uk_bg
Неорганична химия и физикохимия

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


                                                                                                                                  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 Катедрата е създадена през 1953г. с обособяването на ВИХВП като висше училище. В началния период, както и през 1983– 1990г., в катедрата се е извършвало и обучение по Аналитична химия. Основните дисциплини, по които се извършва обучение в катедрата сега, са съдържащите се в нейното име.

Първият ръководител на катедрата е проф. Георги Кандиларов (1953 – 1960г). След това ръководители на катедрата са: проф. Николай Тютюлков (1961 – 1967г.), доц. Евгений Паспалеев (1968 – 1979г.), проф. Яна Попова (1979–1983г.), проф. Донка Манева (1983 – 1990г.), доц. Ани Кожухарова (1990 – 1993г.), доц. Костадин Кънчев (1993 – 1995г.), проф. Богдан Ангелов (1995 – следващи).

В катедрата са защитени следните дисертации за образователната и научна степен “доктор”: 2 – по химия на комплексните съединения, 3 – по електрохимия, 2 – по квантова химия, 1 – по физикохимични свойства на eнзими, 1 – по компютърно моделиране във физикохимията, 1 – по методика на обучението по химия.

За научната степен “доктор на химическите науки” са защитени две дисертации: по квантова химия и по химия на твърдото тяло.

Катедрата разполага с три учебни лаборатории: І– 117, І – 59 и ІІІ – 179, с две научни лаборатории: І – 128 и   ІІІ – 179 и една апаратна (ІІІ–181).

В помощ на преподавателите са лаборантките: по Неорганична химия (ІІІ–181) – химик Анастасия Димова и технолог Пенка Иванова; по Физикохимия (І – 128) –инженер-химик Антоанета Бедросян и техник-химик Зорка Глушкова – Петкова.

  

КОД НА ДИСЦИПЛИНИТЕ, ИЗВЕЖДАНИ В КАТЕДРАТА (*)

 

ОКС (**)

ДИСЦИПЛИНА

Б.

Неорганична химия

Б.

Физико-химия и колоидна химия

Б.

Химия

М.

Организация и дейност на

контролните лаборатории

М.

Бионеорганична химия (ТФП) (***)

М.

Физико-химия (ТФП) (***)

 

(*) Пропуснатите кодове са на дисциплини, които сега не се извеждат;

(**) ОКС = образователно-квалификационна степен:

       Б. = бакалавър, М. = магистър;

(***) ТФП = специалност “Технология на ферментационните продукти”, дисциплините се извеждат на френски език.

  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 

Доц. д-р Здравка Янчева Велкова

кабинет 161 – блок І,  тел. 032/ 603 856

Е-mail: velkova_zdr@abv.bg  

Родена е на 16.06.1961г. в гр.Пловдив. В УХТ работи от 1991г. “Доктор” е от 2002г., а главен асистент – от 2003г. Чете лекции и извежда упражнения на френски език по дисциплините “Бионеорганична химия” и “Физико-химия”; извежда упражнения по дисциплината “Физико-химия и колоидна химия”.

Доц. д-р Димитър Иванов Димитров - Изп.дл.рък.катедра

кабинет 161 – блок І,  тел. 032/ 603 856

Е-mail: dimitro@uni-mainz.de

Роден е на 08.10.1972г. в гр.Първомай. В УХТ работи от 1997г. като сътрудник на научно-изследователската лаборатория по физико-химични измервания и стандартни образци. “Доктор” е от 19.06.2001г., главен асистент е от 2006г. Извежда упражнения по дисциплината “Физико-химия и колоидна химия” и чете лекции по същата дисциплина на студенти – задочно обучение.

Доц. д-р Иван Георгиев Щерев

кабинет 168 – блок І,  тел. 032/ 603 679

Е-mail: shterevivan@mail.bg

Роден е на 29.05.1960г. в гр.Гоце Делчев. В УХТ работи от 1987г. като асистент по неорганична химия. Главен асистент е от 2000г. Извежда упражнения по дисциплините “Неорганична химия” и “Химия”.

Доц. д-р Тотка Михайлова Додевска

кабинет 168 – блок І,  тел. 032/ 603 679

Е-mail: dodevska@mail.bg

Родена е на 19.10.1978г. в гр.Пловдив. В УХТ работи от 01.12.2002г. като асистент по неорганична химия. Главен асистент е от 01.04.2008г. Извежда упражнения по дисциплините “Неорганична химия” и “Химия”.

Гл. ас. д-р  инж. Марияна Топузова
  Гл. ас. д-р  инж. Ваня Гандова