uk_bg
Аналитична химия и физикохимия

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


                                                                                                                                  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


Дисциплини в образователно-квалификационна степен "Бакалавър":                    

Аналитична химия                         

Физикохимия и колоидна химия                      

Инструментални методи за анализ                           

Анализ на храни                   

Модерни технологии и методи за анализ на биологично активни вещества           

Организация и дейност на контролните лаборатории                           

Механизъм и анализ на биологичната активност на хранителни системи                        

                          

Дисциплини в образователно-квалификационна степен "Магистър":                      

Физични методи в анализа на храни                         

Аналитични методи за контрол на химични замърсители на храни                        

Хемометрия и статистика в анализа на храни                    

Биотехнология на клетъчните и тъканни култури                        

                          

Research areas:                    

Аналитични методи, анализ на храни, биологично активни вещества, емулсии, растителни биотехнологии,

биопроцесорно инженерство на растителни инвитро системи, газ-мас базиран метаболомикс на ядливи растения и техни инвитро системи

                          

                          

Laboratories:                         

Аналитична химия,Анализ на хранителни продукти                    

                          

 

 

Department of Analytical Chemistry and Physical Chemistry

Ръководител катедра:    Чл.-кор., проф. Атанас Павлов, дтн тел.603 626       at_pavlov@yahoo.com 

Технически сътрудници:                        

инж. Марийка Георгиева Тодинова-Георгиева   603 686       an_himia@abv.bg

инж. Ина Иванова Павлова   603 686       an_himia@abv.bg

Зорка Глушкова Петкова       603 786       an_himia@abv.bg

E-mail за връзка с катедрата: an_himia@abv.bg

 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 Член кореспондент проф. дтн Атанас Иванов Павлов р-л катедра

Каб.163 бл.1, тел. +359 898 690599, e-mail at_pavlov@yahoo.com

Професионални и научни интереси  Технология и химия на биологично активните вещества, механизъм и анализ на биологичната активнос, биотехнология на растителните вторични метаболити, биопроцесорно инженерство.      ► Публикации

 

Доц. д-р Димитър Иванов Димитров

кабинет 161 – блок І,  тел. 032/ 603 856

Е-mail: dimitro@uni-mainz.de

 Извежда дисциплината “Физико-химия и колоидна химия” .
► Публикации 

 

Доц. д-р Найден Делчев Делчев
каб. 164, бл. І
, тел: 603 713, e-mail:
naidendelchev@abv.bg 

Професионални и научни интереси: Аналитична химия, Инструментални методи за анализ, Хранителен анализ, Химия на природните органични съединения ► Публикации

Доц. д-р инж. Мирослава Димитрова Какалова

Професионални и научни интереси: Съвременни инструментални методи за анализ на храни, козметика, почви, води и др., Разработване и валидиране на спектрални аналитична методи, Определяне миграцията на химични елементи от предмети и материали, предназначени за контакт с храни.  
► Публикации

Гл. ас. д-р Ваня Гандова

► Публикации

Гл. ас.  д-р  Ивелина Василева Иванова

каб.162, бл.І, сл. тел. 032/603  683, e-mail  ivanovа.uft@gmail.com

Професионални и научни интереси:

Инструментални методи за анализ на храни 
► Публикации

Гл. ас. д-р Радка Запрянова Вранчева

Каб.162, бл.І, сл. тел. 032/603  683,  e-mail: rzd@mail.bg
 

Професионални и научни интереси : Инструментални методи за анализ на храни, изолиране и анализ на биологично активни вещества
► Публикации

 

 

Гл. ас. д-р Ивелина Десева
► Публикации

 

Гл. ас.  д-р Магдалена Ангелова Стоянова
Каб. 301 Б, e-mail :  magdalena.stoianova@abv.bg

Професионални и научни интереси: Инструментални методи за анализ на храни, Разработване и валидиране на хроматографски методи, анализ на билогично активни вещества.
► Публикации