uk_bg
Икономика на хранителната индустрия

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА

 


 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 

Катедрата е създадена с преобразуването на ВИХВП в самостоятелно висше учебно заведение с пръв ръководител доц. Коста Маджиров. Той е специалист в областта на икономиката на хранително-вкусовата промишленост, с много добра практическа подготовка. Впоследствие преминава на работа  в СИВ и подпомага катедрата с икономическа информация.

Голямо значение за развитието на катедрата има проф. Камен М. Луканов. С неговото преспективно виждане разширява състава на катедрата, изгражда специалисти и добри преподаватели като: проф. д.и.н. Асен Конарев, проф. д.и.н. Желю Чалъков, доц. д-р Хр. Стоянов, доц. д-р Екатерина Андреева, доц. д-р Александър Бичуров и още много други. В катедрата са разработени много учебници и ръководство по „Икономика и организация на хранителната индустрия”. Научното развитие на преподавателите от катедрата през целия период е свързано с решаване проблемите на ХВП. Всички дисертации и научни разработки са насочени към отделни пододрасли на ХВП. Катедрата е поддържала връзки със силни научни звена и организации.

През периода 1972 - 1990 г. към катедрата са включени и преподавателите по “Промишлени сгради”, като съвместната работа допринася за укрепването на научното звено. От 1990 г. катедрата увеличи значително своя състав като в нея са включени преподаватели по Обществени и икономически науки от други катедри.

Преподаваните от катедрата дисциплини имат важно значение за формирането на добра икономическа и управленска подготовка на бъдещите инженери.

След 1990г. преподавателите от катедрата, които обслужват и в момента Технологичния и Техническия факултети положиха огромни усилия, за да променят своите учебни дисциплини и програми.

През учебната 1995/96 г. благодарение на активните действия на ръководството на ВИХВП и членове на катедрата бе създадена икономическа специалност „Индустриален мениджмънт”. От учебната 1997/98 г. с утвърждаването на новата номенклатура на специалностите настъпва преобразуване на специалността в „Стопанско управление”. Това начало позволи утвърждаването на катедрата като спецализираща. След реформата за двустепенно обучение на тази основа бяха акредитирани две научни направления: „Общо инженерство”  и „Икономика” съотвенто с две специалности “Индустриален мениджмънт” и “Икономика на хранителната индустрия”.

През годините на периода 1995 - 1999 г. преподавателите от катедрата положиха големи усилия за подготовката на учебни програми и учебното съдържание на редица нови дисциплини от специалността.

С разрастването на Стопански факултет се наложи разделянето на базовата катедра „Икономика и управление” на две, а имено катедра „Икономика на хранителната индустрия” и „Индустриален бизнес и предприемачество”. Това на практика стана през 2008г.

Катедра „Икономика на хранителната индустрия” е специализираща катедра.

Към момента защитили студенти: БАКАЛАВРИ 106; МАГИСТРИ – 64; ДОКТОРАНТИ - 4

Катедрата дипломира студенти в :

ОКС бакалавър по специалност „Икономика на хранителната индустрия”.

ОКС магистър по специалност „Икономика на хранителната индустрия”.

Докторанти по специалност „Икономика на хранителната индустрия”.

В катедрата се обучават студенти от:

ОКС бакалавър, специалност „Икономика на хранителната индустрия”.

ОКС магистър, специалност „Икономика на хранителната индустрия”.

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

 

За ОКС „бакалавър”

 

Икономически

Макроикономика

Микроикономика

Стопанска история

Икономика на индустриалното предприятие

Икономика на труда

Борси  и борсови операции

Продуктова политика

Анализ на стопанската дейност

Икономически теории

 

Управленски

Основи на управлението

Управление на инд. предприятие

Организация на инд. производство

Стратегически мениджмънт

Управление на ЧР

Бизнес комуникации

Социално-хуманитарни

Философия

Право

Бизнес етика

Етика

Икономическа социология

Връзки с обществеността

Управление на проекти

 

За ОКС „магистър”

Микроикономика

Икономика на индуст. предприятие

Управление на човешките ресурси

Макроикономика

Основи на управлението

Организация и управление на ВТД

Пазарно поведение на инд.пред-е

Инвестиционна политика

Бизнес проектиране 

Цени и ценообразуване

 

Икономическата подготовка на студентите включва задълбочено и аналитично разглеждане на основните принципи и механизми на функциониране на пазарната икономика, както и използването на инструментариума на макроикономическия анализ.

