uk_bg
Аналитична химия

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


                                                                                                                                  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Катедра „Аналитична химия” се обособява като самостоятелна през 1966г. От създаването й до сега тя се утвърждава като една от водещите общообразователни катедри във ВИХВП (сега Университет по хранителни технологии – УХТ), която спомага за формирането на фундаменталната химическа подготовка на студентите и дава основните знания по химичен анализ.

         Ръководители на катедрата: проф. Донка Манева Матева (1966-1989 г.); проф. д-р инж. Елена Георгиева Ковачева - Апостолова (1989-1993 г.); доц. д-р Атанаска Недева Бонева (1993-1994 г.); доц. д-р Димитър Георгиев Попов (1994-2003 г.) и доц. д-р Калинчо Иванов Иванов (2003-2013 г); чл. кор. проф. дтн Атанас Иванов Павлов (ИД ръководител катедра от 2013 г. -до момента).

         В катедра „Аналитична химия” от учебната 2004/2005 до учебната 2013/2014 са се дипломирали 249 студенти с образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Анализ и контрол на хранителни продукти”, защитени са 8 дисертации, осъществени са 12 специализации – в Англия, Холандия, Русия, Чехия.

         Катедрата е общообразователна и специализираща, тъй като обучава студенти от специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти” с ОКС „Бакалавър” и Магистър”.

         Катедрата дипломира студенти в:

o   ОКС „Бакалавър” по специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти”

o   ОКС „Магистър” по специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти”

o   Докторанти по специалност Аналитична химия

 

         В катедрата се обучават:

o   Студенти с образователно-квалификационна степен „Бакалавър” от всички технологични специалности;

o   Студенти с образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Анализ и контрол на хранителни продукти”;

o   Студенти с образователно-квалификационна степен „Доктор” по специалност „Аналитична химия”;

o   Студенти с образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалността „Технология на ферментационните продукти” към Центъра за франкофонско обучение към УХТ (на френски език).

 

         В катедрата се извеждат следните дисциплини:

o   Аналитична химия (на български и на френски език);

o   Инструментални методи за анализ (на български и на френски език);

o   Инструментални методи за анализ на храни;

o   Екохимия на металите в храни;

o   Анализ на храни;

o   Химична и физична безопасност на храни;

o   Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи;

o   Организация и дейност на контролните лаборатории.

 

         Дисциплината Аналитична химия има за цел да запознае студентите с теоретичните основи на класическия химичен анализ, както и с неговото приложение в анализа на храни.

         В курса по Инструментални методи за анализ се изучават съвременни спектрални, електрохимични и хроматографски методи за анализ на най-важните компоненти на храните.

         Дисциплината „Екохимия на металите в храни” запознава студентите със съвременните методи за определяне съдържанието на тежки метали и есенциални елементи в храни и с фазови диаграми и фазови равновесия.

         В дисциплината „Анализ на храни” се разглеждат  принципите и приложението на съвременната аналитична химия в анализа на храни. Разглеждат се подробно съществуващите съвременни методи за анализ на основните хранителни компоненти (въглехидрати, липиди, протеини, макро- и микро елементи и влага), включващи както методите за тяхното разделяне и идентификация, така и количественото им определяне.

         Предмет на обучение на дисциплината „Химична и физична безопасност на храните” е да се запознаят студентите с видовете химични и физични замърсители в храните.

         В дисциплината „Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи” се изучават механизмите на биологичната активност на хранителните системи (антиоксидантна, антимикробна, антивирусна и цитостатична активности), както и  принципите и методите за анализа й.

         Дисциплината „Организация и дейност на контролните лаборатории” утвърждава нови знания и умения в областта на общите изисквания към контролните лаборатории, знания в областта на стандартизацията и сертифицираните материали за състав и свойства, разширява знанията в областта на физикохимичните измервания.

 

         Актуални учебници и учебни пособия:

-          К. Иванов и кол. - Ръководство за упражнения по аналитична химия -  Пловдив, 2014 г.

-          Бекяров, Г., Цв. Бекярова – Замърсяване на храната с метали. Влиянието му върху качеството на храната и здравето на човека, Пловдив, 2012 г.

-          Ковачева Е. и кол. – Ръководство по инструментални методи в анализа на храни, София, 2000 г.

-          Попов, Д., К. Иванов – Аналитична химия, Пособие за самоподготовка и контрол на знанията, Пловдив, 2004 г.

-          Попов, Д., К. Иванов – Аналитична химия, Пловдив, 1998 г.

 

Основни научни направления:

o   Спектрални методи за анализ на тежки метали;

o   Хроматографски методи в анализа на храни;

o   Анализ на биологично активни вещества.

E-mail за връзка с катедрата: an_himia@abv.bg

 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 Член кореспондент проф. дтн Атанас Иванов Павлов р-л катедра

Каб.163 бл.1, тел. +359 898 690599, e-mail at_pavlov@yahoo.com

Професионални и научни интереси  Технология и химия на биологично активните вещества, механизъм и анализ на биологичната активнос, биотехнология на растителните вторични метаболити, биопроцесорно инженерство

 
 

 

Доц. д-р Георги Леонидов  Бикяров

 каб. 164 бл.1, e-mail: gbekyarov@abv.bg

Професионални и научни интереси: Разработва и валидира спектрални методики за определяне съдържанието на микро и макро елементи  в различни хранителни продукти. Определя  миграцията на метали от МПКХ. 

 

 

Доц. д-р Найден Делчев Делчев
каб. 164, бл. І
, тел: 603 713, e-mail:
naidendelchev@abv.bg 

Професионални и научни интереси: Аналитична химия, Инструментални методи за анализ, Хранителен анализ, Химия на природните органични съединения

Доц. д-р инж. Мирослава Димитрова Какалова

Професионални и научни интереси: Съвременни инструментални методи за анализ на храни, козметика, почви, води и др., Разработване и валидиране на спектрални аналитична методи, Определяне миграцията на химични елементи от предмети и материали, предназначени за контакт с храни.

Гл. ас. д-р Радка Запрянова Вранчева

Каб.162, бл.І, сл. тел. 032/603  683,  e-mail: rzd@mail.bg
 

Професионални и научни интереси : Инструментални методи за анализ на храни, изолиране и анализ на биологично активни вещества

 

 

Гл. ас.  д-р  Ивелина Василева Иванова

каб.162, бл.І, сл. тел. 032/603  683, e-mail  ivanovа.uft@gmail.com

Професионални и научни интереси:Инструментални методи за анализ на храни

 

Гл. ас.  д-р Магдалена Ангелова Стоянова

Каб. 301 Б, e-mail :  magdalena.stoianova@abv.bg

Професионални и научни интереси: Инструментални методи за анализ на храни, Разработване и валидиране на хроматографски методи, анализ на билогично активни вещества

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Гл. експерт хим. Д. Димова,

Гл. ексепрт техн. М. Тодинова,

Мл. експерт биол. Ина Павлова