uk_bg
Математика и физика

 

Катедра “Математика и Физика”

 

Катедрите “Висша математика и механика” и “Физика” са създадени в рамките на Висшия селско-стопански институт още преди създаването на ВИХВП като самостоятелно висше училище през 1953 г.

 

Първи ръководител на катедра “Математика и физика” от 2003 до момента е доц. д-р Пенка Иванова Георгиева.

 

Направление “Математика”


                                                                                  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 

Инж. Георги Банков е първият редовен преподавател по математика и един от основателите на катедра “Висша математика и механика”.

През 1976 г. катедра “Математика” се отделя от катедра “Висша математика и механика”. Първи ръководител е проф. Георги Киров от 1976 до 1981 г.

 

Ръководители на катедрата са били:

Ø       Доц. д-р Симеон Александров Тодоринов – 1981 – 1989 г.

Ø       Доц. д-р Маргарита Димитрова Костова – 1989 – 1992 г.

Ø       Доц. д-р Пенка Иванова Георгиева – 1992 – до 2003 г.

 

Катедра “Математика” функционира самостоятелно до 2003 г., когато част от преподавателите преминават към катедра “Информатика и статистика”, а останалата част се обединява с катедра “Физика”.

 

Преподавателите от направление “Математика” обучават всички студенти от УХТ. Извеждат се следните дисциплини:

 

Ø       Технологичен факултет

 • Висша математика – за бакалаври
 • Моделиране и оптимизация на технологични процеси – за магистри
 • Математика І-ва част – за магистри (сп. “Технология на ферментационните продукти”) – на френски език
 • Математика ІІ-ра част – за магистри (сп. “Технология на ферментационните продукти”) – на френски език
 • Статистика – за магистри сп. “Технология на ферментационните продукти”) – на френски език
 • Математика – за подготвително отделение

 

Ø       Технически факултет

 • Висша математика І-ва част – за бакалаври
 • Висша математика ІІ-ра част – за бакалаври
 • Висша математика ІІІ-та част – за магистри ( сп. “Автоматизация”)

 

Ø       Стопански  факултет

 • Приложна математика – за бакалаври (сп. “Икономика на индустрията”)
 • Приложна математика – за бакалаври (сп. “Индустриален мениджмънт)
 • Приложна математика – за бакалаври (сп. “Туризъм”)
 • Количествени методи в икономика – за бакалаври (сп. “Индустриален мениджмънт”)
 • Моделиране на икономическите процеси – за магистри (сп. “Икономика на индустрията”
 • Математика – за подготвително отделение

 


 

Направление “Физика”


                                                                                                           АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 Проф.Т.Василев е основател на катедра физика и пръв неин ръководител-зам.ректор на ВИХВП. От 1961г. Катедрата по физика става основател на физическия факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”. В УХТ (тогава ВИХВП) остава само ст.пр. Цв.Тончева. Тя заедно с доц.Г.Игнатов и доц.Б.Бонев продължава да преподава физика във ВИХВП. Към тях се присъединяват гл.ас. Попов и доц.Т. Гарчева. Административен ръководител на катедра “Физика” е проф.Т. Гиргинов до 1974г. От 1974-1982г. Ръководител на катедрата е доц.Д.Христозов, от 1982-1986 доц. Б.Бонев, от 1986-1993г. Доц.Г.Игнатов, от 1993-1995г. Доц.Ив.Панчев, 1995-1999г. Доц. Т. Гарчева и 1999-2003г. Доц.Ив.Панчев. От 2004г. Катедра “Физика” престава да функционира като самостоятелна катедра , а е обединена с катедра “Математика” в катедра “Математика и физика”. Ръководител направление “Физика” от 2004г.е доц.Ив.Панчев. Обучението по физика за студенти от трите факултета на УХТ се извършва в две учебни лаборатории. В учебните лаборатории е въведен фронталния метод за обучение на студентите.Лабораторния практикум по физика създава умение и навици на студентите за самостоятелна работа с физични уреди и апарати, запознава ги с основните физични методи за измерване на физични величини и оценка на качеството на хранителни обекти в ХВП. В лабораториите по физика се осъществява естествено приложение на изчислителната техника, като трудоемките изчислителни процедури при обработката на опитните резултати се извършват с компютри реализиращи алгоритми описани в теоретичната част на лабораторния практикум. Лекциите по физика се придружават с демонстрации на изучаваните физични процеси и явления.

Научно-изследователската работа на преподавателите от направление физика е от областта на физиката на кондензираната материя с конкретно приложение в областта на ХВП. Разработени са топлофизични методи и уреди, терморадиационни, екзоемисионни , реологични и оптични методики за изследване и оценка на качеството на обекти от ХВП. Защитени са 5 докторски и една дисертация за доктор на науките. Преподавателите по физика поддържат добри научни контакти под формата на съвместни научно-изследователски проекти с учени от България и чужбина (БАН, ПУ “Паисий Хилендарски”, университети от Русия, Ирландия, Полша и др.). Научни разработки на преподавателите от направление физика се докладвани на международни научни симпозиуми и отпечатвани в научни списания с висок Импакт-фактор. Голям брой от тях са многократно цитирани в научната литература. Традиционно е участието в научно-методични конференции по въпросите на преподаването на физика в България. Методичния опит на преподавателите е отразен в многократно преиздавания “Практикум по физика” и учебник по “Физика”. Направление физика обучава студенти от франкофонските специалности на УХТ и Подготвителното отделение на УХТ.

Научната база на направление “Физика” се използва от голям брой докторанти на УХТ и от други университети.

 

 

 

Направление “Математика”

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

Доц. д-р Пенка Иванова Георгиева

Кабинет 210А – бл. ІІ, тел. 032 603 744;E-mailpenkaig@abv.bg

Професионални и научни интереси: Частично наредени алгебрични системи; Статистика; Моделиране и оптимизация на технологични процеси.

Доц. д-р Надежда Любомирова Петрова

Кабинет 308– бл. ІІ, тел. 032 603 701

Професионални и научни интереси: Алгебра. Частично наредени алгебрични системи. Статистика и моделиране.

 

Гл. ас. Атанаска Тенчева Георгиева

Кабинет 308– бл. ІІ, тел. 032 603 701;E-mailafi2000@abv.bg

Професионални и научни интереси: Топология; Математически анализ; Диференциални уравнения.

Гл.ас. Ева Димитрова Димитрова

Кабинет 304-бл. ІІ, тел. 032 603 711;E-mail: Eva_di@hotmail.com

Професионални и научни интереси:

Иновационни технологии в обучението по висша математика.

                                                                           

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

Доц.д-р Иван Неделчев Панчев
 – Ръководител направление “Физика”

Кабинет № 165 ет.І, блок І, тел.032 606 715

E-mail: ivanpanchev@hotmail.com;ivanpanchev@abv.bg

Гл. ас. д-р Кръстена Тодорова Николова

Кабинет № 170, тел. 032 603 658

E- mail:  kr.nikolova@abv.bg

 

 

Гл.ас.Стоянка Н. Панайотова

Каб.167 бл.І, тел 032 603 669