uk_bg
Техническа механика и машинознание

Академичен състав

 


 

 

  

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА

 

КРАТКИ ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ

 

Катедрата отговаря за една значителна част от общотехническа подготовка на студентите от трите факултета.

1.    За студентите от Технологичен факултет  в учебния план са застъпени три учебни дисциплини:

Инженерна графика –изучава начините и средствата за изобразяване на геометрични обекти и различни изделия от технологичното обзавеждане в хранителната индустрия и разработването и оформянето на конструкторска документация, свързана с тях при спазване на стандартите на БДС и ISO. Има за цел да изгради основите на пространственото въображение, начините на проектирането ,принципите и средства на графичното представяне на най- важните инженерни обекти. Запознава ги с правилата, залегнали в действащите понастоящем български норми и стандарти, хармонизирани с Европейското законодателство в това направление.

Техническа механика – запознава студентите с основните закони на класическата механика, адаптирана за нуждите на техниката в съответната специалност, с приложението им за решаване на конкретни инженерни проблеми, с  принципите и методите  за изчисляване и пресмятане на отделни техни възли и детайли.

Машинознание  - дава основни познания за конкретни възли и елементи в машинната техника и техническото обзавеждане, начини за пресмятането и конструирането им с оглед изучаването на специалните и специализиращи технически дисциплини.

Същите учебни дисциплини се четат и на френски език за специалността „Технология на ферментационните продукти“.

2.    В Учебните планове на специалистите от Технически факултет са включени редица основополагащи учебни курсове, които се извеждат в катедрата.

            Приложна геометрия и инженерна графика  I  иII част – един от основните общо технически курсове, целящ развитието на пространствено виждане, инженерно мислене и запознаване с основите на ортогонално  проектиране и общоприетите правила, норми и стандарти на БДС и з ISO за изобразяване на инженерни обекти  и оформяне на техническата документация на свързаната с тях. Значителна част е посветена и на приложението на съвременни програмни продукти за автоматизирано проектиране.

Механика  - извежда се в две части за специалност Хранително машиностроене. Представлява съществена част от общотехническата подготовка. Има фундаментално- приложен характер и се явява теоретична основа на голяма част от останалите фундаментални и специални учебни дисциплини. В първата част се изучават разделите статика и кинематика, а във втора – динамика.

Техническа механика  -Също се изучава в две части за специалностите Топлотехника и Техника за ХВБП. За разлика от дисциплината „Механика”, във втората част са включени някои основни въпроси от Теория на механизмите и машините –кинематичен и силов анализ, динамика на машинен агрегат и др. Предвижда се и съответна курсова задача.

Съпротивление на материалите  - основна общоинженерна дисциплина, имаща за предмет пресмятането на инженерни съоръжения на якост, коравина и устойчивост. Създава връзката между теоретичното ( фундаменталното )познание и практическия опит. Служи за теоретична основа при изучаването на редица специални учебни дисциплини.

Теория на механизмите и машините – има за предмет на дейност анализа и синтеза на механизми, и по- специално кинематичен анализ, силов анализ и синтез на лостови, контурни ( гърбични ) и зъбни механизми, динамика на машинен агрегат. Има подчертано приложен характер.

Машинни елементи – един от основните курсове в подготовката на студентите по машинно инженерство. В рамките на курса се изучават елементите и възлите с общомашинно предназначение, основите на теорията за съвместното им функциониране, като и методите за тяхното пресмятане и проектиране. Към дисциплината се предвижда и разработка на курсов проект по индивидуално задание, в който на обучаемите се предоставя възможност да приложат на практика изученото в процеса на общотехническата и фундаменталната подготовка.

Метрология и измервателна техника - учебна дисциплина, запознаваща студентите с основите на метрологията като наука за измерване на геометрични, с отклоненията на размерите и  формата, дефинирането  им в определени граници (допуски), залегнали в системата за взаимозаменяемост, отговаряща на Европейските норми и стандарти.

Елементи на фината механика в компютърната техника – е фундаментална общотехническа дисциплина, която запознава бъдещите инженери по компютърна техника с принципите и особеностите на работа, проектирането, конструирането на механизмите на компютърните системи и на техните елементи.

