uk_bg
Технология на месото и рибата

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


 

 АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 


 

 

Катедрата е създадена през 1952 г. и е една от първите катедри, които формират Факултета по хранителна промишленост към ВСИ “В.Коларов’ – гр. Пловдив. От тогава до 2014 г. в нея са се дипломирали над 1700 специалисти инженер-технолози / магистри и бакалаври/ в областта на месната, рибната и птицепреработваща промишленост. От тях 72 са чуждестранни студенти от Молдова, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Германия, Куба, Нигерия, Виетнам, Македония, Албания, Сърбия, Турция, Монголия, Сирия. В катедрата са защитени 29 докторски дисертации и 3 дисертации за научна степен доктор на техническите науки. В областта на научно изследователската дейност в катедрата са разработени над 100 теми, които решават важни проблеми от теоретична и практическа гледна точка на съответните подотрасли. Катедрата поддържа тесни връзки и осъществява съвместна работа със сродни висши учебни заведения и научно изследователски институти в много страни по света: Хумболдт Университет-гр. Берлин; Университет Анхалт, гр. Бернбург; Технически университет в гр. Берлин; Университет Хохенхайм в гр. Щутгарт, Германия; Московската академия за приложна биотехнология; Кралският ветеринарен и селскостопански университет в гр. Копенхаген, Дания; Университет “Св. Климент Охридски” в гр. Битоля, Македония, както и други в Румъния, Франция, Белгия, Холандия, Полша, Унгария, Чехия, Норвегия, Италия и др. Като хонорувани преподаватели в катедрата са работели: доц. Гено Славчев, ст.н.с. I ст. д.б.н. Ст. Джевизов, проф. М.Стойчев, ст.н.с. II ст. д-р Ив. Стоянов, проф. д.х.н. Ив. Русев, ст.н.с.I ст.д.в.м.н. П.Велинов, ст.н.с.II ст.д-р Р. Кисева. Учебният процес и научно-изследователската работа в катедрата са осъществявани с активната помощ на сътрудници /лаборанти и инженер-технолози/: Йорданка Комикова (работила от 1954 г. до 1964 г.), Елена Атанасова (1963-1972 г.), Стойна Михайлова (1964-1970 г.), Виолета Гешева (1968-1971 г.), инж.–техн. Елена Ташева-Главчева (1971-1996 г.), инж.-техн. Вельо Дончев ( от 1972 – 2003 г.), Ана Пиринчева (1972-1975 г.), инж.-техн. Здравка Карадимова (1974 – 1997 г.), Сребра Дечева ( 1974 – 1994 г.), Величка Стоянова (от 1995 г. – 2009 г.), Иванка Иванова (от 1998 г. и сега), Петя Хаджийска ( от 2009 г. и сега) както и редица специалисти, работещи по теми на НИС, като Снежана Василева, инж.-техн. Валя Атанасова, Магдалена Николова, Монка Денева, Недялка Видева, Мария Харалампиева, Лидия Целуйкова и др. Като майстори колбасари в Учебната база на катедрата са работели: Васил Трифонов, Трифон Трифонов, Васил Драгинов, Васил Лазаров, Танко Танков, Сава Кузманов.

 

Ръководители на катедрата до настоящия момент :

 

Доц. Д-р Ячо Атанасов Кабаивански – ръководител на катедрата от 1952 до 1955 г.

Проф. д-р Емил  Александров  Христов – ръководител на катедрата от 1955 до 1981 г.

 

Проф. д-р Костадин Христов Костов – ръководител на катедрата от 1981 до 1988 г.

 

Проф. д.т.н. инж. Димитър Делчев Кьосев – ръководител на катедрата от 1988 до 1993 г. и от 1995 до 1999 г.

 

Проф. д-р инж. Костадин Василев Василев – ръководител на катедрата от 1993 до 1995 г. и от  1999 г. до 2014 г.

 

Проф. д-р инж. Катя Иванова Вълкова Йоргова - ръководител на катедрата от от 2014 г. и до сега.

Допълнителна информация: (дипломирани студенти – над 1600, брой защитени дисертации – 29 докторски дисертации и 4 дисертации за научна степен доктор на техническите науки, специализации – над 40)

Катедрата е специализираща и дипломира:

 студенти с образователно-квалификационната степен “бакалавър” по специалност: “Технология на месото и млякото”.

студенти с образователно-квалификационната степен “магистър” по специалност:  “Технология на месните и рибните продукти”.

студенти с образователно-квалификационната степен “доктор” по специалности:  Технология на месните и рибните продукти”.

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

“Технология на месодобива”,

“Технология на месните продукти”,

“Технология на птичето месо и яйцата”,

“Технология на продуктите от животински произход”,

Суровинознание,

„Технология на месото, месните продукти и яйцата”

“Технология на месните продукти”,

“Микроструктура на месо и месни продукти”,

“ Качество и безопасност на месни и рибни продукти”,

“Основи на храненето”,

Технология на храните,

„Биохимични и микроструктурни анализи”,

 „Микробна безопасност на храните от животински произход”,

„Химична безопасност на храни от животински произход”,

 „Сензорен анализ на продуктите от животински произход”

 „Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост,

„Развитие на техниката в месната и рибната промишленост,

„Технологично обзавеждане в месната и рибната промишленост – проект,

„Процеси и апарати в млечната и месна промишленост”

„Технология на рибата и рибните продукти,

 

Актуални учебници и пособия:

 

Василев, К. (2009). Технология на птичето месо и яйцата, Пловдив

Василев К. (2003).  Технология на месните продукти, издателство “Матком”-София .

Василев, К. (2005), Технология на птичето месо и яйцата, отпечатано в Македония.

