uk_bg
Биотехнология

 

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕДРА


АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

  


 

 1.    Кратки исторически данни за катедрата

 

 

Катедра „Биотехнология” е катедра с традиции в обучението на студенти в сферата  на биотехнологиите. През 1963 година в УХТ за пръв път в България е организирано обучение на студенти в областта на биотехнологиите, като тогава специалността се е наричала „Технология на биопрепарати, витамини и дрожди”. През 1973 г. името на специалността е променено на „Технология на микробиологичните и ферментационни продукти”, а през 1984 г. след утвърждаването на нови учебни планове се създава и ново направление – Биотехнологии, включващо новата специалност „Технология на биопроизводствата”.

С решение на АС от 1991 г. е създадена профилираща катедра Биотехнология. През 1992 г., след въвеждане на нова структура на специалностите в УХТ, специалността се нарича „Технология на биопродуктите”, а от 1997 г. досега названието на специалността е „Биотехнологии”. От 2002 г. в съответствие със Закона за висшето образование, в УХТ започва обучение по двете образователно – квалификационни степени – „бакалавър” по специалност „Биотехнологии” и „магистър” по специалности „Индустриални биотехнологии” и от 2015 година и по „Клетъчна и молекулярна биотехнология”.

 

2.    Ръководители на катедрата до настоящия момент:

1991-1995                            проф. д-р Стоянка Гаргова

1995-1998                            доц. д-р Райчева-Рошкова

1998-2000                            проф. д-р Стоянка Гаргова

2000-2001                            проф. д-р Михаил Ангелов

2001-2012                            проф. д-р Ангел Ангелов

2012-по настоящем          проф. дтн Алберт Кръстанов

 

3.    Допълнителна информация

Дипломираните, след успешно положен държавен изпит, студенти от ОКС Бакалавър и ОКС Магистър са над 900, като около 60 от тях са чуждестранни - от Европа, Азия, Латинска Америка и Африка. По научното направление „Технология на биологично активните вещества” успешно са защитили своя дисертационен труд над 50 аспиранта.

От създаването си, катедра „Биотехнология” осъщeствява активно международно сътрудничество с чуждестранни висши училища от САЩ, Европа, Азия и др. Над 10 студента са били част от програма TEMPUS за частично обучение в университети в ЕС. Освен това всяка година 3-5 студента от катедрата имат възможност да участват в обучения по програмата Socrates/Erasmus в Италия, Франция, Германия, Япония, Гърция, Португалия, Индия, Ирландия.

 

4.    Катедрата е специализираща

Катедрата дипломира студенти в:

-       ОКС Бакалавър по специалност „Биотехнологии”

-       ОКС Магистър по специалност „Индустриални биотехнологии”

-       ОКС Магистър по специалност „Клетъчна и молекулярна биотехнология”

-       ОНС Доктор по професионално направление 5.11. Биотехнологии, докторска програма „Технология на биологично-активните вещества”

В катедрата се обучават студенти от ОКС Бакалавър, специалност „Биотехнологии” и ОКС Магистър, специалности „Индустриални биотехнологии”, „Клетъчна и молекулярна биотехнология” и „Безопасност на храните”.

 

В катедрата се извеждат следните дисциплини:

 

Бакалавърска програма „Биотехнологии”:

·         Нискомолекулни биологично-активни вещества

·         Ензимология

·         Химия и технология на хранителните среди

·         Основи на промишлената микробиология

·         Клетъчна биология

·         Основи на биотехнологичните производства

·         Технология на ензимите

·         Технология на антибиотиците

·         Биотехнологични процеси и съоръжения

·         Технология на микробните белтъчни продукти

·         Хранителна биотехнология

·         Биотехнологични методи в екологията

·         Биопродукти за селското стопанство

 

 

Магистърска програма „Индустриални биотехнологии”:

·         Рекомбинантни ДНК технологии

·         Имунология

·         Кинетика и управление на биопроцесите

·         Микробиологичен контрол на хранително-вкусови продукти

·         Микробни популации и асоциации

·         Инженерна ензимология

·         Управление на предприятието

 

Магистърска програма „Клетъчна и молекулярна биотехнология”:

·         Имунология

·         Молекулярна биология

·         Вирусология

·         Рекомбинантни ДНК технологии

·         Геномика и протеомика

·         Метаболомика и аквафотомика

·         Микробна екология

 

Актуални учебници и учебни пособия:

 

1. Имобилизирани микробни клетки, ASK, 1995., Кръстанов А.

