uk_bg
Инженерна екология

 

Обща характеристика на катедрата


 

            

                                                                                              Академичен състав


 Катедра “Инженерна екология” е създадена през 1970 г. Първоначално носи името “Организация и защита на населението и народното стопанство”, което съответства на изучаваната тогава дисциплина и е обединена със същата катедра от ВСИ – Пловдив, с ръководител проф. Георги Сингалевич. По-късно звеното от тогавашния ВИХВП придобива самостоятелност. През 1986 г. се въвежда факултативно изучаваната дисциплина “Екология и опазване на околната среда”, която след отпадането на „ОЗНС” става задължителна за студентите от всички технологични специалности. В тази връзка през 1990 г. катедрата е преименувана на “Инженерна екология”. Акредитирана е от Националната Агенция за оценяване и акредитация с въведена Европейска система за трансфер на кредити (ECST). Първоначално лекциите и упражненията по „ОЗНС” са извеждани от проф. Тончо Златев, доц. Георги Марудов, ст. преподавател Георги Калбуров и ст. преподавател Антоанета Керкенякова. По-късно с въвеждането на екологичната задължителна дисциплина последователно в катедрата постъпват гл. ас. Елена Пьотровска, проф. Мима Хаджикинова (1989 г.), доц. Цветко Прокопов (2003 г.), доц. Донка Танева (2003 г.), и включените към колектива на катедрата преподаватели по „Промишлени сгради” – доц. арх. Светла Иванова, гл. ас. арх. Благовеста Матева И гл. ас. арх. Димитър Стоев. а през последните години и ас.Мария Антонова (2008 г.), ас. Александър Славов (2010 г.), ас. Валентина Добрева (2011 г.) и ас. Милена Николова (2013 г.). По щата на учебно-помощния персонал работят  хим. Маргарита Метларова, инж. Милка Иванова, инж. Атанас Томов, инж. София Радева, лаб. Зорка Гогова.

От 2004 г. към катедрата е разкрита и акредитирана специалносттаЕкология при производствата на хранително-вкусовата промишленост”, по-късно преименувана на  „Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия”. По нея се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” и професионална квалификация “МАГИСТЪР - ИНЖЕНЕР”. Завършилите получават технологични, технически, хуманитарни, управленчески и др. знания и умения, свързани с екологията и опазването на околната среда в областта на хранително-вкусовата промишленост, както и по проблемите, отнасящи се до последствията от замърсяването на околната среда върху качеството и безопасността на хранителните и вкусовите продукти.

От 2008 г. към катедрата е разкрита специалност „Екологичен инженеринг в хранителната индустрия”. По нея се обучават студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „БАКАЛАВЪР”, с професионална квалификация „ИНЖЕНЕР”. Завършилите специалността имат фундаментална инженерна и професионална подготовка, владеене на технологичните методи, задълбочени познания по различните пречиствателни процеси и съоръжения по очистване на отпадни води и въздух, управление и оползотворяване на отпадъците при производството на храни и напитки, избор, пуск и експлоатация на пречиствателни съоръжения, както и организационни, управленски и други механизми в сферата на дейността си.

Ръководители на катедрата са били съответно: - проф. дтн Тончо Златев Петков 1980-1993 г.; доц. д-р Георги Апостолов Марудов 1993-2005 г.; проф. дтн Тончо Златев Петков 2005-2009 г.; а от 2009 г. е проф. д-р Мима Вакрилова Хаджикинова.

 

Катедреният колектив винаги се е старал да поддържа високо качество на учебния процес с желанието за успешната реализация на завършващите млади специалисти. Основа за това са професионалното развитие и израстване на преподавателския състав, постоянното актуализиране на учебните планове и програми, обогатяването и модернизирането на материално-техническата база.

 

Катедрата е общообразователна и специализираща. От нейни преподаватели се извеждат следните дисциплини:

“Екология и опазване на околната среда”;

“Охрана на труда”;

“Добавки за хранителни и вкусови продукти”;

“Промишлени сгради”;

“Инвестиционно проектиране”;

„Безопасност на храните”;

“Хигиена и безопасност на храните;

„Екология на храните”;

„Екологичен мениджмънт”

Индустриална екология;

„Екология в кетъринга”;

„Техника за очистване”;

“Техническа безопасност”;

„Безопасност на производствената среда”

„Мениджмънт на безопасността в индустриалното предприятие”

“Токсикология на храните”;

“Методи за очистване на води в хранителната индустрия”;

“Технологични съоръжения за очистване на води”;

“Екологично законодателство и норми”;

“ОВОС и екологичен одит в ХВП”;

“Управление и оползотворяване на отпадъци от ХВП”;

“Технология на хранителните продукти от растителен произход”;

“Екология на производствените сгради и комплекси”;

“Промишлено проектиране на хранително-вкусови предприятия”;

“Безопасни условия на труд и управление на риска”.

