uk_bg
Технологичен факултет

 


   Обща характеристика на факултета

  Катедри

  Център за Франкофонско обучение

Специалности за образователна квалификационна степен “бакалавър” - 4 години

 Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 1 и 2 години

  Научни лаборатории

 

 


Обща характеристика на факултета

Управлението на Технологичния факултет се осъществява от следните органи:

Общо събрание Висш орган на управление на Факултета, в който участват всички хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на служителите, на студентите и на докторантите. Общото събрание избира членовете на Факултетния съвет и Декана на Факултета.

Факултетен съвет – Колективен орган за управление, който координира действията на всички звена на Факултета, избира Зам. Декан; утвърждава учебните планове и програми; взема решения за обявяване на конкурси за преподаватели и провежда избори за преподаватели, в съответствие с изискването на действащите закони.

Декан – Ръководи цялостната дейност на Факултета и представлява Факултета пред органите на Университета, пред български и чуждестранни организации.

 

В Технологичния факултет студентите се приемат след анонимен тест по химия / или матуриална оценка от държавен зрелостен изпит по химия/, а за обучение в Центъра за франкофонско обучение – по химия / или матуриална оценка от държавен зрелостен изпит по химия / и френски език.

 

Обучението на студентите  в Технологичния факултет се провежда в две форми - редовна и задочна. За образователно – квалификационна степен (ОКС) “бакалавър” то е с продължителност 4 години, за ОКС “магистър” – 1 и 2 години, а в Центъра за франкофонско обучение – 5 години. Дипломираните студентите, обучавани за ОКС “бакалавър” получават професионална квалификация “инженер”, за ОКС “магистър” - инженер.

 

Завършилите студенти могат да се реализират във различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост: млечна и млекопреработваща, месна и месопреработваща, хлебна и сладкарска, захаро­добивна и захаропреработваща, вино и безалкохолни напитки, етеричномаслена, масло­до­бивна и маслопреработваща, парфюмерийно-козметична, тютюнева и тютюнопреработваща, консервна, хладилна, биотехнологична и др. 

 

В Технологичен факултет до сега са  се дипломирали  над 13506  български и над 697 чуждестранни студенти.

Технологичният факултет осъществява значителна международна дейност, включваща и студентски обмен с различни Висши училища от страни на Европа и  Азия.

 

Технологичният факултет има 11 катедри, 11 специалности за образователно-ква­ли­фи­ка­ционна сте­пен (ОКС) “бакалавър” и за ОКС “магистър”, 1 център и 3 лаборатории. В Технологичния факултет се извършва обучението и подготовката на студентите по ОКС “бакалавър” и  “магистър”, специализанти и докторанти с цел реализация като технолози за хранително - вкусовата промишленост.

Броят на преподавателите в Технологичния факултет е 94, от които 10 професори и 42 доценти, като четири са доктори на науките, а 73 - доктори.

 към началото 

 

Катедри:

-       Неорганична химия и физикохимия

-      Аналитична химия

-       Органична химия

-    Микробиология

-       Биохимия и молекулярна биология

-       Технология на виното и пивото

-       Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

-      Технология на млякото и млечните продукти

-       Консервиране и хладилна техника

-       Технология на месото и рибата

-       Технология на тютюна, захарта, растителните и етеричните масла

-       Биотехнология

 

Център за ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ

Центърът има водеща роля в обучението по специалност “Технология на ферментационните продукти” за ОКС “магистър”. В центъра  се подготвят инженер-технолози магистри със срок на обучение пет години по  специалност Технология на ферментационните продукти. Обучението се извършва на френски език по хармонизирани със съответните френски университети учебни планове. По време на следването интензивно се изучава и английски език.

