uk_bg
Условия и критерии за връчване на годишната студентска награда „ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ”

УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНАТА СТУДЕНТСКА

НАГРАДА ПРОФ. СТЕФАН ДИЧЕВ

 

 

  

1. ОБХВАТ НА НАГРАДАТА

За наградата могат да кандидатстват студенти от УХТ Пловдив от всички образователни квалификационни степени (ОКС) – бакалаври, магистри, докторанти.

Наградата ще се връчва  за значима разработка (теоретична, изследователска или конструктивна) в областта на иновация на техниката и технологията за хранителната промишленост.

 

2. КРИТЕРИИ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДАТА

2.1 Отличен успех (равен или над 5,50) на кандидата от всички ОКС, към датата на кандидатстване.

2.2 Представените за награда разработки, трябва да са докладвани на престижни форуми и / или да са публикувани в периодични списания или сборници.

2.3 Наградата се връчва на класираната на първо място разработка.

2.4 Разработките се оценяват от тричленното академично жури в състав: Дарителя – проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев; Ръководителя на съответната катедра, от която е кандидатът  и заместник-ректора по науката на УХТ.

2.5 Интервю на журито с класираните кандидати.

2.6 Грамотата и дарението от 666 лв. се връчва на класирания кандидат от Ректора на УХТ Пловдив на тържествено събрание на УХТ  по случай 24 Май.

 

3. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

3.1 Молба, свободен текст от кандидата до Зам. Ректора по науката – до 10 май всяка година.

3.2 Творческа биография (CV – европейски образец) на кандидата.

3.3 Академична справка и удостоверение от учебен отдел за успеха на кандидата към датата на кандидатстване.

3.4  Разработка и други доказателствени материали, представени на хартиен и магнитен носител.

3.5 Документите се представят в деловодството на УХТ Пловдив със съответния входящ номер на  молбата.

 

 

 ХРОНОЛОГИЯ НА НАГРАДЕНИТЕ:

май 2010 г. МАРИЯ ХРИСТОВА СТОЕВА

 

 

Доктор Хонорис кауза на Университета по хранителни технологии - Пловдив

 

 

Проф. д.т.н. инж. Стефан Петров Дичев е ръководител на катедрата от 1977 до 1993 г. Роден е на 01.03.1940 г. в с. Манастир, обл. Пловдивска През 1963 г. се дипломира в ТУ - София,специалност “Машини и апарати за химическата и хранителната промишленост”. Същата година започва работа като научен сътрудник в Института по консервна промишленост - Пловдив. От 1971 г. е преподавател във ВИХВП в катедра “Хладилна техника и технология”. През 1973 г. защитава докторска дисертация на тема “Хидродинамика и топлообмен при замразяване чрез флуидизация”. През 1975 г. е хабилитиран за доцент по хладилна техника. Дисертация на тема “Интензификация на процесите в хладилни съоръжения чрез използване на динамична дисперсна среда” защитава през 1984 г. в Техническия университет - София и придобива научната степен доктор на техническите науки. През 1985 г. му е присвоено званието професор по хладилна техника. Той е един от основателите на Техническия факултет и негов декан през 1980-84 г. Няколко мандата е зам. Ректор на ВИХВП по науката. През 1992 г. организира и ръководи акредитирана лаборатория за изпитване на храни и машини. Той е утвърден специалист в областта, в която работи, което се потвърждава от членството, участието и изборът му в различни организации и институции у нас и в чужбина, като член на Комисията по Машинни науки и на СНС към ВАК, Академията по техническа кибернетика на Украйна, Ню Йоркската академия на науките, Международния институт по студа в Париж,Франция, Международната асоциация по замразени храни - САЩ, Асоциацията на енергийните инженери - САЩ, Международната академия по студа в Санкт Петербург – Русия и член на Генералната асамблея на Европейската федерация по хранителни науки и технологии (EFFoST). Член е на редколегията на списание “Хранително-вкусова промишленост” и на списание “Вестник” на Международната академия по студа. Автор е на над 260 публикации, от които 24 книги и монографии в областта на хладилната техника и машини за хранителната промишленост, както и на повече от 22 изобретения, над 85 доклада на международни конгреси и симпозиуми и над 20 научно-технически разработки в областта на хладилната техника и технология. След 1992 г. активно работи у нас и чужбина в областта на системите за контрол и управление на качеството и безопасността. Той е международно сертифициран експерт по ISO9001:2000 и НАССР. От 1999 г. е експерт оценител на изследователски проекти към Европейската комисия. Той е награждаван със златна значка, почетен изобретател и вписване в златната книга на откривателите и изобретателите в България; излъчван е за инженер на годината в раздел “Хранително-вкусова промишленост” (1991 г.) и е награждаван със златен медал и диплом за интелектуална дейност от изложението INPEX, Питсбърг, Пенсилвания - САЩ (1996 г.). Има номинации от 1998 г. на Международния биографичен център (IІВС) - Кембридж. Номинацията е сред 2000 изтъкнати учени на ХХ век. През 2002 г. е награден със златна значка “проф.Асен Златаров” на ФНТС. Участва и работи по редица проекти по програми на ЕС, предимно ТЕМПУС, КОПЕРНИКУС, ФАР, ЛЕОНАРДО и др.

Извежда лекционни курсове по следните дисциплини в ОКС “бакалавър”:

- “Хладилна техника”;

- “Контрол и управление на качеството”;

- “Хладилни технологични съоръжения”.