По тях се обучават годишно повече от 1200 студенти – редовна и задочна форма на обучение, както от “Технологичен факултет” при УХТ, така и от Центъра по “Франкофонско обучение” и специалностите “Икономика на хранителната индустрия”, “Индустриален мениджмънт”, „Корпоративен бизнес и предприемачество”, „Храни, хранене и диететика”, „Кетъринг” към “Стопански факултет”, а също и специалност „Техника за хранителната индустрия” към Технически факултет. Обучаваните студенти получават знания и умения, свързани с:

- екологията и опазване на околната среда в областта на хранително-вкусовата промишленост, методи и съоръжения за очистване на въздуха и водите, проблеми свързани със замърсяване на околната среда и храните с контаминанти (пестициди, радионуклиди, микотоксини, тежки метали, нитрати, нитрити и др.) и методите за контрол в хранителни продукти, води и почви;

- оценка на въздействието върху околната среда, системи за управление на околната среда, екологична експертиза, екологичен мониторинг;

-управление и оползотворяване на отпадъците в ХВП и отпадъците от опаковки, екомаркировка;

- въпросите по охраната на труда в производствените предприятия и задачите, касаещи осигуряване на високи санитарно-хигиенни изисквания и благоприятни трудови условия, оценка и управление на риска, техническа безопасност;

- въпроси, свързани с използването на добавки при производство на хранителни продукти, напитки и фармацевтични продукти, тяхното технологично предназначение и проблеми, свързани с безопасността им;

- въпроси свързани с промишлените сгради и комплекси в хранителната индустрия, като необходима производствена среда, в която на базата на определени технолого - технически параметри се организира и реализира всеки производствен процес и въпроси, изясняващи технолого - техническите, планировъчните, конструктивните и строителни проблеми, които имат пряко отношение към работната среда;

 

- въпросите свързани с актуални проблеми за наличието на химически вредности в храните и негативните последствия от приемането им върху човешкия организъм, метаболизма и отделянето на вредните субстанции в организма, механизмите на действието им, кумулирането, нарушенията в обмяната и др. 

 Катедрата дипломира студенти в:

- ОКС бакалавър по специалност „Екологичен инженеринг в хранителната индустрия”;

- ОКС магистър по специалност „Екология и опазване на околната среда в хранителната индустрия”;

 

 В катедрата се обучават студенти от:

-ОКС бакалавър: всички специалности от професионално направление 5.12 Хранителни технологии, специалност „Биотехнологии”, специалност „Индустриален мениджмънт”, специалност „Икономика на хранителната индустрия”, специалност „Кетъринг” и специалност „Техника за хранителната индустрия”;

- ОКС магистър: всички специалности от професионално направление 5.12 Хранителни технологии, и специалност „Корпоративен бизнес и предприемачество”

 

 До настоящият момент в катедрата са дипломирани 9 студента в ОКС „Магистър” и 18 студента в ОКС „Бакалавър”. Защитени от преподаватели са 8 докторски дисертации и една за доктор на науките. Хабилитират се общо 5 преподавателя.

Катедрения колектив е във връзка с фирми, работещи в областта на хранителната промишленост и опазването на околната среда, като фирма „Елена”, „Джем и Джем”, „Алпи”, РИОКОС - Пловдив, Пречиствателна станция гр. Пловдив, Пречиствателна станция гр. Хисар, Млекопреработващо предпритие в с. Долнослав с модерна пречиствателна станция и др., което позволява провеждането на Учебната практика на тяхна територия.

 

Актуални учебници и учебни пособия: 

1. Пьотровска Ел., М. Хаджикинова – Токсикология на храните  ІІ-ро издание - Пловдив, Акад. Изд. На УХТ, 2013.;

2. Хаджикинов Д., М. Хаджикинова – Полиолите като захарозаместители - Пловдив, Акад. Изд. На УХТ, 2013;

3. Хаджикинова М., Д. Хаджикинов, Ел. Пьотровска - Добавки в хранително-вкусовите продукти - Пловдив, Акад. изд. на УХТ, 2008.;

4. Хаджикинова М., Д. Хаджикинов– Добавки в хранително-вкусовите продукти - Пловдив, Акад. изд. на УХТ, 2007.;

5. Прокопов, Ц.: Ръководство за упражнения по Екология и опазване на околната среда, Акад. Изд. на УХТ, 2006.;

6. Prokopov, T. & Tanchev, S.: Methods of Food Preservation. In: Food Safety – A Practical and Case Study Approach, ed. A. McElhatton and R. Marshall. Springer, USA, 2006, Chapter 1, 1-23.;

7. Танчев, С., Прокопов, Ц., Силва, К., Димулен, Е., Дамянов, Ч., Параскова, П., Колев, К., Машева, Л.: Следберитбени технологии на плодове и зеленчуци. Серия хранителна наука и технология, том I, Академично издателство на ВИХВП, Пловдив, 2002.