 Техническа механика – специализиран курс за електротехнически специалности. Чете се пред студентите от специалност автоматика. В курса са застъпени основни въпроси от механика и съпротивление на материалите. Също се извежда на български и английски езици.

Техническо документиране – курс, подготвен за АИУТ и КСТ специалности. Запознава студентите с начините и средствата за графично изобразяване на инженерни обекти и разработване на конструктивната документация, свързана с тях.

Учебните дисциплини „Техническо документиране“ и „Елементи на фината механика в компютърната техника“ се четат и на английски език за чуждестранни студенти, обучаващи се по специалност „Компютърни системи и технологии“.

За ОКС „Магистър” за специалностите от факултета се извеждат две учебни дисциплини:

Якост и динамика на МАХВБП – специализиран курс, в който се изучават по – сложни въпроси, свързани с техниката на хранително- вкусовата промишленост- оразмеряване съдове, подложени на вътрешно и външно налягане; динамична якост; оразмеряване при циклични натоварвания; трептене на многомасови системи с различен брой степени на свобода; специални въпроси от машинната динамика. Курсът е с подчертана практическа насоченост, подходящ за нуждите на магистърското обучение.

Синтез и анализ на механизми за опаковъчна техника – предназначен е за магистърската специалност „Опаковъчна техника”. Разглежда специфични въпроси, свързани с кинематиката и динамиката на специализирани за нуждите на опаковъчна техника механизми и механични системи.

3. За студентите от Стопански факултет специалност Индустриален мениджмънт се четат дисциплините:

Приложна механика –  е дисциплина, изграждаща основата на общотехническата подготовка на инженер- мениджърите. Дисциплината формира в бъдещите инженер-мениджъри основите на инженерното мислене, знания, позволяващи да се използва техническа литература и документация, да се познават предназначението, възможностите, експлоатационните и ремонтни изисквания на технологичното оборудване и на тази основа да се изградят подходи за разрешаването на проблеми, характерни за инженерната практика. Специално подготвен курс за инженер- икономисти. Също се извежда на български и английски езици.

Инженерна графика  - изучава основните методи за построяване на изображения на пространствени обекти и правилата за оформяне на различните видове конструкторска документация, съгласно БДС и ISO: създава навици на пространствено и логическо мислене: умения за разработване и разчитане на различните видове конструкторски документи.

 

Актуални учебници и учебни пособия.

 

1.    Василев С. Техническа механика за инженер- технолози, Автоспектър, Пловдив, 2012, 224 стр. 

2.    Василев С., Г. Гърдев, В. Златанов, К. Ангелов, В. Хаджийски, Техническа механика. Ръководство за упражнения и извън аудиторната работа, Автоспектър, Пловдив, 2008, 155 стр.

3.     Василев С., Т . Митов, К. Ангелов, Свитък от задачи и курсови работи по съпротивление на материалите, Пловдив, 2006, 62 стр.

4.    Бъчваров Ст., В. Златанов, Кинематика на най-общото движение на твърдо тяло, Акад. издателство на УХТ, 2011.

5.    Златанов В., Атанасова Сн., В. Хаджийски, В. Ненов, Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи-I част, Акад. Издателство на УХТ, 2010.

6.    Bachvarov St., V. Zlatanov, Mechanics  (Kinematics, Dinamics), Акад. Издателство на УХТ, 2010.

7.    Атанасова Сн., Д. Ганчовска, З. Ходжева, Михайлов Ив.,Основи на конструирането, Акад. Издателство на УХТ, 2010.

8.    В. Хаджийски, Стефанов Ст., Компютърен инженерен анализ на машинни елементи, Cosmos Works, УХТ- Пловдив, 2007.

9.    Атанасова С. Методично ръководство за упражнения по ПГИГ със Solid Works , Акад.издателство на УХТ- Пловдив, 2008.

10. Ангелов К., М. Ботева, Й. Мунев, Механика I част (Статика и кинематика) Методическо ръководство за упражнения и извънаудиторна работа, Балкански културен форум, Пловдив, 2014.

