uk_bg
Органична химия и неорганична химия

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


                                                                                                        АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 

Катедра „Органична химия” е основана от проф. Стойко Ангелов Стойков през 1948 г. като катедра по Земеделска технология при ВСИ, Пловдив. Ръководители на катедрата са били проф. д.х.н. Христо Ганев Крачанов и доц. д-р Николай Апостолов Кирчев.

Научната проблематика на катедрата е в областта на хранителната химия, органичната химия, биологично-активни вещества и хранителната технология. Следните по-важни проблеми са обект на научните и насочените приложни изследвания на катедрата: химия и технология на пектиновите вещества и пектолитичните ензими; ултразвуков и микровълнов синтез на модифицирани въглехидрати, кинетика и механизъм на базично-катализирани алдолни реакции; аромат и ароматообразуване на хранителни продукти; захаро-аминни взаимодействия - моделни системи, механизъм и кинетика; биосинтез и изолиране на микробни екзополизахариди; йоннообменна хроматография на рацемични бази и природни биологично активни съединения; технология на плодови сокове, пюрета и желирани хранителни продукти; приложение на пектиновите вещества в хранителната технология и медицината.

От години катедрата е свързана с Института по органична химия на БАН. Тесни изследователски връзки катедрата има с различни предприятия на консервната, захаропреработващата и винарската промишленост. Полезен научен и учебно-преподавателски обмен е осъществяван с катедрите: по органична химия при МГУ - Москва; по хранителна технология и по органична химия на Университета в Гент (Белгия); по органична химия на Университета в Марсилия (Франция); по хранителна химия на Аграрния университет -Вагенинген (Холандия); по биохимия и технология на храните в Хумболдт -Университет, Берлин, лаборатория по хранителна наука и технологии на институт Meurice, Брюксел, Белгия.

През 2004 г. катедрата става водеща за специалността „Химия и микробиология на храните” за студенти обазователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Катедрата е акредитирана за обучение на магистри в научна и образователна степен “доктор” по специалностите: “Органична химия” и “Технология на биологично активните вещества”.

Катедрата е специализираща и дипломира:

o   студенти с образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалността: “Химия и микробиология на храните”

o   студенти с образователно-квалификационната степен “магистър” по специалността “Анализ и контрол на хранителни продукти

Катедрата обучава и:

o   студенти от всички специалности на Технологичния факултет по дисциплините “Органична химия” и по “Химия на природните съединения”

o     студенти от Технологичния факултет от специалността “Екология при производствата на хранително-вкусовата промишленост”

o   студенти от Стопанския факултет специалност “Индустриален мениджмънт”, „Храни, хранене и диететика” и “Кетъринг”

o   магистри от Катедра “Технология на захарта и захарните изделия” по дисциплината “Химия на въглехидратите”

 

В катедрата по Органична химия се извеждат следните дисциплини:

o   Органична химия

o   Химия на природните съединения

o   Съвременни технологии и методи за анализ на биологично активни вещества

o   Биологично активни вещества в храните

o   Обща хранителна химия

o   Основи на кулинарната химия

o   Механизъм на химичните процеси в хранителните технологии.

o   Химия на храните и процесите - магистри

o   Хранителен аромат -  магистри

o   Химия на въглехидратите - магистри 

o   Обща органична химия – на френски

o   Химия на храните и процесите – на френски

 

 

 

Анализи извършвани в кат. Органична химия

 

 

Клас съединения

Анализирани вещества

Методи

Фенолни киселини

Галова; 3,4-дихидрокси бензоена; са­лицилова; хлорогенова; ванилинова; Кафеена; сирингова; р-кумарова; синанова; ферулова; канелена

HРLC

Флавоноиди

Мирицетин; хесперидин; кверцетин; камферол; апигении

HPLC

Флавоноидни гликозиди

Рутин; хиперозид

HPLC

Розмаринова киселина

Розмаринова киселина

HРLC

Екофеноли

Хидрохинон; резорцин; фенол; o-нитрофенол; m-нитрофенол; p-нитрофенол; р-крезол

HPLC

Беталаини

Бетанин; изобетанин

HPLC; качествен

Амаралисови алкалоиди

Галантамин; N-деметнлгалантамин; ликорин

HPLC

Тропанови алкалоиди

Атропин; хиосциамин; скополамин

HPLC

Пиридинови алкалоиди

Никотин

HPLC

Ди- и тритерпени

Урсолова киселина, олеанолова киселина, бетолин, бетолинова киселина, карнозинова киселина

HPLC

Редуциращи захари

Редуциращи захари

спектрофотометричен

Моно- и дизахариди

Захароза, лактоза, глюкоза, галактоза, фруктоза и др.

