uk_bg
Проф. дн Божидар Иванов Хаджиев

        


 

 

 

 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

 

Проф. д.ик.н. БОЖИДАР ХАДЖИЕВ 


Звено и длъжност в УХТ:КАТЕДРА „Индустриален бизнес и предприемачество”

Професор д.ик.н. и ръководител-катедра

 

Образование, степени:

 

 

1975-1980 г.

 

Първо висше образование. Инженер магистър, специалност „Машини и апарати за ХВП”- ВИХВП Пловдив;

 

1985-1989 г.

 

Второ висше образование. Икономист магистър, специалност „Международни икономически отношения” - Всесъюзна академия по външна търговия, Москва;

 

1999-2002 г.

 

Трето висше образование. Психолог магистър, специалност „Приложна психология”- ПУ „Паисий Хилендарски” Пловдив.

 

1997-2002 г.

 

Доктор по икономика, научна специалност „Световно стопанство и международни икономически отношения”, 05.02.10. ВУ „Д. А.Ценов”, СНС при ВАК към УНСС, София, тема на дисертационния труд: „Реинженерингът и външноикономическата дейност на индустриалните организации”.

 

27.06.2014 г.

 

Доктор на науките по 3. Социални, стопански и правни науки, 3.8. „Икономика” н.с. „Икономика и управление”(Индустрия), тема на дисертационния труд:  „Комплексен реинженеринг и система от модели за неговото прилагане в хранителната индустрия”.

 

 

Научно-преподавателска дейност:

 

 

1994-2005 г.

 

Председател на научния съвет и на БШРУ, преподавател и консултант в Търговски институт и Търговски колеж-Пловдив;

 

2007 г.

 

Доцент в УХТ по шифър 05.02.18 „Икономика и управление” (по отрасли).

Научно звание при СНС УНС при ВАК „Отраслова и фирмена икономика” 2006г.

 

2008 г.

 

Ръководител на катедра „Индустриален бизнес и предприемачество”

 

2010 г.

 

Национален професор (с диплома от ВАК при МС) по шифър 05.02.18 „Икономика и управление” (по отрасли).

 

 

Лекции, упражнения, научно-практически постижения, проекти:

 

Изнася лекции по Маркетинг, Управление на маркетинга, Международен маркетинг, Стратегически и оперативен мениджмънт, Международен бизнес, Реинженеринг, Икономика и управление на туристическия бизнес и Бизнес комуникации и преговори.

Автор на над 110 научни публикации, на 19 учебника и учебни помагала, на над 22 учебни програми за обучение по различни дисциплини за ОКС «бакалавър» и ОКС «магистър» от специалностите „Икономика на туристическата индустрия”, „Корпоративен бизнес и предприемачество”, „Индустриален мениджмънт”, „Икономика на хранителната индустрия”, „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”, „Енергиен мениджмънт“.

Автор на теорията за комплексен реинженеринг, на интегралната теория за предприемачество, на теорията за реинженерингов маркетинг, както и на първата монография и дисертация по реинженеринг в България.

Научен ръководител на 11 докторанта за ОНС “доктор” по 05.02.18. „Икономика и управление” (по отрасли), част от които са защитили  по ЗНСЗ, а други по ЗРАСРБ, както и на десетки дипломанти за придобиване на ОНС „бакалавър“ и на  ОКС „магистър“ и на десетки студентски научни разработки.

За  нуждите на редица университети е участвал  в научни журита за придобиване на академични длъжности „професор”, „доцент” и за придобиване на о.н.с. „доктор”.

Ръководител и участник в редица бизнес проекти и в проекти с научно-приложен характер.

Притежава богат над 30 годишен опит от практиката, в т.ч. като ръководител на дейности, сдружения и фирми, както консултант, ведомствен технически инспектор, реинженерингов и маркетингов експерт с професионален опит в разработването на стратегии и модели за индустриално развитие и като експерт в национални комисии и съвети.

 

 

Членство в професионални и научни организации. Почетни звания и награди

 

Член на УС на БТПП-София от 2009г.

