uk_bg
Машини и апарати за ХВП

 

 

Web сайт на катедра "МАХВП"

 

 

 

 

 

 

Лого на катедратаОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Лаборатории и компютърни зали

Специалности

Научно направление “Машини и апарати за ХВП”

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 Бизнес партньори и спонсори

Реализация на кадрите

 


 

КАТЕДРА “МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ” е създадена през 1973 г., с решение на АС на ВИХВП, с цел провеждане на профилиращо обучение на студентите от специалност “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” (МАХВП). За годините от основаването на катедра „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ са завършили повече от 900 инженери с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.

Катедрата е без аналог в областта на висшето образование в национален мащаб и е едно от водещите звена в обучението на специалисти в областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене. Тя извършва профилирано обучение по специалности от акредитираното през 2007 г. професионално направление 5.1. Машинно инженерство, а именно:

Образователно квалификационна степен “бакалавър”

Хранително машиностроене;

Техника за хранителната индустрия.

Образователно квалификационна степен “магистър”

Хранително машиностроене;

Опаковане, опаковъчна техника и технологии за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост;

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

 

Образователно научна степен “доктор” по научната специалност “Машини и апарати за хранително вкусовата промишленост”

Обучението на студентите и докторантите се извършва от висококвалифицирани и с богат педагогически опит преподаватели – 2 професори, 3 доценти, 3 главни асистенти и един асистент. 7 от преподавателите са доктори.

Част от занятията се извеждат от аспиранти, което е елемент от тяхното обучение като бъдещи преподаватели.

Лекциите се извеждат в семинарни зали, оборудвани с аудиовизуални и мултимедийни технически средства за представяне на учебния материал, а упражненията в лаборатории, чието оборудване покрива 100% лабораторните занятия.

Катедрата се намира в IV корпус на Университета по хранителни технологии в осъвременена, напълно отговаряща на изискванията за обучението на студентите сграда. В процес на обновяване са учебните зали, лабораториите и кабинетите, което и придава допълнително съвременен облик.

Студентите имат възможността да се обучават и да изучават различни дисциплини във висши училища извън страната ни. Една о възможностите е чрез участие в студентската мобилност по програма „Еразъм“. Въведената кредитната система улеснява допълнително възможността за получаване на качествено образование в различни образователни институции у нас и и извън страната ни.

Катедра “МАХВП” разполага със следните учебни лаборатории:

Материалознание и технология на материалите-3;

Технология на машиностроенето, апаратостроенето и ремонта;

Подемно транспортна техника и поточни линии;

Металорежещи машини и екипировка;

Опаковъчна техника и технологии;

Хладилни машини и инсталации-2;

Механика на флуидите;

Хидравлика и хидравлични машини;

Автоматизация на инженерния труд и CAD/CAM-системи;

Хидро и пневмозадвижвания и автоматизация на МАХВП;

Машини и апарати за механична и хидравлична обработка.

Компютърна зала

Катедра МАХВП разполага със съвременно оборудвана компютърна зала за обучение на студентите по дисциплини, свързани с автоматизираното проектиране на машини, апарати, линии, инсталации и съоръжения от хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Залата осигурява самостоятелна работа на 15 студента със съвременни компютърни конфигурации. За провеждане на учебна и научно изследователска работа се използват най-новите версии на програмни продукти като “Solid Works” и “Eng View”.

Обучението се провежда съгласно най-новите изисквания в областта на образователните технологии. На разположение на студентите, докторантите, преподавателите и служителите от катедрата са и принтер, скенер, мастилено-струен плотер формат А0 и режещ плотер за изработване на модели на опаковки от картон и велпапе. Осигурен е непрекъснат достъп в Internet, даващ възможност за съвременни комуникации, намиране на информация по конкретни проблеми и връзка със специализирани библиотеки. Осигурен е непрекъснат достъп в залата в рамките на работния ден за университета (с изключение на времето, в което залата е заета за провеждане на занятия съгласно утвърдения график).

Благодарение на опита на преподавателите и служителите получените от студентите знания и умения в областта на моделирането и проектирането са на високо ниво, което дава възможност за успешната им реализация като специалисти.