HPLC

Инулинови вещества

Фруктоза, фрукто-олигозахариди и инулин в хранителни продукти

спектрофотометричен

Общи въглехидрати

въглехидрати

спектрофотометричен

Осапунително число

Липиди

Титриметрично

Киселинно число

Липиди

Титриметрично

Пектин

Анхидроуроново съдържание, степен на естерификация, степен на амидиране

Титриметричен

Антиоксидантна активност

DPPН-радикал смесен механизъм на действие (електронен и протонен трансфер)

спектрофотометричен

Антиоксидантна активност

ABTS-радикал, смесен механизъм на действие(електронен и протонен трансфер)

спектрофотометричен

Антиоксидантна активност

FRAP-метод, електронен трансфер

спектрофотометричен

Антиоксидантна активност

СUFRAC- метод, електронен трансфер

спектрофотометричен

Общи фенолни вещества с анти-оксидантно действие

Folin-Ciocalteu's фенолен реагент

спектрофотометричен

Фенилаланин амоняк лиаза

Определяне на ензимна активност на проби от растителен и микробнален произход

спектрофотометричен

Тирозин декарбоксилаза

Определяне на ензимна активност на проби от растителен и микробиален произход

спектрофотометричен

Тирозиназа (катехолазна и крезолазна активност)

Определяне на ензимна активност на проби от растителен и микробнален произход

Спектрофотометричен

Ацетилхолин естераза инхнбираща активност

Ензимен тест анализ

Спектрофотометричен

Фосфатни йони

Комбиниран химически тест

спектрофотометричен

Амониеви йони

Комбиниран химически тест

спектрофотометричен

Нитратни йони

Комбиниран химически тест

спектрофотометричен

Чисти вещества

 

 

Дестилирана вода

7µS/cm

Дестилация

Дейоннзирана вода

10µS/cm

Обратна осмоза

Ултра чиста вода

< 1 µS/cm

Система на Сарториус

Пробоподготовката е по договаряне в зависимост от изследваната матрица.

 

 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

  

 

Проф. д-р инж. хим. Пантелей Петров Денев

Кабинет 160 – бл.1, тел. 032/603 799

E-mail: denev57@abv.bg

Професионални и научни интереси: Биологично активни вещества, ултразвуков и микровълнов синтез, молекулен дизайн и функционални свойства на модифицирани полизахариди.

Доц. д-р Иван Георгиев Щерев

кабинет 168 – блок І,  тел. 032/ 603 679

Е-mail: shterevivan@mail.bg

 дисциплините “Неорганична химия” и “Химия”.

 


Доц. д-р Антон Минчев Славов

Кабинет 163 – бл.1, тел. 032/603 681

E-mail: antons@uni-plovdiv.bg

Професионални и научни интереси:Получаване и характеристика на полизахариди; Химична и ензимна модификация на полизахариди; Физикохимични свойства на модифицирани полизахариди.

Доц. д-р Тотка Михайлова Додевска

кабинет 168 – блок І,  тел. 032/ 603 679

Е-mail: dodevska@mail.bg

  дисциплини “Неорганична химия” и “Химия”.

 Гл. ас. д-р Ивелина Николаева Василева

Кабинет 12 – бл.1, тел. 032/603 655

E-mail: ivelinavas@abv.bg

Професионални и научни интереси:Хранителни емулсии, пени и суспензии – анализ и стабилизиране.

 

 Гл.ас. д-р. Иван Георгиев Иванов

 Кабинет: 256бл.1, тел. 032/603 697е-mail: ivanov_ivan.1979@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Фитохимия, вторични метаболити, биологично активни вещества, фитонутриенти.

 

Гл. ас д-р инж. Надежда Трайчева Петкова
Кабинет: 256бл.1, тел. 032/603 697е-mail: petkovanadejda@abv.bg;
Професионални и научни интереси: въглехидрати – изолиране, характеристика и определяне, химичнa модификации на въглехидрати, спектрални и хроматографски методи за анализ, биологично активни вещества, антиоксиданти, функционални храни

Гл. ас. д-р Мина Михайлова Тодорова

 

каб.256, бл.1, тел.032/603 697Е-mail : mina_todorova79@abv.bg 

Професионални и научни интереси: Синтез на багрила с нелинейна оптична активност, нарастване на кристали, инфрачервена, Раманова, УВ-видима и флуоресцентна спектроскопия, монокристална рентгенова дифракция

  Гл. ас. д-р  инж. Марияна Топузова