8.Танчев, С., Прокопов, Ц., Георгиева, П., Иванов, К.: Въведение в теорията и практиката за осигуряване качеството и безвредността на храните. Академично издателство на ВИХВП, Пловдив, 2002.

9.Танчев, С., Прокопов, Ц.: Безвредност на храните. Серия хранителна наука и технология, том II, Академично издателство на ВИХВП, Пловдив, 2002.

10.Танчев, С., Прокопов, Ц.: Методи за консервиране на храни. Серия хранителна наука и технология, том III, Академично издателство на ВИХВП, Пловдив, 2002.

11.Tanchev, S., Prokopov, T.: Industrialization Stage from Pilot Production to Mass Production Management of New Food Products Industrialization. In: Food Innovation Management from Idea to Success, ed. Roland Treillon, ENSIA, Massy, France, 2000.

Основни научни направления в катедрата:

- възможности за намаляване съдържанието на пестициди, радионуклиди и други ксенобиотици в хранителни продукти, чрез различни технологии на преработка;

- изследване на антимикробната активност на различни ароматизиращи добавки за хранителни продукти;

- използване на подходящи подсладители, като захарозаместители за производство на нискокалорични продукти ;

- изследвания по проблеми свързани с безопасността и качеството на храните;

- кинетика на топлинно разрушаване на каротеноиди и антоциани в хранителни продукти;

- възможности за  отделяне на органични разтворители от влажен въздух;

- възможности за пречистване на води със специални щамове микроорганизми;

- физико-химични методи за пречистване на отпадни води.

- микробиологични методи за пречистване на води от хранителната индустрия;

- оползотворяване на отпадъци от хранителната индустрия.

 

 

 

 

 Академичен състав

 

 Проф. д-р инж. Мима Вакрилова Хаджикинова Р-л катедра

Кабинет 322, бл. 3, тел. 361 (032 603 761), e-mail: mimiuht@abv.bg;

Професионални и научни интереси:Хранителната екология, Добавки за хранително-вкусовите продукти, Здравословни и диетични храни подходящи и за диабенто болни, Подсладители, Токсикология на храните, Безопасност на храните, Деконтаминация и детоксикация на храните.

Доц. д-р инж. Цветко Велчев Прокопов

Кабинет 384, бл. 3, тел. 488, e-mail: tsvetko_prokopov@abv.bg

Професионални и научни интереси:

екология на храни; пречистване на отпадни води и въздух; деконтаминация и детоксикация на храни; хигиена и безопасност на храни.

 

Доц.  д-р инж. Донка Стоянова Танева

Кабинет 384, бл. 3, тел. 488, e-mail: don_taneva@abv.bg

Професионални и научни интереси:

здравословни и безопасни условия на труд; оценка на риска в ХВП; пречистване на въздух; техническа безопасност.

 

 

Гл. ас. д-р архитект Димитър Стефанов Стоев

Кабинет 169 – бл. 3, тел. 032/603 252; Е – mail:

 

Професионални и научни интереси: Проектиране на сгради и комплекси, градоустроиство, екология, безопасни условия на труд;

 

 

Гл. ас. д-р инж.Александър Колев Славов

Кабинет 322 – бл. 3, тел.361 (032/603 761);Е – mail: alexander_slavov@abv.bg

Професионални и научни интереси:Хранителна екология; Безопасност на храните; Методи за очистване на води в ХВП; Оползотворяване на отпадъци от ХВП.

Ас. инж. Валентина Цветанова Добрева

Кабинет 378, бл. 3, тел. 496, e-mail: valentina.dobreva@yahoo.fr

Професионални и научни интереси: Добавки в хранително-вкусовите продукти; Хранителна екология; Безопасност на храните.

 

Ас. инж. Милена Иванова Николова

Кабинет 322 – бл. 3, тел. 361 (032/603 761);

Е – mail: milena_nikolova86@abv.bg

Професионални и научни интереси:Хранителна екология; Безопасност на храните; Управление и оползотворяване на отпадъци от ХВП.

   

Гл. експерт – инж. технолог  София Радева

Кабинет 365 – бл. 1, тел.355 ( 032/603 755);Е – mail: sofia.radeva@gmail.com

Професионални и научни интереси:Хранителна екология; Деконтаминация и детоксикация на храни; Микробна деградация на пестициди.