Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Индустриален бизнес и предприемачество

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


                Студентски форуми и изяви                                                         АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 


Понастоящем в Университета по хранителни технологии (УХТ) Пловдив се извършва висококачествено обучение в технологичен, технически и стопански факултет, в ОКС - бакалавър, магистър и доктор. Това е една уникална интеграция, в която все по-висока тежест имат знанията по „управление и икономика“ и която дава изключително полезни за страната и Европа специалисти и учени.

Катедра „Икономика и управление” се създава още с основаването на ВИХВП през 1953 година. За цялостното й развитие голямо значение са оказали доц. Коста Маджаров, проф. Камен Луканов, проф. Жельо Чалъков, проф. Пейо Пеев, проф. Асен Конарев.  През 2002 година с решение на АС №32/19.12.02 се създава Стопански факултет. На 24.11.2008г. с решение на АС в УХТ се извършва структурна промяна на катедра „Икономика и управление” и се създават две нови катедри, една, от които е „Индустриален бизнес и предприемачество” /ИБП/.

Участниците в катедра ИБП под ръководството на нейния ръководител проф. д.ик.н. Б. Хаджиев с помоща на преподавателите от УНСС - проф. Д-р Йор. Владимирова и доц. Д-р Г. Попов  и доц. Д-р П. Димитрова от ИИИ при БАН за първи път в историята на университета подготвиха и осигуриха:

-акредитация на ПН „Икономика” със специалности:

  • „Икономика на туристическата индустрия” за ОКС „магистър” и ОКС „бакалавър”, администрира се от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”;
  • „Корпоративен бизнес и предприемачество” за ОКС „магистър”, администрира се от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”;
  • „Икономика на хранителната индустрия” за ОКС „магистър” и ОКС „бакалавър”, понастоящем тази специалност се администрира от катедра „Икономика на хранителната индустрия”;
  • „Бизнес информационни технологии” за ОКС „магистър”, администрира се от катедра „Информатика”;

-акредитация и на ПН „Общо инженерство” със специалности:

  • „Индустриален мениджмънт” за ОКС „магистър” и ОКС „бакалавър”, администрира се от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”;
  • „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” за ОКС „магистър”, администрира се съвместно от катедра  „Туризъм” и катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”.

- първата в град Пловдив акредитация за обучение на докторанти по н.с. 05.02.18 „Икономика и управление” (по отрасли). Катедрата първа от региона след 1990 година изведе докторанти по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление” (по отрасли), които успешно преминаха през ВАК според ЗНСЗ, някои от които вече са главни асистенти и доценти.

Катедра Индустриален бизнес и предприемачество, като приемник на катедра Икономика и управление непрекъснато дава своя съществен принос в утвърждаването на Стопанския факултет при УХТ, като авторитетен образователен и научен център за подготовка на икономисти и мениджъри, както и за организация и провеждане на образователна, изследователска, управленска, предприемаческа и консултантска дейност и за ефективни отношения с научните среди и бизнеса. Затова спомага разработените за катедра ИБП от нейния първи ръководител Визия и основна цел:

Визия: Да се повиши потенциалната стойност на онова, което чрез образованието и науката, чрез положителния творчески дух и съзидателното предприемачество можем да добавим към националното и глобално стопанство.

Основна цел: Заедно-преподаватели, студенти, администрация да утвърждаваме добрите практики и традиции на УХТ и да работим за най-доброто в обучението по специалностите, които извеждаме, за да се постигат все по-големи ползи за Природата, за Обществото и за Бизнеса 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

Проф. дн Божидар Иванов Хаджиев – ръководител-катедра

Кабинет: 355 в 1 бл.; сл.тел. 032/603 722; e-mailcei@abv.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и професионално направление “Общо инженерство” по научна специалност 05.02.18“ Икономика и управление”, научна специалност 05.02.10 „Световно стопанство и международни икономически отношения” и научна специалност 05.02.26 „Маркетинг”

Проф. дпн Румен Иванов Стаматов

Кабинет: 366 в 1 бл.; сл.тел. 032/606 636

 Ел. Поща: stamatov@uni-plovdiv.bg

Професионални и научни интереси: Психология (приложна и съдебна);

 

Проф. д-р Албена Христова Вуцова

Кабинет: 220 в 4 бл.

e-mail: avutsova@yahoo.com

 

Доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев

Кабинет: 220 в 4 бл.; e-mail: dobrin@tugab.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и  професионално направление “Общо инженерство” по научна специалност “ Икономика и управление” 05.02.18;

 

 

Доц. д-р инж. Валентина Любенова Алексиева

Кабинет: 106a в бл. 2; сл. тел.: 032/606 636; e-mail: valentina_nikolova@abv.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и професионално направление “Общо инженерство” по научна специалност 05.02.18 “Икономика и управление”

Доц. д-р Снежинка Константинова Стоянова

Кабинет: 106a в  бл. 2; сл.тел. 032/ 606 636; e-mail:sks_ko@abv.bg  

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика”.

 

Доц. д-р Николай Пенев Иванов
Кабинет: 366 в 1 бл.; сл.тел. 032/606 636
e-mail: penevbg@abv.bg
Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика”

 

 Доц. д-р Донка Димитрова Куманова-Ларде

Кабинет: 302 в бл. 3; сл. тел.: 032/ 606 636; e-mail: donka_kumanova@abv.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и професионално направление “Общо инженерство” по научна специалност 05.02.18 “Икономика и управление”

   Гл. ас. д-р Силвия Атанасова Топлева

Кабинет: 220 в  бл. 4; e-mail: topleva@mail.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление „Икономика” и професионално направление „Общо инженерство” по научни специалности: 05.02.02. „История на икономическите учения”, 05.02.01. „Политическа икономия”, 05.02.18. „Икономика и управление”. Институционализъм. Проблеми на корпоративното управление. Съвременни икономически модели. Теория на пазарното стопанство. Икономика на благосъстоянието. Икономическо развитие и растеж. Теория на социалния избор.

   Ас. Ивелина Андонова Кулова

Кабинет: 355 в  бл. 1; сл.тел. 032/603 722; e-mail: i.kulova@abv.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и професионално направление “Общо инженерство”

   Ас. д-р Иван Николов Иванов

Кабинет: 220 в  бл. 4; e-mail: ivanovuht@abv.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и професионално направление “Общо инженерство” 

   Ас. Виолетка Яворова Делчева

Кабинет: 302 в бл. 3; сл. тел.: 032/ 606 636; e-mail: vilidelcheva@abv.bg

Професионални и научни интереси: В професионално направление “Икономика” и професионално направление “Общо инженерство”

 

Д. Иванова - секретар/организатор

Кабинет: 366 в 1 бл.; сл.тел. 032/606 636

 

Докторанти в катедрата редовно обучение: Любен Петров Пашев; Димитър Стоянов Тошев; Елица Иванова Маринова, Анна Тончева Пашева.