uk_bg
Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРАТА


 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ


 

Катедрата е основана през 1956 г. с наименованиетоТехнология на зърносъхранението, мелничарството и хлебопроизводството. За ръководител е назначен проф. д-р Антон Радоев (1956-1974). През 1972 г.  със съставянето на новите учебни планове името се променя наТехнология на зърнените, хлебните и фуражните продукти. Акредитацията на специалността през 2002 г. позволява промяна на наименованието на катедрата, което изцяло покрива специалността, а именноТехнология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти.

Катедрата разполага с три учебни лаборатории и една научна лаборатория. През 2004г. две от учебните лаборатории са основно ремонтирани и дават възможност за провеждане, както на лабораторни упражнения, така и на семинарни занятия.

Към катедрата е създадена през 2008 г. учебно-производствената база по хляб, хлебни и сладкарски изделия, благодарение на даренията на холадската фондация „STIOS”, а също и с участието на много български фирми. Открита е през 2009 г. и разполага с пълно оборудване за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. В нея се организират и фирмени представяния, семинари и курсове.

Ръководители на катедрата до настоящия момент;

проф. д-р Антон Радоев (1956-1974 г.)

проф. Димитър Шикренов (1974-1982 г.)

проф. д.н. Димитър Балджиев (1982-1993 г. и 1995-1999 г.)

проф. д-р инж. Ана Кръстева (1993-1995 г. и 1999-2014 г. )

доц. д-р инж. Анна Колева от 2014 г.

 

Допълнителна информация (брой дипломирани студенти, брой защитени дисертации, специализации, награди, договори с фирми и др.);

До 2014 г. по специалността са дипломирани повече от 1900 редовни и задочни студенти и 31 чуждестранни студенти от Албания, Русия, Германия, Виетнам, Куба, Сирия, Лаос и Македония. Успешно защитили докторски дисертации в различни направления са 40, от които 9 чуждестранни докторанти от Русия, Виетнам, Египет, Индия и Ирак.

Катедрата осъществява активно международно сътрудничество с Висши учебни заведения от Германия, Франция, Русия, Белгия, Македония, Полша, Румъния и Казахстан.

Катедрата е специализираща и дипломира студенти в следните направления:

Бакалавър по специалност:

„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти.“

Магистър по специалност:

„Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти.“

Докторанти по специалности:

„Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия“

„Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите.“

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

 

Бакалавър (4 години срок на обучение)

-          Зърнени суровини и съхранението им;    

-          Суровини за хлебната и сладкарската промишленост;    

-          Основи на зърнопреработването;          

-          Технология на хляба;       

-          Микробиология на зърното и хляба;     

-          Силозно-складова технология;      

-          Технология на зърнените продукти;    

-          Технология на хлебните и сладкарските изделия;  

-          Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост ;

-          Технология на макаронените изделия;   

-          Технология на комбинираните фуражи;    

-          Технологично обзавеждане на хлебната промишленост.  

 

Магистър  (1 година срок на обучение)

-          Специални технологии в зърносъхранението;

-          Специално технологично обзавеждане;

-          Специални технологии в зърнопреработването;

-          Специални технологии в хлебопроизводството;

-          Иновации в сладкарството;

-          Функционални храни на зърнена основа;

-          Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната и сладкарската промишленост;

-          Аспирационни уредби и пневматичен транспорт.

 

Магистър  (2 години срок на обучение)

-          Зърнени суровини и съхранението им;    

-          Технология на зърнените продукти;    

-          Технология на хлебните и сладкарските изделия;  

-          Технологично обзавеждане на зърнопреработващата и фуражната промишленост;

-          Микробиология на зърното и хляба;

-          Основи на зърнопреработването;             

-          Технология на хляба;       

-          Технологично обзавеждане на хлебната промишленост;

-          Специални технологии в зърносъхранението;

-          Специално технологично обзавеждане;

-          Специални технологии в зърнопреработването;

-          Специални технологии в хлебопроизводството;

-          Иновации в сладкарството;

-          Функционални храни на зърнена основа;

-          Безопасност и системи за управление на качеството в зърнопреработвателната, хлебната и сладкарската промишленост;