В курса от дисциплини се акцентира върху няколко основни тематики: анализ на производството; производствените фактори; механизмите на ценообразуване; пазарно поведение на фирмата и стратегическото им развитие; приходите, разходите и образуване и разпределение на печалбата.

В част от дисциплините са включени въпроси за международните пазари, стратегии за навлизане в него, организация и управление на вътрешния и международните пазари.

Обучението осигурява усвояването на основно теоретични подготовки свързани с бизнес комуникациите  и формиране на уменията за практически действия и адекватно поведение в реалната управленска практика.

 

- Основни научни направления: 3.8 Икономика

 

Преподавател

Академична длъжност

Научна степен

Кабинет

Телефон

E-mail

Професионални и научни интереси

Атанаска Михаилова Тенева

Ръководител катедра,

доктор

312, бл. 2

306

atanaska_teneva@abv.bg

Философия, бизнес комуникации, икономическа  сигурност                                                     

Йордан Георгиев Йорданов

Професор

доктор

312, бл. 2

306

yordanoff48@abv.bg

Икономика на потребителското поведение, организация и икономика на хранителната индустрия

Иванка Милкова Костова

Професор

доктор

309-а, бл. 2

416

vanjakostova@hotmail.com

Продуктова политика, ценообразуване, борси и борсови, международна икономика

 

Татяна Петрова Панчева

Главен асистент

доктор

309-а, бл. 2

416

tania_pan@mail.bg

Управление на човешките ресурси, гъвкава заетост и трудов пазар, икономика на труда.

 

Петя Георгиева Йорданова-Динова

Главен асистент

доктор

202, бл. 3

351

petia1222@abv.bg

Финансово-стопански анализ, Икономика на индустрията

Ива Александрова Бичурова

Главен асистент

доктор

202, бл. 3

351

iva78plovdiv@yahoo.com

Микроикономика, основи на управлението

Венета Методиева Марковска

Главен асистент

доктор

368, бл. 1

314

venetta@abv.bg

Управление на предприятието и на човешките ресурси

Георги Крумов Тосков

 Асистент

доктор

368, бл. 1

314

GKT980@abv.bg

Пазарно поведение, стратегически мениджмънт

 

 

 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 Доц. д-р Атанаска Михайлова Тенева – ръководител катедра

Кабинет 312 в  II блок Сл. тел.: 032/ 603 706
Ел. Поща: atanaska_teneva@abv.bg
Професионални и научни интереси: Връзки с обеществеността, Бизнес етика, Философия 

Кабинет 306 в I I блок  Сл. тел.: 032/ 603 634 Ел. Поща: ygy_uht@abv.bg

Професионални и научни интереси: Организация и управление на производството.

 
Проф. д-р Иванка Милкова Костова
Ел. Поща: vaniakostova@hotmail.com
Професионални и научни интереси:Продуктова политика, Борси и борсови операции, Цени и ценообразуване.

 

 
Доц. д-р Татяна Петрова Панчева
Каб. 309а  в II блок Сл. тел.: 032/ 603 816
Ел. поща: tania_pan@mail.bg
Професионални и научни интереси: Управление на човешките ресурси. Гъвкава заетост и трудов пазар.
 

 

Гл. ас. д-р Ива Александрова Бичурова

Кабинет: 266 / I корпус/

Сл. тел.: 032/ 603 803

Ел. Поща: iva78plovdiv@yahoo.com

Професионални и научни интереси:

 

 

Гл. ас. д-р Петя Георгиева Йорданова-Динова

Кабинет: 368 в I корпусСл.тел.: 032/603 714; Ел. поща: Професионални и научни интереси: Възможности за развитие и конкурентноспособност на малките и средни предприятия на ХВП в условията на Европейския съюз.

petia1222@abv.bg

 

  

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 

 

Ст. експерт орг. обучение Гергана Александрова Кавръкова

Кабинет: 364 в /I корпус/

Сл. тел.: 032/ 603 634

Ел.поща:  ihi_uht@yahoo.com