uk_bg
Биохимия и молекулярна биология

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА       АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 


  

 Катедра “Биохимия и молекулярна биология” е създадена през 1990 г.

 За времето на своето съществуване в катедрата са изградени традиции и са реализирани значими постижения в учебната и научно-изследователска работа.

Създател и първи ръководител на катедрата е проф. д.б.н. Никола Люцканов (1990-1993). Ръководител  на катедрата в периода от 1993 г. до 2011 г. е  проф. д-р Иван Пищийски.

Катедра “Биохимия и молекулярна биология” е общообразователна катедра от Технологичния факултет на УХТ – Пловдив, в която се обучават студенти от:

·         ОКС бакалавър на всички специалности на Технологичен факултет

·         ОКС магистър на специалностите: Технология на ферментационните продукти, Анализ и контрол на хранителни продукти и Технология на виното и пивото

·         В катедрата са защитени 12 докторски дисертации, а в момента се обучава 1 редовен докторант

 

Дисциплините, които се извеждат в катедрата са:

·         Биохимия;

·         Биохимия (на френски език);

·         Приложна биохимия и ензимология;

·         Молекулярна биология;

·         Ензими във винопроизводството;

·         Хранителна биохимия;

·         Ензимни методи за анализ;

·         Генно-модифицирани храни;

·         Електрофоретични методи за анализ на храни;

·         Биохимични основи на ароматообразуването;

 

Учебният материал, който се преподава по различните дисциплини извеждани в катедрата е насочен към изучаване на строежа, функциите и свойствата на основните биомолекули, изграждащи живата материя. Значително внимание е отделено на химичната природа, специфичните свойства и приложението на ензими в различни области на хранително-вкусовата промишленост. Разгледани са основните механизми на метаболизма в живата клетката. Лекционните курсове и практическите упражнения по отделните дисциплини дават възможност на студентите да придобият знания и умения, с помощта на които да вникнат в същността на технологичните процеси, да използват съвременни методи за анализ, да се запознаят с биохимичната характеристика на компонентите на храните и биохимичните промени, които те претърпяват по време на съхранение и технологична обработка.

Дисциплината Биохимия се изучава от всички студенти от ОКС бакалавър на технологичния факултет и ОКС магистър на специалност Технология на ферментационните продукти.

Приложна биохимия и ензимология  изучават  студентите от специалност Химия и микробиология на храните и Анализ и контрол на хранителни продукти.

Генно-модифицирани храни, Електрофоретични методи за анализ на храни и Биохимични основи на ароматообразуването се преподават на студенти от специалност Анализ и контрол на хранителни продукти.

Останалите дисциплини се изучават в магистърската  степен на различни специалности: Молекулярна биология - от специалност Биотехнология,  Хранителна биохимия и Ензимни методи за анализ – от специалност Анализ и контрол на хранителни продукти, Ензими във винопроизводството – от специалностите Технология на виното и пивото и Технология на ферментационните продукти.

Катедрата разполага с добра материална база, което гарантира качествено провеждане на лекционните курсове и практическите занятия, залегнали в учебните програми на извежданите дисциплини. Наличието на HPLC хроматографска система, система за препаративна хроматография Pharmacia, съвременни UV/Vis – спектрофотометри, дигитален поляриметър и лиофилизатор позволява провеждане на научни изследвания на съвременно ниво.

Нормалното протичане на лабораторните занятия в катедрата се осигурява от прецизната работа на инж. Теофана Стоицова и химик-технолог Тодорка Ковачева. В научно-изследователската работа на катедрата заедно с преподавателите  участват и химик-технолог Тодорка Ковачева и магистър Павлина Дойкина. Със своята прецизност и отговорност те допринасят съществено за успеха на научните разработки. 

В катедра “Биохимия и молекулярна биология” са разработени  голям брой научно-изследователски проекти в областта на биосинтеза и приложение на ензими в хранително-вкусовата промишленост, получаване на модифицирани белтъци и въглехидрати, изследвания върху ароматообразуването, проучвания върху осмотично-лабилни дрожди като източник на хранителен белтък, РНК и други биопродукти, получаване на белтъчни хидролизати и изолати и др. При разработването на някои от тези теми катедрата активно си сътрудничи с други университети и научни институти на БАН,  както и с водещата фирма на биотехнологичния пазар в Европа – “Биовет АД”, гр. Пещера.

Катедрата участва в Международен Темпус проект, свързан с обучението на бакалаври по биотехнология, в научно-изследователски проекти на МОМН, организира курс по следдипломна квалификация (Анализ на хранителни продукти).           

 

 

 

 

  АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 

 

Доц. д-р инж. Георги Тодоров Добрев Изп.дл.ръков. катедра

Кабинет: 260–бл.1,  тел. 032 / 603 605,

E-mail: g_dobrev2002@yahoo.fr

Професионални и научни интереси: Биосинтезa, пречистване, характеристика и приложение на ензими;Микробно получаване на антибиотици; Биотрансформация на стероиди

Доц. д-р Лидия Атанасова Колева

Доц. д-р Лидия Атанасова Колева

Кабинет 253 – бл.2,  тел. 032 / 603 855,

E-mail: lkoleva  @abv.bg

Професионални и научни интереси: Обща и приложна биохимия, молекулярна биология;Биопродукти от лизиращи се и антарктически дрожди, ензими – получаване, характеристика и приложение.

Доц. д-р Весела Иванова Чалова
Кабинет 253, бл. 1, тел. 032/603-855  
e-mail:veselachalova@gmail.com

Професионални и научни интереси: Микробиални биосензори за определяне на амино киселини; хранителни патогени; влияние на агромелиоративните подходи върху качеството на селскостопанските продукти; генно модифицирани храни.

Доц.д-р инж. Боряна Йорданова Жекова

Кабинет 282 – бл.2,  тел. 032 / 603 879,

E-mail: zhekova _b@yahoo.com

Професионални и научни интереси:

Биосинтез, пречистване, характеристика и приложение на ензими

 

Гл. ас. д-р инж. Пламена Петрова Неделчева

лаб. 111, бл.III, тел. 032 / 603 663, e-mail: pl.nedelcheva@gmail.com
Професионални и научни интереси: Изолиране и селекция на щамове, продуценти на ензими; Биосинтез, селекция, пречистване и охарактеризиране на ензими; Имобилизация на ензими и приложение на имобилизирани ензимни препарати в промишлеността.

 

Гл. ас. д-р Петя Иванова Георгиева

Кабинет 264 – бл.1,  тел. 032 / 603 670; вътрешен 270

E-mail: petia_ivanova_georgieva@abv.bg
Професионални и научни интереси: Получаване, характеристика и приложение на белтъчни изолати. Ензимна модификация на белтъци

 

Ас. д-р Росица Стефанова Денкова

Кабинет: 282 бл.1; тел: 032/603779 ;
E-mail: rositsa_denkova@mail.bg
Професионални и научни интереси: Молекулярно-генетични методи за идентификация на микроорганизми; Пробиотици; Стартерни култури; Функционални храни; Изолиране на щамове продуценти на ензими и повишаване на биосинтетичната им способност.