uk_bg
Консервиране и хладилна технология

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

 


                                                                 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


  

Катедра “Консервиране и хладилна технология” е създадена през 1999 г. чрез обединяването на две сродни катедри - “Технология на консервирането на плодове и зеленчуци” (създадена 1950 г.) и “Хладилна техника и технология” (създадена 1952 г.).

Катедра “Технология на консервирането на плодове и зеленчуци” е ръководена последователно от проф. М. Бонев, проф. П. Русков, проф. д.т.н. Ст. Танчев, проф. д.т.н. Л. Генчев, доц. д-р Е. Малчев и проф. д-р П. Моллов. Катедра “Хладилна техника и технология” е ръководена последователно от проф. П. Попмаринов, проф. д.т.н. А. Фикиин, доц. д-р М. Лалов и доц. д-р Е. Кузманова. Обединената катедра от създаването й е ръководена от проф. П. Моллов.

Като преподаватели в обединената и/или самостоятелните катедри са работили, както следва: по направлението “Консервиране” - проф. М. Бонев, проф. П. Русков, проф. д.т.н. Ст. Танчев, проф. д.т.н. Л. Генчев, доц. д-р Ем. Малчев, доц. д-р Ст. Янков, доц. д-р Е. Йочева, доц. д-р Ст. Григорова, доц. д-р Ив. Николов, гл.ас. д-р Ив. Фурлински, проф. Яна Попова, доц. Г. Владимиров, доц. Н. Радев и доц. Ст. Стоянов; по направлението “Хладилна технология” - проф. д.т.н. А. Фикиин, доц. д-р М. Лалов, доц. д-р Е. Кузманова, доц. д-р М. Данчев, гл. ас. Б. Банев и гл. ас. С. Колев.

 

Основни количествени показатели за учебната дейност:

– Брой дипломирани студенти - 2600 броя;

– Брой защитени дисертации:

· от чуждестранни граждани – 27 (в т.ч. от Германия, Индия, Египет, Виетнам, Йемен, Куба, Русия)

· от български граждани – 26;

– Брой обучаващи се докторанти - 4

– Брой проведени специализации:

· от чуждестранни граждани – 21 (в т.ч. от Германия, Китай, Виетнам, Северна Корея, Молдова, Куба, Русия)

· от български граждани – 52;

 

Катедра “Консервиране и хладилна технология” е специализираща и обучава студенти в:

– ОКС “Бакалавър” по специалността “Консервиране и хладилна технология”;

– ОКС “Магистър” по специалностите “Консервиране и хладилна технология” и “Безопасност на храните”;

– Докторанти по научните специалности “Технология на плодовите и зеленчуковите консерви” и “Хладилна технология на хранителните продукти”.

В катедрата се обучават студенти от:

– ОКС “Бакалавър”, специалност “Консервиране и хладилна технология” и по определени дисциплини за други специалности от Технологичен и Технически факултет.

– ОКС “Магистър”, специалности “Консервиране и хладилна технология” и “Безопасност на храните” и по определени дисциплини за други специалности от Технологичен и Технически факултет.

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

За ОКС „Бакалавър”:

1. Хладилни технологични процеси и съоръжения

2. Хладилници

3. Технология на соковете

4. Технология на сушените плодове и зеленчуци

5. Хладилни машини

6. Управление на качеството

7. Технология на концентратите

8. Технология на стерилизираните консерви

9. Технологично обзавеждане в консервната промишленост І ч.

10. Хладилни инсталации

11. Хладилна технология на растителните продукти

12. Технология на плодово-захарните хранителни продукти

13. Технологично обзавеждане в консервната промишленост ІІ ч.

14. Хладилна технология на животинските продукти

15. Хладилна техника и технология

16. Технология на хранителните продукти

17. Технология на хранителните, вкусови и био продукти

За ОКС „Магистър”:

1. Функционални храни и напитки

2. Биоконсервиране на плодовете и зеленчуците

3. Експлоатация, контрол и управление на хладилни инсталациии

4. Управление на безопасността и качеството

5. Климатизация в ХВП

6. Водна активност при консервиране на храни

7. Контрол и регулация на безопасността на храните

8. Добри производствени практики

9. Интегрирани системи за управление на качеството и безопасността на храните

10. Хладилни технологични процеси и съоръжения

11. Хладилна технология на хранителните продукти

 

Актуални учебници и учебни пособия:

   · Технология на соковете

  · Технология на консервирането на плодове и зеленчуци - концентрати и плодово-захарни продукти