2. Промишлена ензимология, ВИХВП, 1997, Гаргова С., Кръстанов А.

3. Ръководство за лабораторни упражнения по ензими, УХТ - Пловдив, 2008, Гаргова С., Кръстанов А., Стоилова И.

4. Ръководство по химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства, изд. Жовали, Пловдив, 2000, Ангел Ангелов, Златка Рошкова

5. Биотехнологични производства, Пловдив, 2000, Гаргова Ст., Кожухарова Л., Бахчеванска С.

6. Технология на микробни белтъчни продукти. Web-базиран електронен учебник. Виртуална библиотека УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов А., Гочева В.

7. Химия и технология на хранителните среди в биотехнологичните производства. Web-базиран електронен учебник. Виртуална библиотека УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов А., Гочева В.

8. Хранителна биотехнология. Web-базиран електронен учебник. Виртуална библиотека УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов А., Гочева В.

9. Технологично обзавеждане в биотехнологичната промишленост, УХТ, Пловдив, 2010, Ангелов М., Костов Г.

10. Разделяне и анализ на биопродукти. Издателство Агенция седем Д, Пловдив, 2012, ISBN 978-954-9774-32-0, Кръстанов, А., Славчев А.

11. Биологично активни вещества – изолиране, разделяне и анализ, Ръководство за лабораторни упражнения, Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2014, ISBN 978-954-24-0245-9, Михайлова Д., Кръстанов А.

12. Практикум по ензимология. Академично издателство на УХТ, Пловдив, 2015,  Кръстанов, А.

 

5.    Основни научни направления

 

-       Приоритетите на научно-изследователската дейност в катедрата са:

-       Генетика и селекция на промишлени микроорганизми

-     Разработване на технологии за получаване и характеристика на биопродукти: ензими, антибиотици, белтъчни продукти,  витамини и др.

-       Получаване и приложение на хранителни добавки и биологично-активни вещества за хранителната и козметичната промишленост           

-       Генетика и селекция на промишлени микроорганизми

-       Молекулярно-генетични методи за анализ

-       Разработване на диетични и функционални храни и напитки

-       Получаване на пробиотици и пребиотици

-       Бързи методи за микробиологични и химични анализи

-       Управление на качеството и безопасността на храни и напитки

-       Биологична активност на природни продукти

-       Екологични аспекти в областта на биотехнологичната и хранителната промишленост

-       Имобилизация на ензими клетки

 

 

 

6.    Професионална реализация

-       Биотехнологична, фармацевтична и хранителна промишленост

-       Научно–изследователски институти и центрове

-       Лабораторно-консултативни центрове за анализ на храни, води, фуражи и лекарствени форми

-       Хигиенно-епидемиологични центрове

-       Проектантски бюра

-       Лаборатории за контрол и управление на качеството

-       Образователна система – средни училища и университети

-       Tърговия с лабораторни консумативи, стъклария, химикали, реактиви, апаратура и оборудване използвани в медицински, микробиологични, химически и промишлени лаборатории

-       Опазване на околната среда

-       Предприятия на хранително-вкусовата промишленост

-       Фармацевтична индустрия

 

 

 

Катедра „Биотехнология”, самостоятелно и като част от катедра „Микробиология”, обучава студенти по направление „Биотехнологии” (преди „Технология на ферментационните продукти”) вече повече от 50 години! В обучението на студенти за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени “бакалавър”, “магистър” и „доктор” по специалности “Биотехнологии”, „Индустриални биотехнологии”, „Клетъчна и молекулярна биотехнология” в УХТ вземат участие шест хабилитирани преподаватели (1 член-кореспондент, 2 професори, 3 доценти), един главен асистент и един асистент от колектива на кат. Биотехнология.

В катедра „Биотехнология” през последните пет години са извършени ремонтни работи във всички научно-изследователски лаборатории и понастоящем те са изцяло обновени и оборудвани с модерни средства и техника за извеждане на лабораторни занятия и извършване на научно-изследователска дейност. Значително бе увеличена и общата лабораторна площ на катедрата и понастоящем кат. „Биотехнология” разполага с 6 модерно оборудвани учебни и научно-изследователски лаборатории и сервизно помещение с обща площ 310,4 m2.

Две от лабораториите са разположени в I корпус на УХТ, една е разположена в III корпус и три – в IV корпус на УХТ, където се намира и сервизното помещение за подготовка на работна стъклария и хранителни среди.