Драгоев, Ст. (1997). Технология на птичето месо. Ръководство за лабораторни упражнения, Издателство ВИХВП, Пловдив, Ръководство за студенти от ОКС „Бакалавър”.

Данчев, Ст., К. Вълкова-Йоргова, Ст. Драгоев (1998). Технология на месодобива, ВИХВП, Пловдив, Учебник за студенти от ОКС „Бакалавър”.

Драгоев, Ст. (1999). Липидна пероксидация в месните и рибните храни. Влияние върху качеството на продукта и риска за здравето на човека. (Обзор), (под редакцията на проф. д.т.н. Ст.  Данчев), ВИХВП, Пловдив, Учебник за студенти от ОКС „Магистър”.

Драгоев, Ст. (2004). Развитие на технологията в месната и рибната промишленост, Академично издателство на УХТ,Пловдив, Учебник за студенти от ОКС „Магистър”

Кьосев, Д., Ст. Драгоев (2009). Технологията на рибата и рибните продукти (под ред. на доц. д.т.н. Ст. Драгоев),Издателска къща ХВП, София, Учебник за студенти от ОКС „Бакалавър”

К. Вълкова (2000). Технология на месните продукти, Ръководство за упражнения, ВИХВП, Пловдив

К. Вълкова - Йоргова, Димитров, Д, Данчев, С. (2000). Структура на колагена и консистенция на месото, ВИХВП, Пловдив

К. Вълкова - Йоргова, Ст. Драгоев и колектив, (2003). Управление на качеството на храни и напитки, Учебник за дистанционно обучение, УХТ, Пловдив.

К. Вълкова (2005).Технология на месните продукти, Учебник, УХТ, Пловдив,

Драгоев, Ст., Д. Балев, Д. Йорданов, Хр. Николов, К. Данов, Д.  Стоев  (2008). Ръководство за технологично проектиране в месната и рибна промишленост, АДГ ООД, Пловдив, (Ръководство за курсово и дипломно проектиране в ОКС „Бакалавър” и „Магистър”).

Драгоев, Ст., К. Вълкова- Йоргова, Д. Балев, (2009). Технология на функционалните и специални месни и рибни продукти,Издателство на АМБ, София, (Учебник за студенти от ОКС „Магистър”).

Йорданов Д. (2010). Развитие на техниката в месната и рибна промишленост, Академично издателство на УХТ,Пловдив, Учебник за студенти от ОКС „Магистър”.

 

 

   

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ 

 

Проф. д-р инж. Катя Иванова Вълкова Йоргова Р-л катедра

Кабинет 320 – бл.3,  тел. 032 / 603 802, E-mail: katia_jorgova@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Технология на месните продукти, Микроструктура на месо и месни продукти, Биохимия на месото, Качество и безопасност на месни продукти. През последните години научните ѝ интереси са насочени към приложението на стартерни култури при производството на месни продукти.

  Чл. кор. проф. д.т.н. инж. Стефан Георгиев Драгоев

Кабинет 220 – бл.3,  тел. 032 / 603 798, E-mail: logos2000lt@gmail.com
Професионални и научни интереси:Технология на добива и преработката на месо, риба, птици. Математическо моделиране, програмиране и управление на състави и технологии на хранителни продукти. През последните години научните му интереси са насочени към въпросите за инхибиране на липидна и пигментна пероксидация при добив, преработка и съхранение на месни и рибни продукти, приложение на натурални антиоксиданти в традиционни и функционални месни продукти и мариноване на месо.

Проф. д-р инж. Костадин Василев Василев

Кабинет 318 – бл.3,  тел. 032 /603 768, E-mail: meat_fish_hiffi@yahoo.com 

Професионални и научни интереси:Технология на месодобива, Технология на месните продукти, Технология на птичето месо и яйцата.

Доц. д-р инж. Динко Георгиев Йорданов

Кабинет 316–бл.1,  тел. 032 / 603 769 ;  E-mail: d.yordanov@digest-ltd.com

Професионални и научни интереси:Технологично обзавеждане в месната и рибна промишленост. Роботика. Реология, визкозитет и структурно-механични свойства  на месо и месни продукти. Проследяемост на месо и месни продукти. Преработка на отпадъци и пречистване на отпадни води. Технологично проектиране.

 Доц. д-р инж. Десислав Костадинов Балев                                     
 
Кабинет 314–бл.3,  тел. 032 / 603 767, E-mail: phdbalev @yahoo.com

Професионални и научни интереси::  Специализира се в изследванията си върху промените в липидите и по специално във възможностите за инхибиране на инициирането и развитието на липидна и пигментна пероксидация при добив, преработка и съхранение на месни и рибни продукти.

 Гл. ас. д-р инж. Камен Руменов Данов

Кабинет 314 – бл.3,  тел. 032 / 603 767,E-mail: k_danov@yahoo.com

Професионални и научни интереси:Технология на добива и преработката на месо, риба, птици и яйца. Проучване на биохимичните процеси в месото след добиването му и значението им за качеството на месните суровини и месните продукти. Стартерни култури. Качество и безопасност на продукти от животински произход. Сензорен анализ. Технологично проектиране.

Гл. ас. д-р  инж. Диляна Николаева Градинарска

Кабинет 314 – бл.3,  тел. 032 / 603 767,E-mail:gradinarska_d@abv.bg

Професионални и научни интереси:Технология на добива и преработката на месо, риба, птици и яйца. Създаване на  функционални месни продукти. Стартерни култури. Качество и безопасност на продукти от животински произход. Сензорен анализ

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

мл. експерт химик Петя Хаджийска, техн.сътрудник лаборант Иванка Д.Иванова