Залата е резултат от дългогодишното сътрудничество на катедрата с фирми, заинтересовани от качествената подготовка на специалисти за нуждите на хранителната и опаковъчната индустрии. Това са „Донидо” Хасково, „Дитра” София, EngView Systems, София, Pirina Technologies, София.

УЧЕБНА РАБОТА

Катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ подготвя висококвалифицирани специалисти с висше образование в следните образователно-квалификационни степени:

БАКАЛАВЪР с професионална квалификация “машинен инженер” в областта на конструирането и производственото обслужване на машините и апаратите в хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост със срок на обучение 4 години.

МАГИСТЪР с професионална квалификация “магистър-инженер” със срок на обучение 1 година за бакалаври завършили същата специалност и срок на обучение е 2 години – за завършилите друга специалност – бакалаври и магистри

СПЕЦИАЛНОСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛНО–КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

Специалностите с образователно–квалификационна степен „БАКАЛАВЪР“, обучавани от катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ са:

„Хранително машиностроене“;

„Техника за хранителната индустрия“.

Специалностите са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация през 2007 год. Обучението се извършва по усъвършенствани учебни планове, даващи възможност на студентите да получат качествена и конкурентна подготовка.

Специалност „ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ“

Обучаваните студенти по специалност Хранително машиностроене получават основни инженерни познания в областта на производството, сглобяването, монтажа, експлоатацията, ремонта и управлението на машините и апаратите от всички подотрасли на хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост (ХВ и БТП).

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ С ОКС “БАКАЛАВЪР“, ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ“

Всеки студент, завършил специалността “Хранително машиностроене” може да работи като:

КОНСТРУКТОР на:

- машини и апарати за механична, хидравлична, електро-физична и други видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти;

- съоръжения за топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП и БТП;

- машини за дозиране, пълнене, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции;

ПРОЕКТАНТ на:

- комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии;

- инсталации и производствени участъци за ХВ и БТП.

МЕХАНИК в предприятията от ХВ и БТП

ОРГАНИЗАТОР на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати и съоръжения от ХВ и БТП;

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси свързани с очистването и дезинфекцията на технологичното обзавеждане в ХВ и БТП, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати за ХВП, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.

ОРГАНИЗАТОР И РЪКОВОДИТЕЛ на екипи, лаборатории и научни центрове за дейности свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за ХВП.

СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Подготвят се специалисти с висше образование в образователно-квалификационната степен БАКАЛАВЪР с професионална квалификация “машинен инженер” със срок на обучение 4 години.

Дипломираният бакалавър по машинно инженерство в областта на техниката за хранителната индустрия е квалифициран широкопрофилен специалист, което му дава възможност да работи в различните подотрасли на хранителната индустрия. Тази квалификация се постига чрез изучаване на фундаментални, общотехнически, специални и факултативни дисциплини. След завършване на образованието си той владее конструкцията, експлоатацията и управлението на машините, апаратите, инсталациите и поточните линии от всички подотрасли на хранителната индустрия.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ С ОКС “БАКАЛАВЪР“,,

ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНИКА ЗА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

Завършилите специалността “Техника за хранителната индустрия” могат да се реализират като:

КОНСТРУКТОР на машини и апарати за технологични процеси в месната, млечната, консервната, винарската, пивоварната, зърнената, хлебната, фуражната, тютюневата, захарната, етерично маслената и др. подотрасли от хранителната индустрия;

ПРОЕКТАНТ на заводи, цехове комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени производствени участъци за хранителни и вкусови продукти;

ГЛАВЕН МЕХАНИК в предприятията, малките, средните и големите фирми работещи в областта на хранителната индустрия, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати, инсталации и съоръжения;

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси, свързани с очистването и дезинфекцията на технологичното обзавеждане в хранителната индустрия, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.

ОРГАНИЗАТОР за дейности и инициативи, свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за хранителната индустрия;

Завършилите специалности „Хранително машиностроене“ и „Техника за хранителната индустрия“ имат право да усъвършенстват знанията си и повишават квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР“.

СПЕЦИАЛНОСТИ С ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „МАГИСТЪР“

Катедра „МАХВП“ подготвя специалисти с образователно-квалификационна степен „магистър“ по следните специалности:

Хранително машиностроене;

Опаковане и опаковъчна техника за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост;

Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост.

