Проф. д.т.н. инж. Степан Гаро Актерян

Кабинет 359 – бл. 1, тел. 032/ 603 822

E-mail: akterian@abv.bg; dr.akterian@gmail.com

Професионални и научни интереси: Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост; Технологично обзавеждане за производство и преработка на растителни, етерични масла, парфюмерия и козметика; топлинна стерилизация; производство на биодизел; Управление на качеството, HACCP системи

Проф. д-р инж. Марияна Недялкова Перифанова-Немска

Кабинет 359 – бл. 1, тел. 032/ 603 822  E-mail: mariyana.perifanova@abv.bg

Професионални и научни интереси:Технологии за производство и преработка на растителни масла; производство на маргарин, модифицирани мазнини, майонеза, биодизел; Управление на качеството, HACCP системи

 Доц. д-р инж. Теодора Димитрова Атанасова

Кабинет 374 – бл. 1,тел. 032/ 603 725 E-mail:  tea_at@abv.bg

Професионални и научни интереси:Суровинознание за маслодайни и етерични масла;Технология на етеричните масла и синтетичните ароматични;Изолати от маслодайни и етеричномаслени суровини

Гл. ас. д-р инж. Галина Павлинова Узунова

Каб. 359, бл. 1, тел. 032-603822, e-mail gzheynova@abv.bg  gzheynova@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Технологии за производство и преработка на растителни масла; производство на маргарин, модифицирани мазнини, майонеза. Технология на сапуните, миещите и  перилни препарати.