uk_bg
Процеси и апарати

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА


                                                                                                           АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

създадена е през 1974 г. Обучава студентите от Технологичен,Технически и Стопански факултети на УХТ – Пловдив. Катедра „Процеси и апарати” е общообразователна.

Ръководители на катедрата са били: проф. Петър Илиев (1974 г. - 1976 г. ), проф. д-р Кънчо М. Коларов (1976 г. - 1993 г. и 1998 г. - 2000 г.),  доц. д-р Харалампи М. Паскалев (1993 г. - 1998 г.), доц. д-р Иван Г. Янчев (2000 г. -  2003 г.), проф. д.т.н. Кольо Т. Динков (2003 г. – 2011 г.) и проф. д.т.н. Николай Д. Менков от 2011 г.

Общо в катедра “Процеси и апарати” са защитени 18 дисертации за присъждане на образователна и научна степен “доктор” и 2 дисертации за присъждане на научната степен “Доктор на техническите науки”.

Преподавателският състав на катедра Процеси и апарати” извежда лекционни курсове и упражнения на студентите от редовна и задочна форма на обучение  по следните дисциплини:

 
Образователно-квалификационна степен “бакалавър

за студентите от Технологичен факултет:

„Процеси и апарати в ХВП” – І част - за всички технологични специалности

„Процеси и апарати в ХВП” – ІІ част - за всички технологични специалности

„Процеси и апарати – проект” - за всички технологични специалности

за студентите от Технически факултет:

„Основни процеси и апарати” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

„Техника за месни и млечни продукти” – за спец. „Техника за хранителната и биотехнологичната индустрия”

за студентите от Стопански факултет:

„Процеси и апарати” – за спец. „Индустриален мениджмънт”

„Основни процеси на индустриалните технологии” – за спец. Икономика на хранителната индустрия

„Технологични процеси и обзавеждане в хранителните предприятия” – за спец. Храни, хранене и диететика

 

Образователно-квалификационна степен “магистър

за студентите от Технологичен факултет:

„Мембранни процеси” – за спец. „Технология на виното и пивото”

„Процеси и апарати в ХВП” – за спец. „Технология на ферментационните продукти”

„Процеси и апарати - проект” – за спец. „Технология на ферментационните продукти”

за студентите от Технически факултет:

„Основни процеси и апарати” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

„Процесни характеристики на хранително-вкусови продукти” – за спец. „Автоматика, информационна и управляваща техника”

за студентите от Стопански факултет:

„Проектиране на технологични процеси в хранителната индустрия” – за спец. „Индустриален мениджмънт”

 

В дисциплината “Процеси и апарати в ХВП” студентите изучават всички основни процеси, чрез които се реализират технологичните процеси: механични, хидравлични, топлинни и масообменни, и се разглеждат теоретичните основи на тези процеси, както и основните типове машини, апарати и уредби, в които те протичат.

По съответните дисциплини в катедрата се разработват курсови проекти и задачи, с цел подобряване на практическата подготовка.

Неделима част от учебния процес е работата на студентите в лабораториите. Тук те провеждат своите семинарни и лабораторни занятия с уредби, които създават у тях не само навици и умения, но и организираност, която превръща учебните занятия в учебно-изследователски търсения.

За подпомагане и провеждане на учебната дейност в катедрата са издадени редица учебници и учебни помагала, справочници и монографии.

Учебници и учебни помагала:

1.     Коларов, К., К. Динков. Процеси и апарати в хранително-вкусовата промишленост. II част – второ допълнено и преработено издание, Автоспектър,  Пловдив, 2002.

2.      Менков, Н., К. Коларов, Д. Дамянов, К. Динков, Н. Тошков. Курсово проектиране по процеси и апарати в ХВП. Пловдив. 2009.

3.      Динков, К., Д. Дамянов, Н. Менков. Сборник от задачи по процеси и апарати в ХВП. Второ преработено издание, Пловдив. 2009.

4.      Динков, К., К. Коларов. Процеси и апарати в ХВП – І част. Академично издателство на УХТ – Пловдив. 2010.

 

Основните научни направления по които е работено в катедра “Процеси и апарати” са:

1.    Конструиране и изследване на машини и съоръжения за ХВП в областта на млечната, месната, консервната, тютюневата промишленост.

2.    Изследвания в областта на топлофизичните, реологичните и равновесни характеристики на хранителните продукти.

3.    Усъвършенстване на редица процеси и операции в ХВП и разработване на нови конструкции на машини, апарати и уредби в ХВП – загреватели, сушилни, уредба за навлажняване, мембранни уредби и др.

4.    Регенериране на органични разтворители от отпадни води на фармацевтични предприятия.

5.    Екологоефективна обработка на органични разтворители но отпадни води от млечната промишленост.

6.    Изследвания в областта на теорията на измеренията и анализи на физичните величини.

7.    Изследвания върху мембранните процеси и тяхното приложение в хранителните технологии.

8.    Изследвания в областта на екстракцията в система твърдо тяло - течност и течност - течност.

9.    Изследвания в областта на екструзията на хранителни продукти.

 

По тези направления са разработени десетки научни теми, много от които са внедрени с високи практически  резултати.

 

E-mail за връзка с катедрата: procesi_aparaty@uft-plovdiv.bg

 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ 

 

Проф. д.т.н. инж. Николай Димитров Менков  - Ръководител на катедра

Кабинет 111, бл.2 ; тел. 032 603 689

E-mail:nimenkov@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Сорбционни процеси; Масообменни процеси; Сушене и сушилна техника.

Проф. д.т.н. инж. Кольо Тенев Динков –  Ректор на УХТ

Кабинет 113, бл.2 ; тел. 032 603 707

E-mail: k_dinkov@abv.bg

Професионални и научни интереси: Мембранни процеси и тяхното приложение в хранителните технологии; Процеси и апарати в млечната и месопреработвателната промишленост.

  
Доц. д-р инж. Мария Атанасова Душкова

 Кабинет 111, бл.2 ; тел. 032 603 689
e-mail: maria_douchkova@yahoo.fr

Професионални и научни интереси: Мембранни процеси; Реологични и физико-химични свойства на мляко и млечни продукти

Доц. д-р инж. Албена Георгиева Дуракова

 Кабинет 113а бл.2 ; тел. 032 603 613
E-mail: aldurakova@abv.bg
Сорбционни процеси на специални брашна предназначени за профилактично и лечебно хранене

Гл. ас. д-р инж. Нешо георгиев тошков

Кабинет 106, бл.2 ; тел. 032 603 703
E-mail:nesho.t@abv.bg
Професионални и научни интереси:
Екструзия; сорбционни характеристики на хранителни продукти

Гл. ас. д-р инж. Пламен райнов райнов

e-mail: p_rainov@uft-plovdiv.bg  URL: www.plamsky.hit.bg

Кабинет 113а, бл.2 ; тел. 032 603 613
Професионални и научни интереси:Топлинни процеси, CFD

Ас. инж. СИЙКА КОЗЛУДЖОВА

Кабинет 106, бл. 2 ; тел. 474
e-mail: s_kozludzhova@uft-plovdiv.bg

Професионални и научни интереси: Процеси и апарати във винарската промишленост

 

  

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Ст. експ. oрг. инж. Гергана Ив. Ангова – каб.110в, тел.: 032 603 847;

Механик  Димитър А. Димитров – каб. 110б, тел.: 032 603 847;