uk_bg
Стопански факултет

  


Обща характеристика на факултета

Катедри

Специалности за образователна квалификационна степен “бакалавър” - 4 години

Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 1 и 2 години

 


  Обща характеристика на факултета

Стопанският факултет е третото по реда на откриването си „основно звено” на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост, след Технологичния и Техническия факултети. Създаден е с решение на АС на ВИХВП (протокол №32/19.12.2002 г.). Идеята за създаването му е следствие на Първата институционална акредитация на ВИХВП, която препоръчва укрепване структурата на Института чрез разкриване на трето основно звено с икономическа насоченост. Така на 19 декември 2002 г. се появява в историята на ВИХВП, нов „Стопански факултет”, включващ в структурата си 5 катедри и 2 центъра:

-          Катедра „Математически и физически науки”

-          Катедра „Икономика и управление”

-          Катедра „Инженерна екология”

-          Катедра „Информатика и статистика”

-          Катедра „Хранене, туризъм и езиково обучение”

-          Център за „Физическо възпитание и спорт”

-          Център за „Компютърни технологии и комуникации”.

  Центровете  на стопанския факултет се разраснаха и се обособиха като самостоятелни структурни звена.

През 2007 г. с цел укрепване на Стопанския факултет бяха създадени две нови катедри:

-  Икономика на хранителната индустрия

-  Индустриален бизнес и предприемачество

 

Стопанският факултет организира и провежда обучението на студентите, в редовна и задочна форми на обучение за образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”, а също така и за образователна и научна степен „доктор”. Първоначалният академичен състав на Факултета включва 55 преподаватели, от които 21 са хабилитирани, а с научни степени съответно са: 4 – „доктори на науките и 4 – „доктори”.

За първи декан на Стопанския факултет е избрана доц. д-р Екатерина Андреева от катедра „Икономика и управление”, а за зам. декан – доц. д-р Георги Марудов от катедра „Инженерна екология”.

 

Катедри

Стопанският факултет включва в структурата си 6 катедри, които разполагат със модерна материална база, обновени научни лаборатории, съвременен ресторантски комплекс и богата специализирана научна библиотека:

 

-     Икономика на хранителната индустрия

-     Индустриален бизнес и предприемачество

-     Хранене и туризъм

-     Математика и физика

-     Инженерна екология

-     Информатика и статистика

 

 

 

 

Акредитация на научни специалности - ОНС Доктор

 Стопански факултет

05.02.18 Икономика и управление (по отрасли)- акредитация до: 2015 г.;

Оценка  Мн. Добра

 

Специалности за образователно квалификационна степен “магистър” - 1 и 2 години

 

Факултетът обучава студенти магистри в специалности Туризъм, Кетъринг, Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия, Икономика на хранителната индустрия, Икономика на туристическата индустрия, Индустриален мениджмънт, Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството, Корпоративен бизнес и предприемачество и Бизнес информационни технологии.

1. Специалност ТУРИЗЪМ обучава магистри по туризъм, които са подготвени за научно-изследователска и развойна дейност, организационно-управленска, производствено-технологична и преподавателска дейност в обекти от системата на туризма, социалното и търговско хранене.

2. Специалност КЕТЪРИНГ обучава магистри, притежаващи фундаментални химикотехнологични, инженерно технологични, икономически и управленски знания в областта на организираното хранене.

3. Специалност ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ подготвя инженер-технолози магистри с възможност за професионална и научна изява в областите: опазване на околната среда; оценка на въздействието върху околната среда; анализ и контрол на качеството на хранителните и вкусови продукти.

4. Специалност ИКОНОМИКА НА ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ  подготвя магистри по икономика със задълбочена научно теоретична, практическа, икономическа и управленска подготовка, способни да реализират специализираните си знания на различни равнища на управление в индустрията.

5. Специалност ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ подготвя магистри, като придобитите по време на обучението знания и умения им дават възможност да работят в туристически организации, научни организации, консултантски звена и др.

6. Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ подготвя магистри по мениджмънт, които могат да изпълняват ръководни функции на фирмено и корпоративно ниво, в научни организации, държавната и местна администрация и други сфери и отрасли на националната икономика.

7. Специалност МЕНИДЖМЪНТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И РЕСТОРАНТЬОР-СТВОТО подготвя магистър мениджъри за управление и организация на производството и обслужването в хотелите и ресторантите, управление на маркетинга и финансовите взаимоотношения с държавата и контрагентите.