Председател на икономическата секция при Съюз на учените България-Пловдив;

Член на Националния съвет за Иновации при МИЕ от 2013г.;

Член на Националния съвет за научни изследвания и иновации при МОН от 2004г. И със заповед от 2014 ;

Участник в комисията за качество на работата на НАОА при МС от 2014г.

Член на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение при   МС, 2002 - 2004 година;

Почетен член на РАИНП/97;

Представител на БТПП в работна група по приоритетна ос 1 „Развитие на икономика базирана на знанието и иновационните дейности” към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Член на Контролния съвет на УХТ  2007г-2011.;

Член на Управителния съвет на фонд „Наука” при УХТ от 2008г-2011.;

Председател на БШРУ (Българска школа за реинженеринг) при ТК / 96;

Директор на сдружение с идеална цел „Търговско икономическо образование” 95 - 99г.;

Участия в редколегии на научни списания на УХТ, на Национален инсталационен съюз, на ЕПП, на СУ Пловдив, на Алмаатински технически университет и др.;

Удостоен е с редица свидетелства, като дарител на Народна библиотека „Иван Вазов„ Пловдив;

На 24.11.2009 е удостоен от Съюз на учените в България - Пловдив с признание за научното творчество;

На 03.11. 2009 година е награден с грамота от Община Пловдив и кметът на Пловдив за съществени заслуги в областта на науката, за принос в икономиката и управлението на бизнеса в региона, за подобряване на иновационната инфраструктура и иновационния потенциал в града.

На 22.05.1997 с протокол № 6, т.4. от решение на Общото събрание на Руската академия за икономически науки и предприемачество (АИНП) е удостоен, като почетен член на академията (вж.свидетелството);

На 08.07.1997 е удостоен за заслуги в науката и практиката и е препоръчан от РАИНП, като един от най-добрите консултанти в Европа в областта на реинженеринга и реинженеринговите услуги;

На 10.01.1997 е удостоен от СБЗ Пловдив, с признание за подпомагане създаването на СБЗ и за принос при изграждане структурата и режимите на работа;

На 14.01.1997 е удостоен с признание от „Националната инсталационна камара” за висок професионализъм и за помощта при създаването и изграждането на визията на камарата;

На 16.11.1999 от корпорация „Авиус”, представител на „Фереро” е удостоен с признание за успешно апробиране на реинженеринговата технология;

На 20.12.1999 от НОК с председател кмета на гр. Пловдив е удостоен със званието почетен преподавател по икономически дисциплини;

На 20.12.1999 е удостоен от ТК с удостоверение за заслуги в образователната и преподавателска дейност и за социално значима творческа дейност;

На 22.08.2000 е удостоен със сертификат № 10 за съществени заслуги в обществено научната и предприемаческа дейност в България за принос в прехода към пазарна икономика;

На 07.12.2000 е удостоен от Търговски институт-Пловдив със званието заслужил преподавател по икономика;

На 21.11.2001 е определен за почетен председател на Българската школа за реинженеринг при ТК;

На 23.11.2001 е удостоен с признание от Информа интелект-София за принос в развитието на българските фирми;

През 2004 му е присъдено свидетелство № 115 от Центъра за развитие на хуманитарни ценности Анима за съществен принос при създаване на националната електронна платформа за търговия на индустриалните фирми и на фирмите износители;

С Удостоверение №1/09.12.04 е получил наградата за творчество в областта на икономиката и селското стопанство на името на проф. В. Беляков”;

Притежава сертификат №34/ 24.11.2006 от БТПП за заслуги в обществено научната и предприемаческа дейност в България;

Получавал е от десетки организации, благодарности и референции, свързани с неговите книги, монографии, разработки и  консултации.

 

Ориентация: Стратегическите усилия са насочени за ускорено и устойчиво развитие на българската икономика, за целесъобразно и ефективно обвързване на образование, наука и бизнес, за насърчаване на съзидателното предприемачество в областта на селското стопанство, хранителната индустрия и туризма  и за премахване  на  бариерите пред съзидателния бизнес за постигане на ползи за бизнеса, за природата и за обществото.