каб. 309, бл.2,

тел. 603 727 тел. и факс++359/ 32 642 897

 

 

 

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

ЦЕНТЪРА ЗА ФРАНКОФОНСКО ОБУЧЕНИЕ

Портал на франкофонските университетски програми в България 

 

Кратки исторически данни за центъра

Специалността “Технология на ферментационните продукти” с частично преподаване на френски език е разкрита с Постановление № 188 на Министерския съвет на Република България от 24.09.1999 г, към създадения през 1997 г. Франкофонски филиал към ВИХВП – гр. Пловдив, съгласно договор, подписан на 15.06.1997 г. в Монреал – Канада между Университетската франкофонска агенция (AUF) и ВИХВП – гр. Пловдив, със задача провеждане на обучение на френски език по различните дисциплини, като се взема под внимание, че осъществяването на подобен тип обучение отговоря на основни приоритети за висшето образование в Република България. По-късно във връзка със структурни промени, извършени във ВИХВП, филиалът се преименува в Център за франкофонско обучение, който се оформя като единственият в страната франкофонски център за подготовка на висши кадри в областта на хранителната промишленост и по-специално в областите - мляко и млечни продукти и винопроизводство, а няколко години по-късно се обособява и трето направление – в областта на хлебопроизводството и сладкарството. Центърът за франкофонско обучение реализира своята дейност в рамките на Технологичен факултет.

 

Ръководители на центъра до настоящия момент

 

Проф. Гроздан Караджов /1997 – 2000/

Проф.д.х.н. Цветан Обретенов /2000 – 2001/

Проф. Желязко Симов /2001 – 2004/

Доц. Димитър Попов /2004 – 2008/

Проф. Симеон Василев /2008 – 2012/

Доц. Георги Добрев /2013 - 2016 г./

Допълнителна информация

До настоящия момент броят на дипломиралите се студенти – франкофони е над 450. По време на обучението си студентите имат възможност да провеждат стажове във Франция и други френскоговорящи страни, като до момента са реализирани 70 стажа във Франция. Добрата езикова подготовка на студентите в Центъра за франкофонско обучение (ЦФО) към УХТ им дава отлична възможност да участват в конкурси по европейските програми Сократ Еразъм, Леонардо да Винчи, както и за стипендии, отпуснати от Световната университетска франкофонска агенция (AUF), Френското посолство в София, отделни френски региони и т.н. До момента студентите-франкофони са посетили Франция, Дания, Португалия в рамките на тези програми.  Наред със студентите, преподавателите – франкофони обогатяват опита си, осъществявайки преподавателски стажове и мобилности във Франция, Белгия, Румъния, Русия, Молдова. Последните години центърът приема преподаватели от Франция (Университет Клод Бернар Лион 1, Висше училище по микробиология и безопасност на храните на гр. Брест) и Молдова (Технически университет, гр. Кишинев). ЦФО поддържа тесни контакти с Регионалното бюро на AUF в Букурещ, с Френския културен институт и с Посолството на Република Франция в София, както и с университети-партньори от Франция: ENSBANA – Дижон, ENITIAA – Нант, IUT – Тулуза, ALIMENTEC – Лион, ESMISAB - Брест    и др., от които получава материална и логистична подкрепа.

От 2006 г. година насам двадесет френски студенти са избрали ЦФО при УХТ за реализиране на стаж или мобилност. Особено силно сътрудничество се създаде през последните години с Университет Клод Бернар Лион 1, от който идват четиринадесет от общия брой френски стажанти.

Системата за обучение в Центъра е така изградена, че осигурява задълбочена широкопрофилна фундаментална подготовка, съчетана със солидна специализация в две от трите направления на ферментационните производства в хранителната промишленост – технология на виното и високоалкохолните напитки, технология на млякото и млечните продукти и технология на хляба, хлебните, макаронените и сладкарските изделия. Паралелно с инженерно-технологичната си подготовка, студентите получават и много добра езикова квалификация в резултат на разширеното обучение по френски и английски езици.  Обучението завършва със защита на дипломна работа или дипломен проект, след което дипломантите получават магистърска степен и отлична основа за бързо и успешно кариерно развитие. Съчетанието от специална и езикова подготовка ги прави търсени специалисти в различни българо-френски фирми и стопански субекти, в държавната администрация, както и в различни структури на Европейския съюз, имащи отношение към храните и хранителната промишленост.

Значителна част от възпитаниците на ЦФО проявяват подчертан интерес към науката и научно-изследователската и развойна дейност. Те имат отличната възможност да продължат образованието си за получаване на научно-образователната степен “Доктор” в различни катедри на УХТ, както и в други наши и европейски университети. Деветима са зачислените докторанти в УХТ, завършили специалността “Технология на ферментационните продукти”. До момента двама възпитаници на Центъра са защитили докторантури в УХТ и в Бургундия, Университет на гр. Дижон, Франция. Те са двама от  четиримата млади преподаватели-франкофони в университета.