Научно-изследователските лаборатории на кат. „Биотехнология”  разполагат с модерно аналитично оборудване, което осигурява на студентите възможност да получават знания и опит на ниво, съизмеримо с това във водещи чуждестрани университети. Чрез многобройни финансирани международни и български проекти и спонсорства на фирми в катедрата е осигурено следното оборудване:

-       Лабораторен биореактор, MBR

-       TEMPOÒ система (BioMerieux) за микробиологични анализи

-       PCR-система 2720 Thermal Cycle (Applied Biosystems)

-       Real time PCR система 7300 (Applied Biosystems)

-       HPLC-система Thermo SurveyorÒ (Thermo Fisher)

-       HPLC-система (Agilent Technologies)

-       Система за ултрачиста вода

-       Апарат за измерване на водна активност DecagonÒ

-       FPLC-система (Bio-Rad)

-       Газ-хроматограф TRACE GS UltraÒ (Thermo)

-       Газ-хроматограф с мас селективен квадрополен детектор Thermo)

-       Ламинар-бокс LaBox 900 (LABORBIO)

-       Хоризонтална електрофореза (VWR)

-       Система за вертикална електрофореза (Bio-Rad)

-       Система за гел-документиране MiniBIS ProÒ (DNR Bio-Imaging System)

-       PlatePCreadÒ система (BGT BioGenTechnologies GmbH) за ELISA анализи

-       Спектрофотометри (SPEKTROstar Nano-UV-Vis, Shimadzu UV-1800; BioMate TM3 UV-visÒ (Thermo Scientific); Anthelie и др.)

-       Термоблок TDB 100

-       Филтрационна система (CHMLAB Group)

-       Ултрафилтрационна система (DDS, Germany)

-       Рефрактометри (Carlzeiss Jena; CETI)

-       Апарати за експресно определяне на влагосъдържание/сухо вещество (Ultra X, RADWAG)

-       Апарат за измерване на антиоксидантна активност

-       Ултразвуков процесор с контрол на температурата (Hielscher)

Голяма част от апаратите в лабораториите на кат. „Биотехнология”  са уникални за УХТ.

 

В катедрата се подготвят инженер - биотехнолози бакалаври и магистри с възможности за реализация в биотехнологична, фармацевтична и хранителна промишленост; в научно–изследователски институти и центрове; в лабораторно-консултативни центрове за анализ на храни, води, фуражи и лекарствени форми; в хигиенно-епидемиологични центрове; в проектантски бюра; в лаборатории за контрол и управление на качеството; в образователна система – средни училища и университети; при търговия с лабораторни консумативи, стъклария, химикали, реактиви, апаратура и оборудване използвани в медицински, микробиологични, химически и промишлени лаборатории; при опазване на околната среда; в предприятия на хранително-вкусовата промишленост като технолози и началник цех.

 

Съвместно сътрудничество е изградено с Университет на Падуа, Италия; Технологичен институт, Карлсруе, Германия; Хумболд университет, Берлин, Германия; Национален технически университет на Атина, Гърция; Политехнически институт на Коимбра, Португалия; Университета на гр. Велор, Индия; Университета на гр. Лимерик, Ирландия; Университет на гр. Кобе, Япония.

 

Част от преподавателите от професионалното направление участват активно в международни организации.

 


 

Име

 

Академична

 

длъжност

 

Научна

 

степен

 

Кабинет

 

Телефонен

 

Номер

 

e-mail

 

Професионални и научни интереси

 

Алберт Иванов Кръстанов, р – л катедра

Професор

Доктор на науките

Каб. 258

1 блок

032/603630032/603630

abtkrst@hotmail.com

a_krastanov@uft-plovdiv.bg

Ензими и ензимни технологии, Инженерна ензимология, Биологична активност на природни продукти, Биодеградация, Пребиотици, Пробиотици

Ангел Иванов Ангелов

Професор

Доктор

Каб.208

1 блок

032/603608032/603608

angelov@uft-bio.com

Технология на микробни белтъчни продукти, Хранителна биотехнология, Микробиологична безопасност на храните;

Генетика, биохимия и физиология на дрожди и млечнокисели бактерии, молекулярно-генетични изследвания с промишлени микроорганизми, биосинтез на биологично-активни вещества, нанобиотехнология, функционални храни и напитки, про-, пре- и синбиотици,  управление на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи.

 

Иванка Стоилова Стоилова

Доцент

Доктор

Каб.312

4 блок

032/603831032/603831

wstoilowa@yahoo.com

Основи на промишлената микробиология, Основи на биотехнологичните производства, Технология на ензимите, Ензимология.

