uk_bg
Проф. дтн инж. Симеон Васков Василев

        


 

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

на проф.  инж. Симеон Васков Василев

 

 

  

Лични данни:

Дата на раждане: 10.06.1950г.

Месторождение: гр. Пловдив

Служебен адрес:4002 Пловдив, бул. Марица 26,УХТ, катедра “Техническа механика и машинознание”

Тел.: 032-603743,

E-mail: svasileff2000@yahoo.com

Социален статус: женен, с две деца; съпруга – инж. София Симеонова Василева, гл. асистент ТУ – София, филиал Пловдив; дъщеря – д-р ик. Елена Симеонова Петкова, главен асистент в СУ “Климент Охридски”, омъжена , с дете; дъщеря – Ванина Симеонова Колева – помощник-съдия във Върховен административен съд, омъжена, с дете.

 

Дипломи за образователни и научни степени и звания:

            1968 г. Диплом за средно образование, СПГ “Л.Димитрова” – Пловдив

            1968г. Диплом за награждаване със сребърен медал за отличен успех от МНП

            1973 г. Диплом за машинен инженер, магистър, ВМЕИ – София

            1988 г. Диплом за доктор ( к.т.н.), приложна механика, ВАК

            1990 г. Диплом за доцент, приложна механика, ВАК

            2010г. Диплом за професор, приложна механика, ВАК.

 

Стажове и курсове за повишаване на квалификацията:

            1983 г. специализация, 2 мес. МТИММП – Москва

            1984 г. курс по педагогическа правоспособност

            1986 г. курс по информатика и използване на ЕИМ

            1988 г. курс по математическа статистика

1989 г. курс по английски език, 6 мес., ИЧС

            1996г. курс по управление на промените във висшето образование CEU-HESP, гр. Будапеща, Унгария

            1997 г. курс по френски език, 2 год. Алианс Франсез

2000 г. езиков стаж в Унив. “Жан Моне”, гр. Сент-Етиен, Франция

            2000 г. специализация в ENSBANA Бургундски университет, гр. Дижон, Франция

 

Професионална кариера:

            1973-1975 г. Конструктор в ОЗЗУ – Пловдив

            1974-1975 г. Хоноруван асистент по Машинно чертане, ВИХВП-Пловдив

            1975-1978 г. Асистент по съпромат, ВИХВП-Пловдив

            1978-1988 г. Старши асистент, ВИХВП

            1988-1990г. Главен асистент, ВИХВП

            1990 г.           Доцент, ВИХВП

            1990-1995 г. Ръководител на катедра, ВИХВП

            1995-1999 г. Декан на Технически факултет, ВИХВП

            1999 г.           Ръководител на катедра, УХТ

            2001 г.          Отговорен редактор на Годишник на СУБ-Пловдив

            2007 г.          Ръководител (директор) на ЦФО (Filière francophone), УХТ

            2010г.           Професор, УХТ

 

Обществена дейност:

            1976-1980 г. – Зам.-председател на клуб за ТНТМ, ВИХВП

            2000-2006 г. - Научен секретар на СУБ – Пловдив

            2006 г.          – Председател на СУБ – Пловдив

 

Ръководство на научни проекти:

1986-1987 г. – Устройство за обръщане и изправяне на поток от бисквити, НИС, ВИХВП;

1994-1995 г. – Динамика и якост на стъклени опаковки за хранително-вкусовата промишленост с цел оптимално проектиране на олекотени конструкции опаковки, НФНИ, МОН;

2000-2001 г. – Експериментално изследване на крейтерни механизми,фонд “Наука”, УХТ;

2004-2005 г. – Структурно-механично моделиране и якостни изследвания на опаковки за бутилиране на течни хранителни продукти, фонд “Наука”, УХТ;

2006-2008 г. – Якостни характеристики на опаковки за течни хранитгелни продукти, фонд “Наука”, УХТ;

2008-2009 – Структурно-механично поведение на опаковки за течни хранителни продукти, подложени на определени типове експлоатационни натоварвания, фонд “Наука”, УХТ;

2012 – Механо-математично моделиране и изследване на процесите на рязане на хранителни продукти, фонд “Наука”, УХТ;

 

Участие в научни и други проекти:

1978-1979 г. – Оптимизиране на режима на вибросепарирането, НИС, ВИХВП;

            1981-1982 г. –Олекотяване на  носещите конструкции на конвейрните линии на

месокомбинатите, НИС, ВИХВП;

            1981-1983 г. – Устройство за механизирано захранване с бисквити на опаковъчен автомат, дог. с НПК “Малчика”, София;

            1983-1986 г. – Изследване на процесите на рязане и усъвършенстване на

техническите средства за рязане в месопреработващата промишленост, НИС, ВИХВП;

            1986-1988 г. – Изследване и изпитване на функционалните и надеждностни характеристики на машини за ХВП, НИС,  ВИХВП;

            1991-1992 г. – Олекотени миячни модули за нови стъклени опаковки, НПП “Приборостроене”, Пловдив;

            1992 г.           - Създаване на олекотени стъклени опаковки за винарската промишленост, ДСО “Стъкло и керамика” – НИЕРА – София;

            1995-1997 г. – Динамика и якост на крейтери и декрейтери за технологичните линии на хранително-вкусовата промишленост, НФНИ, МОН;

            1996 г.           -  ТЕМПУС JEP-07852-96

            1998 г.          -  ТЕМПУС JEP-09841-95

 

Внедрени научно-приложни разработки:

            -Устройство за изправяне и подреждане на поток от биквити – 1985-1986г.

            -Инженерна методика за оптимално уравновесяване по динамични критерии – 1986-1987;

            -Машина за рязане на месо преди подаването му за смилане – 1985-1989;

            -Механо-математичен модел за проектиране на олекотени стъклени опаковки, приложена при олекотяване на бутилка тип “Шампания”, 0,7l -1990-1993;

            -Методика за експериментално изследване на крейтерни механизми – 1992-1997;

            -Стенд-симулатор за динамично изпитване на стъклени опаковки -1992-1994;

            -Устройство за изпитване на стъклени опаковки на вътрешно налягане 2004-2008.

           

Резултати от научно-изследователска дейност:

            Публикации: общ брой – 126, от които:

                        -научни статии и доклади – 109;

                        -документи за интелeктуална собственост – 4;

                        -учебна литература – 10;

                        - други – 3

            Научно-изследователски проекти: 14

            Внедрени научно-приложни разработки: 7

            Защитили докторанти: 3

                       

Участие в колективни органи за управление:

            -Член на Академичния съвет на УХТ (ВИХВП) 4 мандата: 1991-1993; 1993-1995; 1995-1999; 2003-2007.

            -Председател на Факултетния съвет на Технически факултет при УХТ и на Научния съвет към него: 1995-1999.

            - Член на Факултетния съвет на Технически факултет на УХТ 7 мандата: 1991-1993; 1993-1995; 1995-1999; 1999-2003; 2003-2007; от 2007-2012; от 2012.

            -Член на Контролния съвет на УХТ: 1999-2003.

            -Член на Общото събрание на пълномощниците на Съюза на учените в България 3 мандата: 2001-2005; 2005-2009; от 2009.

            -Член на Управителния съвет на СУБ – Пловдив: 2000-2006.

            -Председател на Управителния съвет на СУБ – Пловдив: от 2006г.

 

Извеждани дисциплини:

 

-          Техническа механика.

-          Съпротивление на материалите.

-          Механика II част ( Динамика).

Mécanique  - на френски език