-          Аспирационни уредби и пневматичен транспорт;

 

Магистър „Технология на ферментационните продукти“

-          Суровини за хляб, хлебни и сладкарски изделия;

-          Основи на зърнопреработването;

-          Сензорен анализ;

-          Микробиология на зърното и хляба;

-          Основи на хлебопроизводството и сладкарството;     

-          Технология на хляба;

-          Технология на хлебните и сладкарските изделия;    

-          Технология на макаронените изделия;

-          Технология на функционални храни и напитки на зърнена основа;

-          Технологично обзавеждане в хлебната и сладкарската промишленост;

-          Аспирационни уредби и пневматичен транспорт в хлебната и сладкарската промишленост;

-          Безопасност и системи за управление на качеството в  зърнопреработвателната, хлебната и сладкарската промишленост;

-          Управление на качеството;

-          Въведение в научните изследвания;       

 

Изучаваните дисциплини дават възможност на студентите да се запознаят в детайли с всички аспекти на производството, от изходните суровини до готовите изделия. Подробно се разглежда влиянието на суровините, методите за измерване, технологиите, машините и оборудването и околната среда върху правилното водене на технологичните процеси с цел производство на високо качествени и безопасни продукти.

 

Учебният план и учебните програми на специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти” отговарят на основните параметри и професионална насоченост на тези в редица водещи университети, което показва актуалност на изучаваните дисциплини и позволява мобилност на подготвяните кадри.

 

Завършилите тази специалност получават диплома за бакалавър или магистър по Хранителни технологии, специалност „Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарските продукти”.

 

 

Актуални учебници и учебни пособия:

 

Учебник: Технология на хлебните и сладкарските изделия

Автор: Валентина Чонова, Гроздан Караджов

Анотация: Учебникът е диференциран в дванадесет части, обособени според съвременните изисквания за методологична постройка на усвоявания материал.

Началните две части са въвеждащи в спецификата на материята. В първата са дадени: кратък исторически преглед за получаването и консумацията на хлебните и сладкарските изделия, и значението на тези продукти за храненето на хората. Във втората част са представени обобщени методи за производство на хлебни и сладкарски изделия.    Третата част разглежда общите операции при получаването на хлебните и сладкарските изделия, основните процеси, протичащи в суровините и полуфабрикатите при технологичната им обработка, както и факторите, които им влияят. В четвъртата и петата част са разгледани, съответно, технологиите на основните хлебни изделия и технологиите на тестените сладкарски изделия. В част шеста са представени някои общи за двата типа изделия технологии. В част седма са описани процесите, протичащи в хлебните и сладкарските изделия при съхранението им, влияещите върху тях фактори и значението им за потребителското качество на готовите изделия. Осма и девета част разглеждат добива на хлебни и сладкарски изделия и технологичния контрол при производството им. Разгледана е хранителната стойност на хлебните и сладкарските изделия, както и значението на основните, съдържащи се в тях хранителни вещества, за храненето на хората – част десета. Тенденциите в развитието на съвременното производството на хлебни и сладкарски изделия и повишаването на хранителната и биологичната им стойност са представени в единадесета част. В последната, дванадесета част, са разгледани изискванията към амбалажа,  складовите и транспортните средства в хлебопроизводството и сладкарството.

 

Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО

ЧАСТ I. ОСНОВИ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО

Автори: Ана Петрова Кръстева, Димитър Николов Балджиев

Анотация: Учебникът е предназначен за студенти от УХТПловдив, катедраТехнология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти. Той може да се използва и от инженер-технологичните кадри, които работят в зърнопреработвателните предприятия.  Учебникът е построен в две части. В първата част се разглеждат основните процеси в зърнопреработвателната промишленостсепариране, обработка на повърхността на зърната, кондициониране, раздробяване, пресяване и обогатяване Във втората част се разглеждат частните технологии за смилане на пшеница, ръж, тритикале, царевица, за оризопреработване, ядково производство, производство на детски инстантни храни и екструзия на хранителни продукти на зърнена основа. Наред с традиционните технологични процеси и операции са включени и най-новите постижения на науката и техниката в областта на зърнопреработването.