Срокът на обучение е 1 година за придобилите бакалавърска степен инженери от специалностите:

„Хранително машиностроене”

„Техника за хранителната индустрия”

„Топлотехника”

Срокът за обучение е 2 години за бакалаври и магистри от други специалности.

Специалност „ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ“ – ОКС „МАГИСТЪР“

Студентите, обучавани в специалност „Хранително машиностроене“ получават задълбочена теоретична и практическа подготовка чрез съответните учебни дисциплини, знания в областта на проектирането и производството на машините и апаратите, използвани в съвременното производство на ХВ и БТП продукти.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ С ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ „ХРАНИТЕЛНО МАШИНОСТРОЕНЕ“

Завършилите обучението по специалността могат да работят като:

КОНСТРУКТОР на машини и апарати за механична, хидравлична и др. видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти; съоръжения за  топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП и БТП; машини-автомати за дозиране, разфасоване, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции; инструментална екипировка; машини с ЦПУ;

ПРОЕКТАНТ на, комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени производствени участъци за ХВ и БТП;

МЕХАНИК в предприятията от ХВ и БТП, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати и съоръжения;

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси свързани с безопасността на технологичното обзавеждане в ХВ и БТП, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати за ХВП, контрол и управление на качеството на машините и апаратите;

ОРГАНИЗАТОР и ръководител на дейности и инициативи свързани с доставка, съхранение, монтаж, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговия с машини и съоръжения за ХВП.

Специалност „ОПАКОВАНЕ И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО–ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“

Специалността има за цел да подготви специалисти за решаване на проблеми, свързани с опаковане на хранителни продукти и напитки, отговарящи на съвременния пазар и изискванията на Европейския съюз.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ С ОКС “МАГИСТЪР“, ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТ ОПАКОВАНЕ И ОПАКОВЪЧНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ХРАНИТЕЛНО–ВКУСОВАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ“

Завършилите обучението по специалността могат да работят като:

КОНСТРУКТОР на опаковки от всякакви материали и на опаковъчна техника за нуждите на хранителната, вкусовата, биотехнологичната, парфюмерийната, козметичната, фармацевтичната, химическата и др. промишлености;

ПРОЕКТАНТ на участъци за опаковане от цялостния процес на производство на различни продукти;

КОНСУЛТАНТ по технологиите за опаковане, опаковъчната техника и по въпросите, касаещи взаимодействието на продуктите с опаковката и опаковъчния материал;

ЕКСПЕРТ, анализиращ състоянието на опаковките, технологиите за опаковане и осъществяващата ги техника;

ОРГАНИЗАТОР на дейностите, свързани с производството на опаковки, машини за опаковки и опаковане, опаковането на продукцията и нейното съхранение, както и на всичко свързано с рециклирането и унищожаването на опаковките или на материалите от тях;

РЪКОВОДИТЕЛ на екипи за научно-изследователска работа, проектиране на опаковъчни участъци и цехове, конструиране на опаковки, машини за опаковки и опаковане, предприятия за ефективно рециклиране или унищожаване на отпадъци от опаковки и др.

Специалност “МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВП”

Студентите, обучавани в специалност „Машини и апарати за хранително-вкусовата и биотехнологичната промишленост“ получават задълбочена теоретична и практическа подготовка чрез съответните учебни дисциплини, знания в областта на машините и апаратите, използвани в съвременното производство на ХВ и БТП продукти.

Това им дава възможност да осъществяват научно изследователска и развойна дейност с цел усъвършенстване на преработващите методи и използваните за целта машини и апарати, както и за разработването и създаването на нови технологии и технически средства за тяхното осъществяване.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ С ОКС „МАГИСТЪР“, ЗАВЪРШИЛИ „МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА ХВ И БТП“

Завършилите обучението по специалността могат да работят като:

КОНСТРУКТОР на машини и апарати за механична, хидравлична, електро-физична и др. видове обработка на хранително-вкусови и биотехнологични продукти; съоръжения за топлинна, хладилна и масообменна техника в ХВП и БТП; Машини за дозиране, пълнене, затваряне, опаковане, етикетиране, палетизиране и други технологични операции, свързани с производството на хранителни, вкусови, биотехнологични продукти и напитки;