Изключителен повод за гордост за ЦФО дава бившата студентка и настояща докторантка Михаела Ламбова (Иванова), която е една от осемте участници, спечелили Конкурса за научно откритие в Париж през 2006 г, организиран от Министерство на външните работи на Република Франция. Лауреатите на конкурса бяха отличени със специален приз, връчен им лично от Президента на Република България Георги Първанов по случай Деня на Европа 8 май. С подобен успех се отличи нашият възпитаник Димитър Христев, който се класира през април 2012 г. на първо място в областта на инженерните науки в Конкурса за стипендии на Френското правителство, организиран и проведен от Посолството на Република Франция и Френския културен институт – София.

 

Обучение в ЦФО

 

Обучението на студентите от специалността „Технология на ферментационните продукти” с преподаване на френски език се осъществява по избор по два от следните три модула при продължителност на обучението 5 години (магистърски курс):

Технология на виното и високоалкохолните напитки

Технология на млякото и млечните продукти

Технология на хляба, хлебните, макаронените и сладкарските изделия

В хода на обучението в специалност „Технология на ферментационните продукти” с образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР” студентите получават широка фундаментална и професионална подготовка на съвременно научно ниво, придобиват управленски и организационни знания, както и задълбочени познания по френски език и много добри по английски език. Тази подготовка им позволява да осъществяват производствено-технологична, организационно-управленска, научно-изследователска и преподавателска дейност по придобитата специалност, както и да участват в конкурси за докторантура в България и в други страни.

           Обучението е двустепенно, като през първите две години студентите получават фундаментални знания. През следващите три години обучението продължава по избраните след втората година модули. В учебния процес се използва съвременна аудио-визуална техника, при осигурен постоянен достъп до световната компютърна мрежа.

           Учебният план е в максимална степен доближен до френските университети партньори на УХТ, което улеснява студентската мобилност. Особено внимание се обръща на чуждоезиковата подготовка, като до четвърти курс в разширен хорариум  cе изучават френски и английски език. Особено внимание се обръща на практическата подготовка на студентите, като през курса на обучение са предвидени четири стажа с обща продължителност 20 седмици.

            След подготовка и успешна защита на дипломна работа или дипломен проект обучението завършва с получаване на диплома за магистър-инженер по технология на ферментационните продукти.

 

Департамент по езиково обучение, физическо възпитание и спорт

-          Център по езиково обучение

-          Център по физическо възпитание и спорт

 

За поддържане на високо равнище и качество на учебния процес в ЦФО се канят хабилитирани преподаватели и редица наши изтъкнати учени и специалисти. По множество учебни дисциплини, в рамките на международния обмен чести гости-преподаватели са колеги от Република Франция и други френскоговорящи страни.

 

За връзка с Центъра за франкофонско обучение:

 

 

телефон: ++359 32/ 603 879

факс: ++359 32/ 644 102

блок: ІІI , кабинет: 282

 

каб. 309, бл.2


Франкофонски център - секретар

тел. 032/603 727032/603 727, 032/ 642 897032/ 642 897

Е-mail: ff_bg@yahoo.fr

 


 Университети и институции партньори на УХТ

в областта на франкофонията

 

 

ENSBANA (Université de Bourgogne), Dijon

École Nationale Supérieure de Biologie Appliquée à la Nutrition et à l’Alimentation

www.u-bourgogne.fr

marechal@u-bourgogne.fr

 

ENITIAA, Nantes

École Nationale d’Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et alimentaires

www.enitiaa-nantes.fr

colin@enitiaa-nantes.fr

 

EGIDE

www.egide.asso.fr

 

Agence Universitaire de la Francophonie

http://www.auf.org/

 

 

     V. Le Bureau Europe Centrale et Orientale

http://www.europe-centrale-orientale.auf.org/

 

Alliance française de Paris

http://www.alliancefr.org

 

Alliance française de Plovdiv

http://www.afbg.org/fr/plovdiv/presentation_historique.html

 

École Supérieure d’Agriculture d’Angers

http://www.groupe-esa.com

 

École Supérieure d’Agronomie de Rennes

http://www.agrocampus-rennes.fr

 