 

Учебник:ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОПРЕРАБОТВАНЕТО

 ЧАСТ II. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНЕНИТЕ ПРОДУКТИ

Автори:Димитър Николов Балджиев, Ана Петрова Кръстева

Анотация: Учебникът е предназначен за студенти от УХТПловдив, катедраТехнология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти. Той може да се използва и от инженер-технологичните кадри, които работят в зърнопреработвателните предприятия. Учебникът е построен в две части. В първата част се разглеждат основните процеси в зърнопреработвателната промишленостсепариране, обработка на повърхността на зърната, кондициониране, раздробяване, пресяване и обогатяване. Във втората част се разглеждат частните технологии за смилане на пшеница, ръж, тритикале, царевица, за оризопреработване, ядково производство, производство на детски инстантни храни и екструзия на хранителни продукти на зърнена основа. Наред с традиционните технологични процеси и операции са включени и най-новите постижения на науката и техниката в областта на зърнопреработването.

 

Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА ЗЪРНОСЪХРАНЕНИЕТО

Автор: Димитър Кузманов

Анотация: Съдържанието на учебника е в съответствие с учебната програма на дисциплината „Зърнени суровини и съхранението им“. Материалът е разделен в две чести. В първата, зърнените суровини се разглеждат като стока и обект на обработка, съхранение и преработка. Представени са морфологичните и анатомични особености на зърнените суровини, техния химичен състав и качество. Вторият раздел обхваща научните основи на зърносъхранението. Разгледани са физичните свойства на зърнената маса, физиологичните процеси, протичащи при съхранение, вредителите по зърното и зърнопродуктите, като и основните режими на съхранение на зърнените суровини.

 

Ръководство:Зърнени суровини и съхранението им (Ръководство за лабораторни упражнения)

Автор: Димитър Кузманов

Анотация: Ръководството е предназначено за ползване от студентите от специалностТехнология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти“ при провеждане на лабораторните, семинарните и практическите упражнения по едноименната учебна дисциплина. Материалът е изложен в съответствие с направените през последните години изменения и допълнения на стандартните методи за определяне качеството на зърнените суровини и допълнен с редица нови методики, част от които са разработени от автора и се публикуват за първи път. Освен за студентите ръководството ще представлява интерес и за специалистите, работещи в областта на търговията, съхранението и преработката на зърнени суровини.

 

ръководство Технология на зърнопреработването (Ръководство за упражнения)

Автори: Божидар Бозаджиев, Ана Кръстева

Анотация: Ръководството за упражнения по “Технология на зърнопреработването“ е предназначено за студенти от Университета по хранителни технологии – Пловдив. То е написано в съответствие с учебните програми по дисциплините: “Основи на зърнопреработването” и “Технология на зърнените продукти” и е подготвено с цел да помогне на студентите за овладяване на необходимите знания и умения по посочените учебни дисциплини. Ръководството съдържа три раздела. В първи раздел са включени упражнения по “Основи на зърнопреработването”, свързани с технологията на подготовката на основните зърнени суровини за преработка. Във втори раздел са включени упражнения по “Технология на зърнените продукти”, свързани с основните процеси от преработката на зърнените суровини до крайни млевни продукти. В трети раздел са включени упражнения по курсово проектиране, разглеждащи основните принципи и начини за проектиране на  подготвително и млевно отделение на мелници за преработка на основни зърнени суровини. Ръководството е ориентирано към производствената практика и може да се използва от студенти и специализанти от други висши учебни заведения, както и от специалисти, работещи в областта на зърнопреработващата промишленост.

 

 

         Учебник: ТЕХНОЛОГИЯ НА КОМБИНИРАНИТЕ ФУРАЖИ

         Автор: Анна Колева

Анотация: Учебникът е предназначен за студенти от УХТ – Пловдив, катедра “Технология на зърнените, фуражните, хлебните и сладкарски продукти”. Той може да се използва и от инженер-технологичните кадри, които работят във фуражни предприятия.  В учебника се разглеждат някои основни суровини за производство на комбинирани фуражи и основни процеси във фуражната промишленост – приемане, транспортиране и съхранение на суровините, почистване на суровините от примеси, олющване на ечемик и овес, смилане, дозиране, смесване и хомогенизиране на компонентите, меласиране, внасяне на мазнини, гранулиране, брикетиране, печене, екструдиране, пакетиране, съхранение и експедиция на готовата продукция.  Представени са технологични схеми за производство на комбинирани фуражи, на премикси и карбамидни концентрати. Наред с традиционните технологични процеси и операции са включени и най-новите постижения на науката и техниката в областта на фуражопроизводството.