ПРОЕКТАНТ на, комплексни механизирани и автоматизирани поточни линии, инсталации и фирмени производствени участъци за ХВ и БТП;

МЕХАНИК в предприятията от ХВ и БТП, като ръководител на производственото обслужване и ремонта на машини, апарати и съоръжения;

КОНСУЛТАНТ И ЕКСПЕРТ по общи и специфични въпроси свързани с очистването и дезинфекцията на технологичното обзавеждане в ХВ и БТП, изготвяне на задания за проектиране, ръководство на проекти, технически надзор по изпълнение и приемане на проектни и монтажни работи, технически сервиз, енергийни анализи, изпитване на машини и апарати за ХВП, контрол и управление на качеството на машините и апаратите.

ОРГАНИЗАТОР и ръководител на екипи, лаборатории и научни центрове за дейности свързани с доставката, съхранението, монтажа, ефективната експлоатация, компановка на сложни технологични комплекси, търговията с машини и съоръжения за ХВП и др.

Завършилите и трите специалности с ОКС „магистър“ имат право да усъвършенстват знанията си и повишават квалификацията си чрез продължаване на образованието си в образователно-научна степен “ДОКТОР”.

ОБРАЗОВАТЕЛНО-Научно направление “Машини и апарати за ХВП”

Катедра МАХВП съвместно с други научни звена подготвят специалисти с образователно-научна степен “доктор” по научна специалност 02.01.24 “Машини и апарати за ХВП”. Те са висококвалифицирани научно-изследователски кадри за развитие на научната и научно-приложната дейност в областта на техниката и свързаните с нея процеси за хранителната и вкусовата промишленост.

Тяхната РЕАЛИЗАЦИЯ е:

преподаватели в системата на ВУ, включително и в УХТ-Пловдив

ръководни и управленски кадри на звена, лаборатории и др. институции от сферата на научно-изследователската, инженеринговата и внедрителската дейност в ХВП;

ръководители на фирми и предприятия, свързани с производството на техника, осигуряваща наукоемки технологии и процеси;

висококвалифицирани специалисти в консултантски фирми, професионалното образование и др.

Докторантурите по научна специалност „Машини и апарати за хранителновкусовата промишленост“ са:

- редовна форма на обучение със срок 3 години;

- задочна форма на обучение със срок 4 години;

- свободна докторантура (за работещи в УХТ или извън него) на самостоятелна подготовка.

Специалностите и броя на докторантурите по всяка специалност се обявяват в “Държавен вестник”. В УХТ се провежда анонимен конкурс за класиране на кандидат-докторантите. Право за участие в конкурсите имат дипломиралите се магистри по специалности, съвпадащи или близки до научното направление (Машинно инженерство). Всички допълнителни изисквания и подробности за конкурсите са указани в Правилника на УХТ.

Високият професионализъм на преподавателите от катедрата е оценен не само в рамките на университета, но и извън него. В рамките на международното сътрудничество катедрата е място за обучение и на докторанти от висши училища от чужбина.

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА В КАТЕДРА МАХВП

Научно-изследователската работа на преподавателите и учебно-изследователската работа на студентите и докторантите е в няколко тематични направления:

Изследване, усъвършенстване и оптимизиране на машини, апарати, линии,  съоръжения и инсталации от всички подотрасли на хранителната, вкусовата и биотехнологичната промишленост;

Техника и технология за екструдиране на хранителни продукти;

Технологични процеси за производство на детайли и сглобяване на възли и машини за хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост;

Технологични процеси за диагностика, ремонт и възстановяване на детайли, възли и машини;

Изследване, усъвършенстване и оптимизиране на процесите на опаковане на хранителни продукти, на проектиране и производство на опаковъчни материали и опаковки, технологии и машини за опаковане;

Хидравлични, пневматични и електрически системи за задвижване и управление на машини и апарати за ХВП;

Конструиране на инструментална екипировка;

Системи за контрол и управление на качеството и др.