École Nationale Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires de Nancy

http://www.ensaia.inpl-nancy.fr

 

Université technique de Moldavie à Chisinau

http://www.utm.md

Institut français de Sofia

http://www.institutfrance.bg

 

Ambassade de France en Bulgarie

http://www.ambafrance-bg.org

 

Institut de la Francophonie pour l’Administration et la Gestion de Sofia

http://www.ifag.auf.org

 

  

 към началото 

 

 

Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 5 години

- Технология на ферментационните продукти - с изучаване на френски език

 

 към началото 

 

Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 1 и 2 години:

 

                   Факултетът обучава студенти магистри в професионалните направления – хранителни технологии и биотехнологии. Във Факултета са обособени дванадесет специалности: Биотехнологии, Технология на продуктите от месо, риба и яйца, Технология на млякото и млечните продукти, Консервиране и хладилна технология, Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти, Технология на виното и пивото, Технология на тютюна и тютюневите изделия, Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката, Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати, Анализ и контрол на хранителни продукти, Безопасност на храните и Контрол и безопасност на храните от животински произход.

1. Специалност биотехнологии подготвя инженер-биотехнолози магистри с възможности за реализация като ръководители на изследователски лаборатории, технолог и началник цех, ръководни кадри в областта на биотехнологичната и хранителна промишленост, изследователски центрове и висши училища.

2. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ МЕСО, РИБА И ЯЙЦА подготвя инженер-технолози магистри, които могат да заемат управленски позиции и ръководни технологични длъжности в предприятията за добив и преработка на месо, риба, птици и яйца. Те могат да се реализират с успех в научно-изследователски институти, проектантски организации, да бъдат преподаватели във ВУЗ и колежи.

3. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ подготвя инженер-технолози магистри, които могат да изпълняват организационно-управленска, производствено-технологична, развойна, научно-изследователска, лабораторно–аналитична, контролно-производствена и преподавателска дейност в областта на млекопреработването.

4. Специалност КОНСЕРВИРАНЕ И ХЛАДИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ подготвя  инженер-технолози магистри, които притежават знания и умения да контролират и управляват качеството на суровините и материалите, полуфабрикатите и готовата продукция; да контролират, управляват и усъвършенстват производствено-технологичните процеси, да провеждат научно-изследователска дейност.

5. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ, ФУРАЖНИТЕ, ХЛЕБНИТЕ И СЛАДКАРСКИТЕ ПРОДУКТИ подготвя инженер-технолози магистри, които могат да заемат ръководни длъжности в сферата на съхранение и преработка на различни зърнени култури, производство на хляб и хлебни изделия, сладкарското производство и производството на фуражни смески за селскостопански животни.

6. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО подготвя инженер-технолози магистри, владеещи много добре стопанско-организационните, управленските и социални механизми при производството на вино, пиво, спиртни и безалкохолни напитки.

7. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА И ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ подготвя инженер-технолози магистри с възможности да осъществяват и ръководят научно-изследователска, проектантска, развойна, организационно-управленска, контролна, производствено-технологична и преподавателска дейност в подотраслите на тютюневата промишленост.

8. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЗНИНИТЕ, ЕТЕРИЧНИТЕ МАСЛА, ПАРФЮМЕРИЯТА И КОЗМЕТИКАТА подготвя инженер-технолози магистри, които имат възможност да заемат всички ръководни длъжности в съответните подотрасли на етерично-маслената, маслодобивната и парфюмерийно-козметичната промишленост.

9. Специалност ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗАХАРТА, ЗАХАРНИТЕ ИЗДЕЛИЯ, НИШЕСТЕТО И НИШЕСТЕНИТЕ ХИДОЛИЗАТИ подготвя инженер-технолози магистри с умение за планиране, организиране и контрол на производствено-технологичните процеси в захародобивната, захаропреработващата и нишестената промишленост.

10. Специалност АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ подготвя инженер-технолози магистри, които познават и използват съвременни химични и инструментални методи за анализ на хранителни продукти, лабораторни апарати и съоръжения.
11. Специалност БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ подготвя инженер-технолози магистри, които получават задълбочена научно теоретична и научно приложна подготовка, относно химичните, микробиологичните, технологичните и управленските аспекти на безопасността на храните, както знания и умения за оценяване на риска при съществуващи или ново разработени технологии.