Забележка: Учебни материали могат да се намерят и във  виртуална библиотека на УХТ (www.uft-plovdiv.bg )

 

Основни научни направления

 

         В катедрата се води научно-изследователска работа по няколко научни направления, като някои от тях са по-общи, с подчертано фундаментален характер, а други са приложни, по-тясно свързани с проблеми на хранително-вкусовата промишленост. Това са:

         - динамика и якост на валове;

         -оптимално проектиране на машинни конструкции;

         - механизиране на механични процеси и ръчни операции в ХВП;

         - олекотяване на опаковки за течни хранителни продукти;

         - рязане на хранителни продукти;

          - уравновесяване на механизми и механични системи с помощта на динамични  критерии;

         - кинематичен и динамичен анализ на търкалящи лагери;

         - динамика на машините и манипулационните системи;

         - моделиране и изследване на механични системи на машини в ХВП. 

 

Връзки с катедрата

 

Проф. д-р инж. С. Василев:  тел. 032/603 743

Ст. експерт- организатор обучение –инж. В. Дукова : тел. 032/603 736

е-mail: tmm_uht@abv.bg

 

 

 

                     АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

Проф. д-р инж.Симеон Васков Василев – Р-л катедра

Кабинет 107, бл.2, тел.032/638 775
E-mail: svasileff2000@yahoo.com

Професионални и научни интереси:Теоретична и приложна механика,съпротивление на материалите, кинематика и динамика на механични системи,динамично моделиране и оптимизация,динамика на валове, механизиране на механични процеси в хранително-вкусовата промишленост, механика на рязането на хранителни продукти.

Доц. д-р инж. Васил Димитров Златанов

 

Кабинет 203, бл.4, тел. 032/603827
E-mail: vassil60@abv.bg

Професионални и научни интереси:Аналитична механика, динамика на машините, механика на манипу-лационни системи; теория на трептенията; автоматизация на дискретното производство 

Доц. инж. Снежана Иванова Атанасова

Кабинет 209, бл.4, тел. 032/603823
E-mail:
sneja_atan@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика; CAD системи; машинни елементи; проектиране на възли от машини и апарати в хранително-вкусовата промишленост.

Доц. д-р инж. Вилхелм Милков Хаджийски

Кабинет 206 блок IV, тел. 603 821, hawi@abv.bg

Професионални и научни интереси: Изследвания в областта на еластичнитее съединители с неметален еластичен елемент, гумени и композитни еластични елементи, метод на крайните елементи

Гл. ас. д-р инж. Калоян Георгиев Ангелов

 

Кабинет 109, бл. 2, тел.032/603 829 E-mail: kaloangelov@gmail.com

Професионални и научни интереси: Приложна механика; Съпротивление на материалите; Динамика и анализ на механизми за опаковъчна техника.

 

Доц.  д-р Иван Михайлов Михайлов

Кабинет 206, бл. ІV, тел. 032/ 603 821, e-mail: mihaylow@abv.bg

Професионални и научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика, CAD – системи, Машини и апарати за ХВП; Механика на рязането на хранителни продукти.

 

Гл. ас. д-р инж. Мариана Иванова Ботева

кабинет 109, бл. 2, тел  603 429,  e-mail: mariana 1b@abv.bg

Професионални и научни интереси: приложна механика, механика на изпълнителните органи на машини за хранително-вкусовата промишленост;Механика на рязането на хранителни продукти

 
Гл. ас. инж. Дочка Георгиева Ганчовска

Кабинет 209, бл. 4, тел. 032 / 603 823 ;
е-mail: dganchovska@abv.bg
Професионални и научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика;
CAD системи; Якост на стъклени опаковки.

Гл. ас. инж. Зоя Илиева Ходжева

Кабинет 205, бл.4, тел .032/ 603 825 E-mail: z_hodjeva@abv.bg
Професионални и научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика; CAD системи;Температурни напрежения в колонна и топлообменна техника.

Гл. ас. д-р инж. Йосиф Василев Мунев

  Кабинет 205, бл.4,  тел. 032/603 824E-mail: yosiff@abv.bg 

Професионални и научни интереси: Приложна механика.Механика на твърдото тяло; Механика на рязането на хранителни продукти.

 

 

 


  [1] 2