  · Соковете, стабилност, качество и технология

  · Наръчник по управление на качеството на плодовите сокове

· Ръководство по хладилници и хладилна технология на храните

· Хладилна технология на растителните продукти

· Наръчник за управление на безопасността на храните при преработка на плодове и зеленчуци

· НАССР при преработка на плодове и зеленчуци

· Ръководство за стартиране на собствен бизнес в хранителната и вкусовата промишленост, гл. 12, Осигуряване на безопасността на храните в предприятията от хранителната и вкусовата промишленост. Правила за добри производствени и хигиенни практики в консервната промишленост

· Правила за добри производствени и хигиенни практики в консервната промишленост

 

Основните направления на научната и преподавателска дейност в катедрата са:

– Управление на безопасността и качеството на храните

· Консервиране на храните

· Системи за управление на безопасността и  качеството на храните

· Законодателство за храните

– Хладилна обработка на храните

· Хладилна технология на растителните продукти (плодове, зеленчуци и гъби)

· Хладилна технология на животинските продукти (месо, птици, риба и продукти от тях; мляко, млечни продукти и сладолед)

· Хладилници и хладилни машини и инсталации

– Преработка на плодове и зеленчуци

· Технологии за преработка (стерилизирани, сушени и екструдирани продукти; сокове и плодово-захарни продукти; функционални храни)

· Съоръжения за преработка

 

Ръководител катедра: проф. д-р Пламен Моллов.

E-mail за връзка с катедрата: fprt_uft@abv.bg

 

  

 

 

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 

 

 

Проф.д-р Пламен Моллов - Ръководител катедра    
кабинет 217, блок 3,телефон:
032/603748;
Е-mail:
fprt_uft@abv.bg

Научно-изследователски интереси: Координатор за УХТ към EFSA; управление на безопасността и качеството на храните; законодателство за храните; технологии за преработка на плодове и зеленчуци.

Проф. д-р Васил Карагьозов

телефон: 032/603710; Е-mail: LBAS@plov.omega.bg

Научно-изследователски интереси: характеристика на пенообразуващите и пеностабилизиращите свойства на пектиновите вещества и други хранителни хидроколоиди. реологична характеристика на желеобразни хранителни продукти; термографски изследвания на плодови и млечно-плодови продукти при замразяване; методи за повишаване стабилността на антоцианини при съхранение и технологична преработка на плодове; нови адитивни и функционални храни.

 

Проф. д-р Николай Пенов

телефон: 032/603776;Е-mail: npenov@yahoo.com

Научно-изследователски интереси: F0 стойности на стерилизирани консерви; кинетика на процеса сушене; термофизични и масообменни свойства на сушени продукти; приложение на екструзията при производство на хранителни продукти.

 

Доц. дн Кирил Михалев

телефон: 032/603748;Е-mail: kmihalev@yahoo.com

Научно-изследователски интереси: Функционални храни; полифенолни антиоксиданти; растителни пигменти; технологии за преработка на плодове и зеленчуци.

 

 Доц. дн Галин Иванов

телефон: 032/603781; Е-mail: ivanovgalin@yahoo.com

Научно-изследователски интереси: оптимизиране режимите на хладилно съхранение на храни; функционални храни; антиоксиданти, хладилна технология на храни от животински произход.

 Доц. д-р Захари Велчев

Одитор по НАССР, ISO 22000, ISO 9001

Оценител на системи за управление

телефон: 032/603784; Е-mail: z.velchev@gmail.com

Научно-изследователски интереси: системи за управление на безопасността на храните; управление на качеството; добри производствени практики; НАССР, технологично обзавеждане и линии за преработка на плодове и зеленчуци.

 

 Доц. д-р Христо Николов

телефон: 032/603781; Е-mail: nikar@abv.bg

Научно-изследователски интереси:стабилизация на концентрати за винено бренди и винено бренди при обработка с изкуствен студ; интензифициране на топлообмена при охлаждане на хранителни продукти; криогенно замразяване на продукти от растителен произход чрез СО2; подобряване енергийната ефективност на хладилните инсталации в хранителната промишленост;

Гл. ас. д-р Васил Тодоров Шиков

кабинет 119, блок 3, телефон: 032/603800;
Е-mail:
vshikov@yahoo.com

Научно-изследователски интереси:оптимизиране режимите на хладилно съхранение на храни; хладилни технологии на храни; хладилните инсталации в хранителната промишленост; функционални храни; стабилност на антоциан 

  Ас. д-р Рада Христова Динкова