uk_bg
Хранене и туризъм

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


 

АКАДЕМИЧЕН  СЪСТАВ


През 1961 година във ВИХВП се разкрива специалност “Обществено хранене” и се приемат първите студенти. През 1962 година се сформира студентска група от третокурсници от различни специалности, които през 1965 се дипломират като първи випуск – инж. технолози по “Обществено хранене”. За временен ръководител на новосформираната специалност е натоварен доц. Антон Радоев, който преподава дисциплината “Биохимия с физиология на храненето и основи на диетичното хранене”. От 1964 г. – ръководител на катедрата е проф. Борис Ламбрев /тогава доцент/, следван от проф. П. Пеев /тогава доцент/ за периода 1978 – 1992 год. От последната година проф. Пеев напуска катедрата и преминава към катедра “Икономика”. Ръководител на катедрата от 1992 до 2000 г. е проф. Ст. Стамов, 2000 – 2001 – проф. Г. Сомов; 2002 – 2007 – проф. Й. Алексиева, 2008 – 2012 – доц. В. Терзиева, 2012 – 2014 – проф. Й. Алексиева, а от 2014 – проф. М. Баева.

Специалност “Обществено хранене” съществува до 1997 година, когато на нейна база се разкрива специалността ”Туризъм” с две бакалавърски специализации: “Хранене” и “Туристическо обслужване”. Започва обучение по нов учебен план и съответни програми, по тристепенната система на обучение – бакалавър, магистър и доктор. В края на същата година, катедрата се преименува в “Хранене и туризъм”.

От 2003 год. катедрата е приета за член на ЕСА /Европейска Асоциация по Кетъринг/.

 

В момента колективът на катедра “Хранене и туризъм” обучава  студенти по:

·          ОКС “Бакалавър” – специалности “Туризъм”, “Кетъринг” и “Хотелиерство и  ресторантьорство” и „Храни, хранене и диететика“.

·          ОКС “Магистър” – специалности “Туризъм” и „Кетъринг“.

·          ОНС “Доктор” по научната специалност 5.12 Хранителни технологии (Технология на продуктите за обществено хранене).

 

Членовете на катедрата провеждат курсове по следдипломна квалификация – различни форми, извършват консултации за работещи в туризма и кетъринга, организират семинари у нас и в чужбина.

Катедрата разполага с много добра база, в която се водят учебните занятия – семинарни зали и специализирани лаборатории, собствена компютърна зала, модерна учебна кухня с учебен ресторант, където студентите провеждат учебна практика. Преподавателите и студентите ползват специализирана  библиотека към катедрата с книги, повечето от които са на английски и по-малка част на  френски, немски, руски и български език.

За организацията и провеждането на учебния процес, а също така за подпомагане на научноизследователската работа, в катедрата работят инж. Елена Качарова, инж. Павлина Дойкина, Снежанка Гочева и Албена Маринова.

 

 

АКАДЕМИЧЕН  СЪСТАВ

   

КАТЕДРА “ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ

E-mail: turhran@abv.bg

 

 

 

Проф. д-р инж. Марианна Русева Баева-Ръководител катедра

кабинет 211/бл.3   тел.: 032 603-766

Професионални и научни интереси: Качествен контрол и повишаване на качеството на сладкарски изделия без захар; Обогатяване на хлебни и сладкарски продукти с микронутриенти; Производство и приложение на хранителните филми като покрития на сладкарски изделия; Безопасност на храните.

Проф. д-р инж. Йорданка Николова Алексиева

кабинет 211/бл.3   тел.: 032 603-766  
е-мейл: tourismexam@abv.bg

Професионални и научни интереси: Основи на кулинарната технология; Технологично проектиране на заведения за хранене; Хотелиерство; Маркетинг и реклама в туризма и храненето; Специализирани видове туризъм; Управление на качеството в храненето и туризма; Създаване на нов продукт в храненето и туризма; Маркетингови проучвания в туризма и храненето.

Проф. д-р инж. Тана Николова Сапунджиева

кабинет 213/бл.3   тел.: 032 603-780  
е-мейл: tsapoundjieva@hotmail.com

Професионални и научни интереси: Хранителна микробиология. Безопасност на храните. Биотехнологии.

 

Проф. д-р Петър Лозанов Славейков  

кабинет 213/бл.3   тел.: 032 603-780

Професионални и научни интереси: География на туризма; Туристически ресурси; Международен туризъм; Геодемография; Етноконфесионална география.

 

 Доц. д-р инж. Румен Борисов Михов

кабинет 210/бл.3   тел.: 032 603-772
е-мейл: rumenmihov@abv.bg

Професионални и научни интереси: Технологично обзавеждане в хотела и ресторанта. Технологично проектиране на заведенията за хранене и пребиваване. Отопление и вентилация в хотела и ресторанта. Хладилно и търговско обзавеждане. Санитарна техника.

 

Доц. д-р инж. Кремена Николаева Никовска

кабинет 210/бл.3   тел.: 032 603-772  
е-мейл: krnikovska@abv.bg

Професионални и научни интереси: Кулинарна технология. Специализирани видове туризъм. Хотелиерство. Религиозен туризъм. Винен туризъм.

 

 Доц. д-р инж. Иван Обретенов Обрешков

кабинет 206/бл.3   тел.: 032 603-752  
е-мейл: mentor_bg@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Теоретични и приложни аспекти на туризма. Управление на качеството в туристическата индустрия. Физико-химичен анализ и експертиза на храни и напитки.

 

Доц. д-р инж. Снежана Димитрова Иванова

кабинет 206/бл.3   тел.: 032 603-752  
е-мейл: snejana.1958@abv.bg

Професионални и научни интереси: Технология на кулинарната продукция. ТАТД. Екскурзоводство и туристическа анимация. Ресторантьорство. Има научни статии в сферата на туризма, ресторантьорството и храненето.

Доц. д-р инж. Илиана Василева Милкова -Томова

кабинет 206/бл.3   тел.: 032 603-752 
е-мейл: iliana_tomova@abv.bg

Професионални и научни интереси: Здравословни традиционни храни, национални особенности в храненето, майонезни продукти, дресинги, антиоксидантни съставки, физико-химични, качествени и сензорни показатели, хранене и кетъринг.

 

Доц. д-р Васил Цанков Драганов

кабинет 213/бл.3   тел.: 032 603-780

Гл. ас. д-р инж. Иванка Василева Петрова

кабинет 210/бл.3   тел.: 032 603-772  
е-мейл: vania_petrova@mail.bg 

Професионални и научни интереси: Сензорен анализ. Организация на извъндомашното хранене. Проучвания в храненето. Хигиена в обектите за хранене. Хигиена на храненето. Физиология на храненето. Специализирани видове хранене. Диетично хранене.

 

 

Ас. д-р инж. Драгомира Василева Бухалова

кабинет 213/бл.3   тел.: 032 603-780  

е-мейл: d.buhalova@abv.bg

Професионални и научни интереси: Стокознание на храни и напитки; Национални особености в храненето.

 

   

Ас. Мария Петрова Димитрова

кабинет 213/бл.3   тел.: 032 603-780  

е-мейл: mcollege_plovdiv@abv.bg

Професионални и научни интереси: Маркетинг и реклама в туризма и храненето; Създаване на нов продукт в храненето и туризма; Кулинарен туризъм; Туроператорска, агентска и транспортна дейност.