12. Специалност КОНТРОЛ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД подготвя инженер технолози магистри, които получават задълбочени научно теоретични и научно приложни знания по качеството и безопасността на храните от животински произход в производствени или търговски фирми.

 

 

Специалности за образователно квалификационна степен “бакалавър” - 4 години:

 

Факултетът обучава студенти в професионалните направления – хранителни технологии и биотехнологии. Във Факултета се приемат студенти по единадесет специалности:

1. Специалност Технология на месото и млякото подготвя инженери, които могат да се реализират в месната и млечната промишленост като заемат ръководни длъжности в сферата на  производството на месни и млечни храни, да извършват и ръководят научно-изследователска, проектантска и учебно-преподавателска дейност. Те получават и необходимите знания и умения във връзка с преработката и ефективното оползотворяване на всички вторични продукти от месната и млечната промишленост.

2. Специалност Консервиране и хладилна технология подготвя инженери, които могат да се реализират като ръководители на предприятия и фирми с производствена и проектантска дейност в областта на консервната и хладилната промишленост, ръководители и експерти в колективи за разработване на нови технологии и продукти.

3. Специалност Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти подготвя инженери, които могат да се реализират като ръководители на фирми, упражняващи дейност и свързани с планиране, организация и управление на съхранението на различни зърнени култури, производство на хляб и хлебни изделия, сладкарското производство и производството на фуражни смески, предназначени за всички видове селскостопански животни.

4. Специалност Технология на виното и пивото подготвя инженери с възможности за реализация на ръководни длъжности в организационно-управленската, изследователската и учебна дейност при производството на вино, пиво, безалкохолни и високоалкохолни напитки.

5. Специалност Технология на тютюна и тютюневите изделия подготвя инженери, които се реализират като технолози в тютюневата промишленост, експерти в лаборатории, центрове и комисии за органолептичен анализ, проектанти, преподаватели в професионални гимназии и колежи.

6. Специалност Технология на мазнините, етеричните масла, парфюмерията и козметиката подготвя инженери с възможности за реализация в производството на мазнини, етерични масла, парфюмерия и козметика.

7. Специалност Технология на захарта, захарните изделия, нишестето и нишестените хидролизати подготвя инженери, които могат да се реализират успешно в управлението на производствено-технологичните процеси; контрола и оценката на качеството на суровините; полуфабрикатите и готовата продукция; провеждането на органолептични, физикохимични и микробиологични анализи; оптималното използване на технологичното оборудване в захарната промишленост.

8. Специалност Биотехнологии подготвя инженер-биотехнолози с възможности да се реализират като началник участък и технолог при производство на биопродукти, биопрепарати за растителна защита, тъканни култури, при биологично пречистване на отпадъчни води и др. Те могат да ръководят микробиологични, химични и др. контролни лаборатории в биотехнологичната и хранителната промишленост.

9. Специалност Химия и микробиология на храните подготвя инженери, които могат да работят като ръководители и сътрудници на производствени, контролни и изследователски лаборатории за храни и напитки; в управлението, контрола и оценката на производствено-технологичните процеси; в анализа, сертификацията на суровини, полуфабрикати и готова продукция; в хранителното законодателство; в производството на функционални и лечебни храни и напитки.

10. Специалност АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ подготвя инженери, които ще се реализират като изпълнители и ръководители при провеждането на химичен и микробиологичен анализ във връзка с управлението на производствените процеси, ще осъществяват контрол на готови храни в производството, търговската мрежа и внос-износ, ще работят във фирмени лаборатории, сертифицирани държавни лаборатории, както и в предприятията на хранително-вкусовата индустрия като изпълнителски и ръководни кадри.

11. Специалност ХРАНИ, ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА подготвя специалисти по храни и хранене, които могат да се реализират в областта на общото и специализирано хранене в диагностично-консултативни, спортни, профилактични и лечебни институции, както и в областта на контрола на състава и качеството на храните към контролни и производствени центрове.   

Научни лаборатории

 

В лабораториите на факултета се провежда и научно-изследователска работа за разработване на нови технологии, анализ на различни суровини и хранителни продукти.

 

 

 

 към началото 

 

 

 


    1 [2] 3 4