uk_bg
Информация за програма ЕРАЗЪМ+

ПРОГРАМА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ

УНИВЕРСИТЕТСКА РАЗШИРЕНА ЕРАЗЪМ ХАРТА 82586-IC-1-2007-1-BG-ERASMUS-EUCX-1

ID ЕРАЗЪМ код BG PLOVDIV05

 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Секторна програма ЕРАЗЪМ е подпрограма на Програмата "Учене през целия живот", създадена с Решение No.1720/2006/EC на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 15 ноември 2006 г.

Програмата "Учене през целия живот" е наследник на програма СОКРАТ, стартира на 1 януари 2007 г.  и ще приключи на 31 декември 2013 г.

Секторна програма ЕРАЗЪМ носи името на Еразъм Ротердамски (28.10.1466, Ротердам, Холандия  – 12.07.1536, Базел, Швейцария), виден мислител, философ хуманист, теолог и филолог от епохата на религиозните борби между римокатолицизма и зараждащото се протестантство.

Секторна програма “Еразъм” е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия. Създадена през 1987 година, тя вече 20 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.

В програмата участват всички държави членки на Европейския съюз, а също така Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция.
Днес програма “Еразъм” е с нова визия, с по-богати възможности за мобилност и обхваща следните дейности:

·         Студентска мобилност с цел обучение;

·         Студентска мобилност с цел практика;

·         Преподавателска мобилност;

·         Обучение на университетския преподавателски и непреподавателски състав в европейски висши училища и търговски предприятия;

·         Обучения на персонала на търговски предприятия в чуждестранни висши образователни институции;

·         Интензивни програми.

 

По програмата могат да работят само висши училища, получили Университетска харта “Еразъм” от Европейската комисия.

 

Студентската мобилност с цел обучение по програма “Еразъм” осигурява на българските студенти:

·         Месечен Еразъм грант за периода на мобилност;

·         Освобождаване от академични такси в приемащия университет;

·         Езикова и културна подготовка на Еразъм студентите;

·         Академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността.

 

Студентските практики “Еразъм” предлагат на българските студенти:

·         Месечен Еразъм грант за периода на мобилност;

·         Европейски договор за практика между българското висше училище, предприятието в Европейския съюз и студента;

·         Езикова и културна подготовка;

·         Признаване на постиженията от мобилния период – отразяване в Европас приложението към дипломата, отразяване в Европас документите, чрез Европейската система за трансфер на кредити.

·         Придобиване на практически опит и умения в международна среда и запознаване с изискванията и особеностите на общоевропейския пазар на труда, както и ключови компетенции и квалификации – комуникационни умения, способност за работа в екип, познания за чужди пазари, анализ и работа с информация и др.

 

Програма “Еразъм” подпомага мобилността на българските университетски преподаватели в европейски приемащ университет, който притежава Университетска харта “Еразъм”. Програмата предлага:

·         Помощно финансиране на пътните разходи;

·         Финансиране на разходите за една седмица от Еразъм престоя според дестинацията на гостуването и условията на живот в приемащата европейска държава.

Целта на дейността “Мобилност на академичния и неакадемичния състав с цел обучение” е обмяна на опит и повишаване на професионалните умения и компетенции.

ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Задължително условие за реализирането на студентска и преподавателска мобилност по програма “Еразъм” е наличието на предварително подписани между партниращите висши училища двустранни споразумения за Еразъм обмен, в които се описват основните параметри на всяка мобилност - ниво на обучение, продължителност, области на знанието.

КОЙ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВУВА?

Студенти от УХТ:
• записани в курс на обучение, завършващ с получаване на степен или диплома за Бакалавър, Магистър или Доктор;
• завършили успешно първи два семестъра на следването си в УХТ;
• български граждани или студенти официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци;
• не участвували в предходни години в студентска мобилност по програмата;
• владеещи писмено и говоримо езика на страната в която ще се обучават;

Преподаватели от УХТ:
• без оглед на тяхната щатна длъжност и научно звание/степен;
• граждани на Република България, лица официално признати от България за бежанци или постоянно пребиваващи чужденци;

УСЛОВИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Студентите, завършили първата година от следването си в своята страна и продължаващи обучението си, включително по Докторска степен, могат да осъществят период на обучение между 3 и 12 месеца в друга европейска държава. Желаещите да бъдат участници в дейността “Мобилност с цел обучение” преминават през вътрешна селекция в своите университети. Селектираните студенти придобиват статут на “Еразъм студент”, чиито права и задължения са определени в Студентската харта “Еразъм”.  

Програма “Еразъм” подпомага студентски практики с продължителност между 3 и 12 месеца, провеждани в търговски предприятия и научни центрове в рамките на европейските държави. Участниците в “Мобилност с цел практика” подлежат на селекция в българските университети, където се обучават. Селектираните студенти придобиват статут на “Еразъм студент”. “Еразъм” практики не могат да се провеждат в институциите на Европейския съюз, както и в посолствата и дипломатическите мисии и институциите, ангажирани с управлението на европейски програми и инициативи.

Престоят по преподавателска мобилност “Еразъм” е за период от 1 до 6 седмици, с минимален период на преподаване 5 учебни часа.

Продължителността на мобилността на академичния и неакадемичния състав с цел обучение може да бъде между 1 и 6 седмици в рамките на една академична година.

ФИНАНСИРАНЕ

Въз основа на сключен финансов договор между УХТ и Център за развитие на човешките ресурси–София, координиращ всички дейности по програма Учене през целия живот за България, се отпускат индивидуални месечни грантове за студенти и индивидуални седмични грантове за преподаватели, класирани за участие в обмен по програмата.
Отпусканите грантове имат за цел подпомагане на престоя на студентите и преподавателите в приемащия университет, а не пълно покриване на техните разходи по престоя.
Размерът на индивидуалните месечни грантове по държави се представя в таблица-приложение към сключения финансов договор и е различен за различните държави.
Размерът на индивидуалните седмични грантове по държави се представя в таблица-приложение към сключения финансов договор и е различен за различните държави.

 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

След обявяването на конкурс за селекция по програма Еразъм, всеки желаещ студент или преподавател от УХТ, отговарящ на критериите за участие в програмата, може да подаде документи:
• молба-образец;
• уверение от Учебен отдел на УХТ;
• документ за владеене на чужд език (ако има такъв);

EUROPASS езиков паспорт.

Документите се подават в обявения срок в “Център за международни проекти и програма Еразъм”, каб. 113, бл. I на УХТ.

 

 

КЛАСИРАНЕ

Всички студенти подали молба за участие в мобилността по Еразъм се явяват на изпит по езикова подготовка и компютърни умения, в обявените срокове.
Класирането на студентите за обучение в съответните университети партньори се извършва от Университетски Съвет по програма Еразъм, назначен със

заповед на Ректора на УХТ.
Основни критерии при изготвяне на класирането са:


• специалност на студента;
• оценка от изпита по чужд език;
• оценка от изпита по компютърни умения;
• среден успех до момента;


Всеки класиран студент и УХТ сключват договор за обучение, преди започване на мобилността.