uk_bg
Информатика и статистика

 

Обща характеристика на катедрата


 

           

                                                                                             Академичен състав


 Катедра “Информатика и Статистика” е създадена след трансформирането на ВИХВП в Университет по хранителни технологии през 2003 г.

Основна задача на катедрата е да осигури обучението на студентите от Универ-ситета по предвидените в учебната програма дисциплини в областта на информатика-та и статистиката. Във връзка с нарастващата роля на информационните технологии и статистическите методи в съвременния свят преподавателите от катедрата се стремят да въвеждат в учебния процес новостите в съответните научни области.

 

  Академичен състав

 

Проф. д-р инж. Нанко Христов Бозуков -  р-л катедра

Кабинет, етаж, блок: 105, І, 2;Служебен телефон: 430

e-mail: bozukovnanko@abv.bg, е-mail: nankob@hiffi-plovdiv.acad.bg

Професионални и научни интереси (дисциплини): Информационна Техника и Технологии, Програмиране и използуване на компютри, Обучение на невронни мрежи, Компютърни системи и комуникации, Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.

Доц. д-р инж. Христо Петков Динков

Каб. 314 на II блок, Сл. тел.: 032/ 603717 , Ел. поща: hristo.d@dir.bg

 

Професионални и научни интереси: Управление на технологични процеси.

главен асистент Камен Христев Мицев

Кабинет 314 етаж 3, блок 2;Служебен телефон: 032603717

e-mail: kamen@mitzev.com

Професионални и научни интереси (дисциплини): Информационни технологии, компютърни комуникации

 

ас. инж. Николай Георгиев Комитов

Кабинет 308 - бл. 2, тел. 032/ 603 701

E-mail: nikkomitov@abv.bg

Професионални и научни интереси: Промишлена електроника, Информационни системи за управление с цифрови сигнални микроконтролери, Инверторни електрозадвижвания

 Гл. ас. д-р инж. Стоянка Николова Маджарова
Кабинет 308 - бл. 2; тел. 032 / 603 701
E-mail: nitani@abv.bg

Професионални и научни интереси: CAD/CAM системи, Приложна геометрия и инженерна графика , Мехатроника.