uk_bg
Технически факултет

 


 начало текуща страница

-     Катедри

-       Специалности за образователно квалификационна степен “бакалавър” - 4 години

-       Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 1 и 2 години

 


Обща характеристика на факултета

 

Управлението на Техническия факултет се осъществява от следните органи:

Общо събрание Висш орган на управление на Факултета, в който участват всички хабилитирани преподаватели, представители на нехабилитираните преподаватели, на служителите, на студентите и на докторантите. Общото събрание избира членовете на Факултетния съвет и Декана на Факултета.

Факултетен съвет – Колективен орган за управление, който координира действията на всички звена на Факултета, избира Зам. Декан; утвърждава учебните планове и програми; взема решения за обявяване на конкурси за преподаватели и провежда избори за преподаватели, в съответствие с изискването на действащите закони.

Декан – Ръководи цялостната дейност на Факултета и представлява Факултета пред органите на Университета, пред български и чуждестранни организации.

Зам. Декан – Подпомага Декана в ръководството на дейността на Факултета по определени направления

  

В Техническия факултет студентите се приемат след анонимен тест по математика, / или оценка от държавен зрелостен изпит по  математика/.

 

Обучението на студентите  в Техническия факултет се провежда в две форми - редовна и задочна. За ОКС “бакалавър” то е с продължителност 4 години, а за ОКС “магистър” - 1 и 2 години. Дипломираните студентите, обучавани за ОКС “бакалавър” получават професионална квалификация “инженер по автоматика”, “машинен инженер”, “компютърен инженер” за ОКС “магистър” – магистър - инженер. Завършили студенти могат да се реализират във различните отрасли на хранително-вкусовата промишленост и  биотехнологичната промишленост.  Техническият факултет осъществява значителна международна дейност, включваща и студентски обмен с различни ВУЗ от Европа.

  

Техническият факултет осъществява значителна международна дейност, включваща и студентски обмен с различни Висши учебни заведения от Европа.

 

 
  E-mail:  deantech@uft-plovdiv.bg;

 

 начало текуща страница

 

Катедри:

 

-     Техническа механика и машинознание

-      Процеси и апарати

-       Електротехника и електроника

-       Промишлена топлотехника

-       Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост

-       Автоматика, информационна и управляваща техника

-      Компютърни системи и технологии

начало текуща страница 

 

Специалности за образователно квалификационна степен “бакалавър” - 4 години

 

 

Факултетът обучава студенти в професионалните направления – машинно инженерство, енергетика, комуникационна и компютърна техника, електротехника, електроника и автоматика. Във факултета се приемат студенти по пет специалности:

          1. Специалност ХРАНИТЕЛНО Машиностроене подготвя машинни инженери, които могат да се реализират във всички сфери на машиностроенето и при експлоатацията на машини и апарати в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

2. Специалност ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ подготвя машинни инженери, които могат да конструират, експлоатират и ремонтират технологичното оборудване на подотраслите на хранителната  и биотехнологичната индустрия, да организират рационалното използване, монтажа и техническото обслужване на машините, апаратите, инсталациите и поточните технологични линии и да използват съвременни методи за конструиране и проектиране на машини, апарати и съоръжения.

3. Специалност Топлотехника подготвя машинни инженери в професионално направление енергетика, които придобиват умения да конструират и проектират топлообменни и масообменни апарати и съоръжения, отоплителни, парогенераторни, вентилационни, хладилни и климатични инсталации, топлоснабдителни и газоснабдителни системи, топлинни стопанства, както и да обследват сгради, системи и инсталации за енергийна ефективност. Те се реализират в хранително-вкусовата, химическата, биотехнологичната промишленост и други отрасли, използващи топлинни технологични процеси и съоръжения, масообменни уредби, хладилна, климатична и вентилационна техника.

4. Специалност Автоматика, информационна и управляваща техника подготвя инженери за модерните направления на техническите науки – електроника, микропроцесорна и компютърна техника, технически средства и системи за автоматизирано управление, управление на роботи и машини-автомати, комуникационни системи и мрежи, автоматизирано проектиране и др. Завършилите специалността могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

5. Специалност Компютърни системи и технологии подготвя инженери, които имат възможности да се реализират в една от най-перспективните технически области, свързани с проектирането, използването и внедряването на компютри, компютърни системи и информационни технологии.

 

 

Факултетът обучава студенти в професионалните направления – машинно инженерство, енергетика, комуникационна и компютърна техника, електротехника, електроника и автоматика.

 начало текуща страница

Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 1 и 2 години

 

Факултетът обучава студенти в професионалните направления - машинно инженерство, енергетика, електротехника, електроника, автоматика и комуникационна и компютърна техника. Във Факултета са обособени девет специалности – Хранително машиностроене, Опаковане и опаковъчна техника за хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост, Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост, Автоматика, информационна и управляваща техника, Компютърни системи и технологии, Хладилна и климатична техника, Топлотехника, Енергийна ефективност и Електроенергийна ефективност.

1. Специалност ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ подготвя магистър-инженери с възможности за реализация в хранителната и биотехнологичната промишленост.

2. Специалност Опаковане и опаковъчна техника в хранителната, вкусовата И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА промишленост подготвя магистър-инженери с възможности за реализация в областта на хранително-вкусовата и  биотехнологичната промишленост.

3. Специалност МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ подготвя магистър-инженери, които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

4. Специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА подготвя магистър-инженери, които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

5. Специалност КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ подготвя магистър-инженери, които могат да се реализират във всички направления на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

6. Специалност ТОПЛОТЕХНИКА подготвя магистър-инженери с възможности за реализация в промишлената топлотехника.

7. Специалност ХЛАДИЛНА И КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА подготвя магистър-инженери с възможности за реализация в областта на хладилната и климатична техника.

8. Специалност ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ подготвя магистър-инженери с възможности за реализация в промишлената топлотехника.

9. Специалност ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ подготвя магистър-инженери, които могат да се реализират в областта на електроснабдяването и електрообзавеждането на всички промишлени предприятия, електро- и топлоенергетиката, както и други области на електротехническата промишленост и приложението на електричеството.

 

начало текуща страница

  

  


    1 [2]