Съвместно с колеги от други катедри и университети у нас и извън страната катедра МАХВП реализира проекти в областта на хранителната наука. Резултатите от работата се публикуват в наши и чужди научни списания и докладват на значими международни форуми-конференции, семинари и др.

Колективи от катедрата редовно участват в реализирането на проекти по фонд „НАУКА“ към УХТ.

Бизнес партньори НА КАТЕДРА „МАХВП“:

Актуалната концепция за пазара на труда възприета както в Европа, така и в целия модерен свят, налага предварителни инвестиции от страна на бизнеса в подготовката и обучението на кадри, които след завършване на обучението се превръщат в «носещите колони» на успеха. Добре обучените специалисти гарантират добра реализация на произвеждания продукт в условията непрекъснато изострящата се конкуренция на свободния пазар.

В тази връзка кат. «МАХВП» се радва на спонсорството на фирмите:

“Зографа”-ООД – Пловдив - http://www.zografadisplays.com/

“Донидо”-Хасково Технологични линии и машини за млеко преработка - http://www.donido.com/

“Дитра” – София - http://www.computerworld.bg/

“Енг Вю Системс” ЕООД – София http://www.engview.com/

“Еко Лин Балкани” ЕООД - http://beis.bia-bg.com

“Пирина Технологии” АД - http://www.sirma.bg

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ

Почти 100%-та реализация на кадрите (работа по специалността на дипломирането) се дължи на неотменимо приоритетното развитие на хранителната индустрия в икономиката на България.

Катедра “МАХВП” води регистър за реализирането по специалността на всеки свой випускник. Официалната справка (при акредитацията на специалностите – м. ХІ.2007 г.) за професионалната реализация на инженерите “бакалаври” и “магистри”, дипломирали се в кат. “МАХВП” за периода 2002-2007 година показва:

дипломирали се общо 109 инженери, от които 64 бакалаври и 45 магистри;

основни дейности и длъжности за випускниците от поименния списък: инженер, механик, организатор, асистент, докторант, студент-магистър (за дипломиралите се “бакалаври”), оператор, технически директор, конструктор, специалист, инженер-поддръжка, учител, едноличен търговец и др.

конкретни потребители на кадри, завършили машинно инженерство – “Каменица-АД”,

Захарен комбинат “Кристал-АД”,

“Биомашиностроене-АД”,

“Индекс 6 – ООД”,

“Филикон”,

“Машини за тютюневата промишленост”,

“Либхер”,

“Симид”,

“Дунапак”

“Сачи” и др. от Пловдив,

а също и

“Винпром” – Ямбол,

“Винпром-АД” – Пещера,

“Биовет-АД” – Пещера,

“Хидропластформ” – Хасково,

“Фармахим” – Дупница,

 “Карлсберг” – София,

“Булгартабак” – Плевен,

“Добруджански хляб” – Добрич,

“Дура-пак” – Пазарджик,

“Велпак” – Асеновград,

“Пиринско пиво” – Благоевград,

“Родина ЕООД” – Хасково,

“Готмар” – гр. Съединение,

“Офис техника” – Айтос,

“ПИМ-АД” – Хасково,

“Донидо-АД” – Хасково,

“Обществено хранене” – Харманли

и др. фирми от хранителния бизнес, както и в УХТ-Пловдив.

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

  

 

преподавател

Академ. длъжност

Научна степен

Каби-нет

Тел.

e-mail

Професионални и научни интереси

 

Стефан Василев Стефанов

 

професор

доктор, инж.

110

603-814

stvstefanov@yahoo.com

Опаковане, Моделиране

 

Милчо Стоянов Ангелов

 

професор

доктор, инж.

204

603-826

msangelov@uft-plovdiv.bg

Механика на флуидите, CDF, Числени методи, кавитация

 

Иван Георгиев Янчев

 

професор

доктор, инж.

106

603-808

yantschev@yahoo.com

Машини и апарати за ХВП; Технология на хранител-ното машиностроене; Диагностика; Ремонт

 

Венцислав Борисов Ненов

 

доцент

доктор, инж.

103

603-812

Vnenov2001@yahoo.co.uk

Машини и апарати в ХВП, Екструзия, Качество

 

Христо Георчев Христов

 

доцент

доктор, инж.