8. Специалност КОРПОРАТИВЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО подготвя магистри по икономика, които могат да изпълняват ръководни функции на фирмено и корпоративно ниво и други сфери и отрасли на националната и международна икономика, както да създават и управляват бизнес дейности и процеси.

9. Специалност БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ подготвя магистри, които могат да намерят професионална изява като извършват управленска, проучвателна, проектантска, конструкторска, експлоатационна, производствена, изследователска, научна и учебно-преподавателска дейност в областта на информационните технологии, намиращи приложение в държавния и частния бизнес, банковото дело, науката, образованието, транспорта, здравеопазването, екологията и др.

 

Специалности за образователна квалификационна степен “бакалавър” - 4 години

 

Факултетът обучава студенти в професионалните направления – туризъм, общо инженерство, екология и икономика. Във факултета се приемат студенти по седем специалности:

1. Специалност Туризъм подготвя специалисти с квалификация бакалавър по туризма с възможности за реализация в областта на туристическата индустрия и организираното хранене, като ръководители и аналитични специалисти в туризма, хотел-ресторантските комплекси, търговското и социалното хранене, в специализирани производствени цехове, организатори, специалисти по маркетинг и реклама в системата на туризма, в образованието, научно-изследователски и консултантски звена и др.

2. Специалност КЕТЪРИНГ подготвя инженери по кетъринг, които могат да работят като широкопрофилни специалисти по технология, организация и управление на организираното хранене и индустриално кулинарно производ­ство, както и като висококвалифицирани ръководни кадри: в система­та на търговското (ресторанти и ве­ри­­ги от за­ве­дения за хранене, в авиотранспорта и др. транспортни сис­теми, туристически комплекси, в коопе­ра­ции и др.) и социалното хранене (детско, ученическо, болнично и т.н.); в спе­циали­зи­ра­ни производствени единици; в на­учно-изследова­тел­ски и консул­тант­ски дей­нос­ти в областта на технологията, техниката, проектирането и организацията в системата на кетъринга; в служби, фирми и организации за контрол; в образованието. С придобитите знания и умения, завършилите имат възможност и за организиране на собствен бизнес. 

3. Специалност ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНЬОРСТВО - подготвя инженери с квалификация “бакалавър”, които да работят като ръководители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – хотелски вериги, хотелски комплекси, хотел-ресторанти, обек­ти за от­дих и развлечения, обекти и звена за допълнителни хотелиерски услуги и др.; системата на ресторантьорството – големи ресторантски комплекси, ресторанти и други заведения за хранене и развлечения; ресторантски вериги и вериги от типа “fast food”;  образованието – висши учи­­лища, колежи, професионални гимназии, школи и фирми за обучение на кад­ри за хотелиерството и ресторантьорството; на­учно-изследова­тел­ска и консултантска дей­ност в областта на хотелиерството и ресторантьорството; в техно­ло­гията, тех­­никата, проектирането, организацията, ме­ниджмънта; в дейности, свър­зани със създаването и организирането на системи за безопасност и контрол на качеството и със стандартизацията в хотелиерството и ресторантьорството.

4. Специалност ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ подготвя инженер-мениджъри с образователно квалификационна степен бакалавър, които могат да се реализират като икономически и управленски кадри в хранителната индустрия, взаимосвързаните отрасли, общински органи за управление и други.

5. Специалност Икономика НА хранителната индустрия подготвя бакалаври, които могат да се реализират като ръководители на производствено-търговско-финансовата дейност в предприятия от хранителната индустрия, в търговски дружества, държавни и общински органи на управление, холдинги, консорциуми и други формирования.

6. Специалност ИКОНОМИКА НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ  подготвя бакалаври с широкопрофилна икономическа подготовка, която им позволява да се реализират не само като икономисти в туристическата индустрия, а и в други сектори на икономиката, научни организации, консултантски звена и др.

7. Специалност ЕКОЛОГИЧЕН ИНЖЕНЕРИНГ В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ подготвя инженери, които могат да заемат изпълнителски и ръководни длъжности в сферата на екологията и опазването на околната среда, свързани с планиране, организиране, избор, пуск и експлоатация на пречиствателни съоръжения.


 

 


    1 [2]