uk_bg
Електротехника и електроника

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА           АКАДЕМИЧЕН ПЕРСОНАЛ


 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА 

 

Исторически катедра “Електротехника и електроника” произлиза от катедра “Електротехника и топлотехника”, която е образувана още при разкриването на Факултета по хранителна промишленост към ВСИ “Васил Коларов” в гр. Пловдив с ръководител на катедрата проф. инж. Коцо Христов. Катедрата се запазва и след прерастването на този факултет във Висш институт по хранителна и вкусова промишленост през 1953 г.

През 1973 г. катедра “Електротехника и топлотехника” се разделя на “Топлотехника” и „Автоматизация на производството”. По решение на Академичния съвет за кратко време в периода 1975-76 г. катедрата се нарича “Автоматизация на производството и електротехника”.

През 1990 г. с решение на АС се създава нова катедра “Електротехника, електроника и програмиране” чрез отделяне от катедра “Автоматизация на производството” с ръководител на катедрата проф. Георги Кривошиев. След пенсионирането му през 1991 г. катедрата се ръководи от доц. Димитър Цанков. От 1993 г. до 2003 г. ръководител на катедрата е доц. Иван Маслинков.

С решение на АС през януари 2003 г. катедрата е преименувана в катедра “Електротехника и електроника” като част от преподавателите на катедрата, водещи занятията по Информатика и Програмиране преминават към новосъздадената катедра “Информатика и статистика”.

В периода 2004 - 2008 г. катедрата се ръководи от доц. Георги Динков, а в периода 2008 - 2012 г. - отново от доц. Иван Маслинков. От 2012 г. ръководител на катедрата е проф. Николай Банков.

Катедрата е общообразователна. Тя осигурява значителна част от фундаменталната електротехническа подготовка на студентите от трите факултета и в двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър. От 2008 г катедрата е акредитирана да води обучение на докторанти по научната специалност “Индустриална електроника”.

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

За ОКС “Бакалавър”:

·         Електротехника и електроника (за специалности от трите факултета)

·         Теоретична електротехника - I и ІІ ч.

·         Електрически измервания

·         Полупроводникови елементи

·         Импулсна и цифрова схемотехника

·         Аналогова схемотехника

·         Електрически машини и апарати

·         Техническа безопасност

·         Материалознание

·         Електро- хидро- и пневмозадвижване

За ОКС “Магистър”:

·         Електротехника и електроника

·         Електрически измервания

·         Електротехнологии

·         Електрообзавеждане

·        Енергийна ефективност на електрически, електронни и топлинни съоръжения

·         Възобновяеми енергийни източници

·         Преобразувателна техника

·         Сградна автоматизация

·         Токозахранващи устройства

·         Векторно управление на електрически машини

·         Системи за непрекъсваемо електрозахранване

·         Електрообзавеждане на топлотехнически системи

Общо в катедра “Електротехника и електроника” са защитени 11 дисертации за присъждане на образователната и научна степен “доктор”, 2 дисертации за научната степен “Доктор на техническите науки” и са хабилитирани 3 професори и 11 доценти.

В катедрата се провеждат научни изследвания, консултации, експертизи, курсове за следдипломна квалификация и др. в областта на електротехнологиите, електротехниката, преобразувателната техника, индустриалната електроника, на техническата безопасност и на електроенергийната ефективност. Катедрата има натрупан богат опит в областта на развойната, инженерингова и внедрителска дейност, като е участвала в съвместни проекти с редица наши водещи фирми, предприятия и организации.

Всяка година преподаватели от катедрата подготвят студентски отбори за участие в Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника.

Извеждането на учебния процес се подпомага от техническите сътрудници: Георги Момчилов, Николай Драгоилов и Иванка Атанасова. По-рано сътрудници са били още Светлана Петрова, инж. Недялка Спаски и Гергана Кавръкова.

E-mail за връзка с катедрата: e_e@uft-plovdiv.bg

 

АКАДЕМИЧЕН ПЕРСОНАЛ

 

Проф. д-р инж. Николай Димитров Банков рък.катедра

Кабинет 176 - I блок, Сл. тел.: 032/ 603791

Ел. Поща: nikolay_bankov@yahoo.com 
Професионални и научни интереси: Теоретична електротехника; Електронни преобразуватели; Индустриална електроника. 

Доц д-р инж. Иван Маслинков

Доц. д-р инж. Иван Михайлов Маслинков 

Кабинет: 266 в I блок; Сл. тел.: 032/ 603 803

Ел. Поща: imm@uft-plovdiv.bg

Професионални и научни интереси: Електрически измервания и сензори; Електронни управления на съоръжения; Енергийна ефективност.

Доц. д-р инж. Мария Георгиева Динкова

Кабинет 219 в IV блок; Сл. тел.: 032/ 603835

Ел. Поща: brightenbg@yahoo.com 

Професионални и научни интереси: Силовата електроника, Преобразуватели на електрическа енергия, Възобновяеми енергийни източници

Доц. д-р инж. Димитър Стоилов Спиров

Кабинет 176 в I блок

Сл. тел.: 032/ 603791

Ел. Поща: dimitar_spirov@abv.bg

Професионални и научни интереси: Електрообзавеждане; Електрозадвижване; Електрически машини; Електроенергийна ефективност.

Доц. д-р инж. Александър Стоянов Вучев

Кабинет 176 в I блок, Сл. тел.: 032/ 603791
Професионални и научни интереси: Професионални и научни интереси: Електрически машини; Електрозадвижване; Електроенергийна ефективност; Електрообзавеждане.

 Доц д-р инж. Пламен Иванов Никовски

Кабинет: 266 / I корпус/, Сл. тел.: 032/ 603 803

Ел. Поща: plmnn@uft-plovdiv.bg

Професионални и научни интереси: Електрически и неелектрически измервания в законовата метрология; Сензори и преобразователи на неелектрически величини.

 

Ас. д-р инж. Ясен Костадинов Маданков

Кабинет 178 - бл. 1; тел. 032/ 603 883

E-mail: yasen.madankov@gmail.com

Професионални и научни интереси: Индустриална електроника; Микропроцесорна техника, Системи за управление.

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Гл. експерт орг. обучение маг. Георги Костадинов Момчилов

Гл. специалист техн. организатор Иванка Иванова Атанасова