 

603-864

h-geo@mail.bg

Хладилна и климатична техника

 

Иван Николов Шопов

 

доцент

доктор, инж.

104

603-859

Ivan_shopov@abv.bg

Автоматизация; Роботизация

 

Донка Петрова Стоева

 

гл.асист.

доктор, инж.

114а

603-840

bodurova@gmail,com

CFD; Кавитация; Механика на флуидите

 

Стефан Илиев Дишлиев

 

гл.асист.

доктор, инж.

104

603-859

Stefan_dishliev@abv.bg

Технология на машиностроенето; Металорежещи машини; Трибология

 

Апостол Томов Симитчиев

 

гл.асист.

доктор, инж.

115

603-858

asimitchiev@mail.bg

Екструзия, Реология

 

Надя Ненчева Арабаджиева

 

 

гл.асист.

доктор, инж.

110

603-814

Arabadzhieva31@gmai.com

Опаковъчна техника и технологии; Опаковане на хранителни продукти;

 

Делян Николаев Господинов

 

гл.асист.

доктор, инж.

104

603-859

dgosp@abv.bg

Материалознание; CAD/CAM;Симулация; Технология на машиностроенето

 

Никола Георгиев Ангелов

 

гл.асист.

инж.

112а

603-864

Angelov_ng@abv.bg

Хладилна и климатична техника

 

 

Проф. д-р инж. Стефан Василев Стефанов - р-л катедра

Кабинет 110, бл. 4, тел 603.814 Е-mail: stvstefanov@yahoo.com 

Проф.д-р инж. Иван Георгиев Янчев 

Кабинет 106, бл. 4, тел 603808;  Е-mail: jantschev@yahoo.com

 Професионални и научни интереси: Диагностика, надеждност и ремонт на МАХВП;Технология на хранителното машино – и апаратостроене; Вакуум пълнене на хранителни продукти

Проф. д-р инж. Милчо Стоянов Ангелов
Кабинет 116, бл. 4, тел 603840; Е-mail: MANGELOV@FILIBETO.ORG
Професионални и научни интереси: - Механика на флуидите; Моделиране; Числени методи; Кавитация

 

Доц. д-р инж. Венцислав Борисов Ненов

Кабинет 110, бл. 4, тел 603.814;  Е-mail: vnenov2001@yahoo.co.uk

Професионални и научни интереси:- машини и апарати в хранителната индустрия;-  екструдиране;-  надеждност. 

 Доц. д-р инж. Донка Петрова Стоева

Кабинет 116, бл. 4, тел 603840; Е-mail: bodurova@gmail.com

Професионални и научни интереси:Механика на флуидите; Числено моделиране; Кавитация

Доц. д-р инж. Христо Георчев Христов

Кабинет 112а, бл. 4, тел 603864; Е-mail: h_geo@mail.bg

Професионални и научни интереси:-          хладилни и климатични инсталации;-          хладилни технологични съоръжения;-  топлообменни апарати за охлаждане и кондициониране

   

Доц. д-р инж. Иван Шопов
Кабинет 104, бл. 4, тел 603859 e-mail:
ivan_chopov@abv.bg

Гл.ас. инж.  Никола Георгиев Ангелов
Кабинет 112А, бл. 4, тел 032 603864; Е-mail: angelov_ng@abv.bg

Професионални и научни интереси:хладилни и климатични инсталации; хладилни технологични съоръжения; топлообменни апарати за охлаждане и кондициониране.

 

Гл. ас. инж. Делян Господинов
IV блок, кабинет 104 ; тел.032 603 859; e-mail:
dgosp@abv.bg 

Професионаллни и научни интереси: метод на крайните елементи, материали в опаковането, материали в машиностроенето, технология на машиностроенето, компютълно и графично моделиране. 

 

 

Петьо Ванчев Георгиев – главен специалист-механик,
тел.: 032/603 880
IV блок, кабинет 006

Анна-Мария Б. Дойчинова – технически секретар,
e-mail: uft_mahvp@mail.bg
тел.: 032/603 805
IV блок, кабинет 104

Петя Балинова – технически сътрудник
E-mail: petya.balinova@abv.bg
IV блок, кабинет 108, Компютърна зала