 

Основни научни направления

 5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии,Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия“

5. Технически науки, 5.12. Хранителни технологии,Технология на преработката и съхранението на зърното, на зърнените продукти и на смесите“

E-mail за връзка с катедрата: a_koleva@abv.bg

 


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

 

Анна Желева Колева  Ръководител катедра

доцент, доктор, инженер
Кабинет: 353 Блок: 1 тел: +359 32 603 639;
e-mail:
a_koleva@abv.bg

 Професионални и научни интереси:  Хидротермична обработка на фуражи. Използване на нетрадиционни суровини за производство на фуражи и обогатяването им с биологичноактивни вещества. Микрофлора на зърно и брашно. Микробиологична развала на хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Гроздан Иванов Караджов

професор, доктор, инженер

 Кабинет: 360  Блок: 1 тел: +359 32 603-625

e-mail: grkaradzhov@abv.bg

Професионални и научни интереси:Нови технологии в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Хлебопекарно качество на различни типове и видове брашна; Качествен контрол и повишаване на качеството; Обогатяване на хлебни и сладкарски продукти с биологично активни вещества.

Димитър Кузманов Кузманов

професор, доктор, инженер

Кабинет: 501 Блок: 1 тел: +359 32 603 729

e-mail: kuzmanow.dim@abv.bg

Професионални и научни интереси:Усъвършенстване на методи за защита на зърното от вредители. Управление на вентилирането на зърното при съхранение.

Стефан Николов Янков

професор, доктор, инженер

Кабинет: 362 Блок: 1 тел: +359 32 603 602

e-mail: syankov48@abv.bg

Професионални и научни интереси:

Аериране на хранителни продукти. Динамични миксер-аератори с непрекъснато действие ротор-статор. Аспирация на предприятията от ХВП. Пневматичен транспорт. Сепариране на насипни материали

Цветелин Теодосиев Десев

доцент, доктор, инженер

Кабинет: 362 Блок: 1 тел: +359 32 603 602

Професионални и научни интереси:аериране, реология, пени, емулсии

Божидар Василев Бозаджиев

доцент, доктор, инженер

 Кабинет: 352 Блок: 1 тел: +359 32 603 862

e-mail: bozhi@mail.bg

Професионални и научни интереси:

Въпроси, свързани с преработката на зърненожитни култури.

Валентина Милкова Чонова

доцент, доктор, инженер 

Кабинет: 360 Блок: 1 тел: +359 32 603 635

e-mail: chonovi@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Нови технологии в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия; Хлебопекарно качество на различни типове и видове брашна;Обогатяване на хлебни и сладкарски продукти с биологично активни вещества.

Цветана Гогова

доцент, доктор, инженер

Кабинет: 353 Блок: 1 тел: +359 32 603 639; 603 843

e-mail: tzv_gogova@abv.bg

Професионални и научни интереси:

Функционални хлебни и сладкарски изделия;Замразени хлебни и сладкарски изделия;

Николай Димитров Димитров

доцент, доктор,инженер

Кабинет: 501 Блок: 1 тел: +359 32 603 729

e-mail: bussy@mail.bg

Професионални и научни интереси:

Вредители в съхраняваното зърно. Охлаждане на зърнена маса чрез вентилиране. Жизнени процеси в съхранявано зърно.

Росен Чочков

гл.асистент, доктор, инженер
Кабинет: 360 Блок: 1 тел: +359 32 603-625

e-mail: rosen4o4kov@abv.bg

Професионални и научни интереси:

Проучване на възможностите за получаване на хляб от ечемично брашно. Разработване на технологии за получаване на функционални хлебни изделия на база ечемично брашно.