Университет по хранителни технологии УХТ - гр.Пловдив | University of food technologies UFT - Plovdiv, Bulgaria
uk_bg
Технология на млякото и млечните продукти

Обща характеристика на катедрата


 Академичен  състав


  

Катедрата по “Технология на млякото и млечните продукти” е основана през 1947 г. към Агрономическия факултет на Пловдивски университет с ръководител проф. Пеню Пенев. Дейността на катедрата се утвърждава и развива след създаването на Висшия институт  по хранителна и вкусова промишленост, а от 2001 г – Университет по хранителни технологии. През всичките годините катедрата се утвърждава като водещо и единствено звено за подготовка на висши технологични кадри за млечната индустрия в страната с ОКС “Бакалавър” и “Магистър”. В катедрата се обучават много наши и чуждестранни студенти и в третата образователна и научна степен “Доктор”.

 През периода 1948 - 2014 год. в катедрата са дипломирани над 1600 студенти (редовни и задочни студенти), от които над 80 чуждестранни. Те успешно се реализират като научни работници, ръководни и технологични кадри в млечната индустрия в страната и чужбина. Защитени са 65 докторски дисертации, от които 20 на чуждестранни специалисти, 45 на български специалисти и 4 дисертации за “доктор на науките”, с което катедрата заема водещо място в Университета по тази форма на обучение. За последните 5 години са защитени 12 докторски дисертации.

От 1997 г. в катедрата започва обучение в ОКС „Магистър” по специалността “Технология на ферментационните продукти” с  преподаване на френски език в Центъра по франкофонско обучение към Технологичния факултет на Университета. Обучението на френски език е свързано с организирането на студентски стажове, мобилност по програма „Еразъм”; езикови и научни специализации в Република Франция. Катедрата поддържа тесни контакти с научноизследователски звена и Университети във Франция, Гърция, Турция, Италия, Русия, Австрия.

Катедрата е специализираща и обучава студенти:

        В образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност “Технология на млякото и месото”;

      В образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност “Технология на млякото и млечните продукти”;

       В образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност “Технология на ферментационните продукти” с обучение на френски език.

·        В образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност „Контрол и безопасност на храните от животински произход”

В катедрата се изучават следните дисциплини:

   Технология на млякото и млечнокиселите продукти;

   Технология на маслото и млечните консерви;

   Теоретични основи на сиренарството;

   Технология на сиренето;

   Микробиология на млякото и млечните продукти;

   Технологично обзавеждане в млечната промишленост;

    Технологичен проект в млечната промишленост;

 Функционални млечни продукти;

Микробиологичен контрол на мляко и млечни продукти;

Безопасност и качество на млечните продукти;

Развитие на технологиите в млечната промишленост;

Развитие на техниката в млечната промишленост;

Биохимия на ферментирали млека;

Научно-изследователска работа със студенти;

 Физикохимия на млякото;

Безотпадни технологии в млечната промишленост;

Контрол и архивиране на технологичните процеси в млечната промишленост;

·        Микробна безопасност на продуктите от животински произход;

·        Микробиология на функционалните млечни продукти

·        Техника в млечната промишленост;

·        Технология на трайните млечни продукти;

·        Хранително законодателство;

·        Традиционни млечни продукти;

·        Биохимия на мляко;

·        Процеси и апарати в млечната и месната промишленост;

·        Технологичен контрол в млечната промишленост;

·        Функционални млечни и месни продукти;

·        Системи за управление на качеството на храните от животински произход;

·        Сензорен анализ на продуктите от животински произход.

В катедрата работят следните хабилитирани и нехабилитирани преподаватели – доц.

д-р Р. Власева, доц. д-р П. Панайотов, доц. д-р Д. Бешкова, ас. д-р М. Иванова, ас. д-р П. Боянова и ас. Т. Балабанова.

Учебните занятия в катедрата се провеждат в обновени лаборатории, снабдени със съвременна лабораторна техника, в съответствие с  новите тенденции за обучение на висши технологични кадри за нуждите на млечната промишленост.

Обновяването на материалната база в катедрата е реализирано със съдействието на фирми, свързани с млекопреработвателната промишленост.

В катедрата функционира и студентска научна лаборатория, обзаведена  със съвременна техника, която дава големи възможности за научна и изследователска дейност на студенти и докторанти.

Катедрата по „Технология на млякото и млечните продукти” е водеща в страната, в областта на образованието и науката за млекопреработвателната промишленост.

         Е-mail: mlyakolab@yahoo.com

 

 Академичен  състав

  

 

 

Проф. д-р инж. Радка Вълкова Власева Ръководител катедра

Кабинет 324 – бл.3,  тел. 032 / 603 783, E-mail: r_vlaseva@abv.bg

Професионални и научни интереси: Разработване на нови и усъвършенстване на традиционни  технологии за производство на функционални, здравословни и диетични млечни продукти. Оползотворяване на вторичните продукти чрез ефективни технологии за тяхната преработка. Контрол на безопасността и качеството на млечните продукти.

Доц. д-р инж. Петър Тодоров Панайотов

Кабинет 326–бл.3,  тел. 032 / 603 877, E-mail: panayotov_p@yahoo.com  Професионални и научни интереси: Киселинна и сирищна коагулация на млякото (математическо моделиране, методи за контрол и диагностика); приложение на мембранните технологии при обработка на мляко и суроватка за производство на различни видове млечни продукти и пълно оползотворяване на суровината; технологии и техника за производство на нови и усъвършенствани млечни продукти; електронни системи за контрол и управление на технологични процеси

Доц. д-р инж. Дора Миленова Бешкова

научна лаб. 307, бл.3, тел.: 032 603 777; email: beshkova@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Синтез и имобилизация на биологично-активни вещества (ензими). Растеж и метаболизъм на млечнокисели бактерии и дрожди. Формиране на симбиотични биосистеми за здравословни млечни храни.

Ас. д-р инж.  Татяна Борянова Балабанова

Кабинет 326 – бл.3, тел. 032/ 603 877, Е – mail:  tbg_georgieva@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Разработване на нови технологии при производство на мляко и млечни продукти. Хранителни и здравословни аспекти на млечнокиселите продукти.

гл. ас. д-р инж. Михаела Георгиева Иванова
Кабинет 301- бл. 3, тел. 032/ 603 770,
e-mail:
mihaela_18bg@yahoo.com
Професионални и научни интереси:Разработване на технологии за производство на нови и функционални млечни продукти. Оценка на биологичната стойност и здравословни характеристики на млечните продукти.

Ас. д-р инж. Петя Боянова Боянова

Кабинет 301- бл. 3, тел. 032/ 603 770,e-mail: petya_boyanova86@yahoo.fr

Професионални и научни интереси : Проследяване на коагулационни процеси в млечната промишленост. Изследване на реологични и микроструктурни характеристики на киселинни гелове и саламурени видове сирене.