Антирадикалова активност, влияние на нискомолекулни антиоксиданти върху активността на антиоксидантните ензими в Sacchatomyces cervisiae, антимикробно действие, биодеградация на фенолни съединения, използване на смесени култури за повишаване биосинтезата на ензими.

Величка Гочева Гочева

Доцент

Доктор

Каб. 134

1 блок

603 645

gotcheva_v@uft-bio.com

Доц. д-р Величка Гочева е с дългогодишен опит в сферата на хранителна биотехнология, хранителна микробиология, молекулярна биология, ферментационни технологии, функционални храни, млечно-кисели бактерии, дрожди, пре- и пробиотици, антиоксиданти, контрол и управление на качеството и безопасността на храните, автентичност на храните. Участва в редица национални и международни научни проекти, както и в разработки за предприятия от биотехнологичната и хранителната промишленост в страната.

 

Галена Ванчева Ангелова

Главен асистент

Доктор

Каб.312

4 блок

032/603831032/603831

galenaa@yahoo.com

Технология на антибиотиците, Биотехнологични методи в екологията;

Биосинтез на биологично-активни вещества; Вторични микробни метаболити – антибиотици, микотоксини, пигменти, полихидроксиалканоати; Молекулярно–генетични методи за идентификация на микроорганизми; Биоремедиация, Екологична биотехнология.

Даша Спасова Михайлова

Главен асистент

Доктор

Каб. 134

1 блок

603 645

 

 dashamihaylova@yahoo.com

 

  Изолиране и идентифициране на биологично активни вещества от растителни суровини - характеристика; антиоксидантни и антимикробни свойства; възможности за стабилизиране на растителни и животински мазнини; прилагане на екстракти в хранителни продукти и козметика; биологично земеделие; екология;

 

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ

 

 

Проф. дтн Алберт Иванов Кръстанов

каб. № 258, бл.3, тел: 032/603-630032/603-630, e-mail: abt-kr@rocketmail.com

Професионални и научни интереси: Биосинтез и пречистване на ензими. Имобилизирани ензими и микробни клетки. Приложна биокатализа. Биодеградация. Антиоксидантни свойства на прoдукти и съединения.

Проф. д-р Ангел Иванов Ангелов

каб. № 210, бл.1, тел: 032/603-608032/603-608, факс 032 643 108, e-mail: angelov@uft-bio.com

Професионални и научни интереси: Микробни белтъчни продукти;Нанобиотехнология;Аромати от дрожди; Хранителна биотехнология;Функционални храни – пробиотици, пребиотици и синбиотици;Безопасност на храните;Молекулярни методи за анализ на патогени и  генетично модифицирани организми в храните;Системи за управление на качеството и безопасността на храните

 


Доц. д-р  Иванка Стоилова Стоилова

каб. № 322, бл.4, тел: 032/603-831032/603-831, e-mail: wstoilowa@yahoo.com

Професионални и научни интереси:

 

 

 Доц. д-р Величка Гочева Гочева

каб. № 134, бл.1, тел: 032/603-645032/603-645, e-mail: gotcheva_v@uft-bio.com

Професионални и научни интереси: Хранителна микробиология, хранителна биотехнология, ферментационни продукти, функционални ингредиенти и храни (пробиотици, пребиотици, хранителни влакнини, антиоксиданти и др.), безопасност на храните, автентичност на храните, системи за управление качеството и безопасността на храните

 Гл. ас. д-р  Галена Ванчева Ангелова

каб. № 322, бл.4, тел: 032/603-831032/603-831, e-mail: galenaa@yahoo.com

Професионални и научни интереси: Екологична биотехнология (Биодеградация на ксенобиотици);  Безопасност на храни (Микотоксини); Подобряване на свойствата на микробни продуценти чрез протопластиране; Получаване, пречистване и охарактеризиране на ензими.

 Доц. д-р инж. Даша Спасова Михайлова

каб. № 134, бл.1, тел: 032/603-645032/603-645, e-mail: mihailova@uft-bio.com; dashamihaylova@yahoo.com
Професионални и научни интереси: Ниско-молекулни биологично активни вещества; изолиране и идентифициране на биологично активни вещества от растителни суровини; антиоксидантни и антимикробни свойства на растителни екстракти; възможности за стабилизиране на растителни и животински мазнини; прилагане на растителни екстракти в хранителни продукти